Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examining Certain Variables Affecting Student Achievement in Teacher Training Institutions: Erciyes University Sample

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, sa.168, ss.373-385, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Individual learning and teacher adequacy

Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, cilt.5, sa.1, ss.429-438, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of Turkish Education Programns

Education, cilt.131, sa.1, ss.73-82, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Cursive Italic Handwriting Errors of Primary School Teacher Students

Journal of Kırşehir Education Faculty (JKEF), cilt.21, sa.3, ss.1758-1802, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.3533-3564, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde Yeni Bir Paradigma: “YükseköğretimdeYapay Zekâ”

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.16, sa.29, ss.2346-2370, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokullarda İngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.16, sa.27, ss.4975-5005, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nomofobi ve Yalnızlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:Erciyes Üniversitesi Örneği

Journal of Current Research on Social Sciences, cilt.10, sa.2, ss.315-334, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Media Literacy Levels and Problem Solving Skills of Secondary School Teachers - The Case of Niğde Province

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.14, sa.3, ss.237-255, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngilizce Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yöntemlerini Kullanma Yeterliliklerinin İncelenmesi

OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.19, ss.983-1009, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları ile Ailenin Sosyoekonomik Yapısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi:Niğde İli Örneği

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.19, ss.768-814, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Psikoloji Eğitimi Alan Öğrencilerin Duygusal Zekâ ve Psikolojik Danışma Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.16, ss.14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examination of students' academic motivation, research concerns and research competency levels during the education period

Universal Journal of Educational Research, cilt.6, sa.10, ss.2115-2124, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Ortaokul Öğrencilerinin Eğitiminde Seçmeli Derslerin Yeri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.170-211, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Lise Öğrencilerinin Dil Öğrenme İnançları ve Öğrenen Özerkliğinin Akademik Başarı Açısından İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.248-262, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmenlerin Öğrenen Özerkliğini Destekleme ve Sergileme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.330-348, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Students’xx Cognitive Awareness and Investigation of Critikal Thinking Levels

International Journal of Innovative Research in Education, cilt.5, sa.4, ss.129-144, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Bilişim Ağın’daki Eğitim Materyallerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.13, ss.632-652, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determination of the Relationship Between Teacher Problems and School Success

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.6-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dünden Bugüne Öğretim Üyelerinin Öğretmenlik Davranışlarının Değerlendirilmesi

Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, sa.17, ss.155-178, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.8-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretim Elemanlarının Öğretmenlik Davranışlarını Gösterme Sıklığı

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.11, ss.365-386, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretim Sürecindeki İletişimde Cinsiyet Değişkeninin Etkisi

INESJOURNAL Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi - The Journal of International Education Science, cilt.2, sa.5, ss.490-508, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Öğretmenlik Eğitimi Programının Etkililiği

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.5, sa.5, ss.747-766, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yabancılara Türkçe Öğretim Programlarının Etkililiği

Journal of Teacher Education and Educators, cilt.4, sa.2, ss.247-273, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmen Görüşlerine Göre İdeal Öğrenci Tipi

Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.6, ss.22-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıyı Kullanma Düzeyleri

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.9, sa.3, ss.601-618, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yeni 12 Yıllık Eğitim Sistemi Karşılaşılan Sorunlar ve Dünyadaki Uygulamalardan Bazıları

Türkish Studies, cilt.9, sa.2, ss.603-621, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Yabancı Dil Öğrenme-Öğretme Problemine İlişkin Yapılan Çalışmaların Derlenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.7-24, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examining Candidate Teachers' Learning Styles By Some Variables

International Journal of Academic Research, cilt.5, sa.3, ss.208-217, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Anadilde Okuma Becerilerinin İkinci Dilde Okumaya Etkilerinin İncelenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, sa.4, ss.23-33, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

XX. Yüzyılda Kosova'da Türkçe Öğretim Programlarının Uygulanması

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.32, ss.137-154, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kuruluşundan Günümüze Prizren Eğitim Fakültesi Türkçe Sınıf Öğretmenliği Bölümü

BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ 15, sa.15, ss.285-296, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okulöncesi Eğitim Programının Uygulanmasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.31, ss.255-272, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Lise Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Kopya çekme davranışlarına İlişkin Görüşleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.14, sa.1, ss.77-97, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2006 Okulöncesi Eğitim Programının Uygulanmasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Kayseri İli Örneği)

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.31, ss.255-272, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Öğretim Programı Hedefleri ile SBS ve PISA Sınavlarının Analizi

BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ 13, sa.13, ss.229-247, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim 6 8 Sınıf Türkçe Öğretim Programı Hedefleri İle SBS ve PISA Sınavlarının Analizi

