İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıyı Kullanma Düzeyleri


Creative Commons License

DURMUŞÇELEBİ M., Avcı Ö. Y.

e-Turkish Studies (elektronik), vol.9, no.3, pp.601-618, 2014 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: e-Turkish Studies (elektronik)
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.601-618
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

AKYOL, H. (2009). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: PEGEM A.
AKYOL, H. (2000). Yazı Öğretimi. Milli Eğitim Dergisi , 37-48.
ARICI, B. (2012). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin,Türkçe