BAL-TAM Türklük Bilgisi, sa.13, ss.229-247, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Disiplin Yaklaşımları

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.23, ss.63-78, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye'de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.21, ss.285-308, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Factors Influencing Teachers Disciplinary Strategies

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.21, ss.1-12, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Suriyeli Öğrenciler Örnekleminde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Karşılaşılan Sorunlar

Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, cilt.645, ss.389-396

Öğretmen adaylarının dijital eğitsel oyunları kullanma becerilerinin belirlenmesi (Nevşehir ili örneği)

The 28th International Conference on Educational Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.304-314

Meslek Öncesi ve Sonrası Eğitim Bağlamında İngilizceÖğretmenliğine Hazırlık Sürecinin İncelenmesi

The 28th International Conference on Educational Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1221-1235

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre İncelenmesi

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.332-349

İlköğretim Programlarının Medya Okur-YazarlığıAçısından Değerlendirilmesi

The 28th International Conference on Educational Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.350-357

Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Kaygısı İle AkademikBaşarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Nevşehir İliÖrneği)

The 28th International Conference on Educational Sciences, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.294-303

Öğretmenlerin 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Yeterlik Algılarının ve bu Becerileri Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.157-172

21. Yüzyıl Becerilerinin İngilizce Öğretim Programındaki Yeri

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.231-244

Öğrenci Gözüyle Pedagojik Formasyon Programı

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde (ICES/UEBK-2018), Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Etik Değerleri Edindirme Düzeyi Nasıldır?

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Ortaöğretim öğretmenlerinin eleştirel düşünmeyi destekleme davranışlarının değerlendirilmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde (ICES/UEBK-2018), Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Stem Eğitiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde (ICES/UEBK-2018), Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Neden Yabancı Dil Öğrenemiyoruz

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde (ICES/UEBK-2018), Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Öğretim Elemanlarının Eleştirel Düşünme Becerilerini Destekleme Düzeyleri

InternationalCongress on Science and Education, Afyon, Türkiye, 23 - 25 Mart 2018, ss.533-540

Suriyeli Öğrencilerin Türkiye’xxde Karşılaştıkları Sorunlar

International Congress on Science and Education, Afyon, Türkiye, 23 - 25 Mart 2018, ss.332-338

Gençlerin eğitiminde seçmeli derslerin yeri

II. INTERNATIONAL YOUTH RESEARCHES CONGRESS, 25 - 29 Ekim 2017

Higher Education Teacher Training

5th International Symposium on New Issues in Teacher Education, 29 - 31 Ağustos 2017

20 Yıl Öncesine Kıyasla Öğretim Elemanlarının Yeterliklerinin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI- EPOK 2016), Antalya, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2016

Öğretmen Sorunları ve Okul Başarısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Kayseri ili örneği

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI- EPOK 2016), Antalya, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2016

Lise öğretmenlerinin yapılandurmacı öğrenme kuramını uygulama düzeyleri

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, ss.96-97

Effectiveness of Türkish Teaching Programme for Foreigners

”, Isnite 2015: New Issues on Teacher Education., 11 - 13 Eylül 2015

Öğretmenlerin Tükenmişlik ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 07 Ekim 2015 - 09 Ekim 2011

Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Hazırlanmış Anadil Eğitimi Programlarının Etkileri

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011

Öğretmenlik Eğitimi Programının Etkililiği

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 16 Nisan 2015 - 18 Nisan 2011

Öğretmen Öğrenci Etkileşiminde Cinsiyetin Rolü ve Öğrenci Başarısı

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 05 Mayıs 2011 - 07 Mayıs 2010

Birinci ve İkinci Dil Okuma Becerisi Arasındaki İlişki Erciyes Üniversitesi Örneği

Eğitim Araştırmalarında Güncel Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar - I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1 Mayıs - 03 Aralık 2009

İlköğretim II Kademe Türkçe Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi, 14 - 16 Mayıs 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Dünyadaki Mikro Öğretim Çalışmaları ve Uygulamaları

Kuramdan Uygulamaya Mikro Öğretim, Şahan, Hasan Hüseyin Küçükoğlu, Adnan, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.117-133, 2019

Nitel Araştırma

Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Köksal O., Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.257-312, 2017

Meslek Liselerinde Yaşanan Sorunlar ve Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ile İlişkisi

Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel - Serkan Dinçer, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.225-240, 2017 Creative Commons License

Lise öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme kuramını uygulama düzeyleri - Kayseri ili örneği

Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Demirel Ö., Dinçer S., Editör, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.242-258, 2016

Lise öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme kuramını uygulama düzeyleri - Kayseri ili örneği

Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Demirel, Ö. ve Dinçer, S, Editör, PEGEM AKADEMİ YAYINLARI, ss.242-258, 2016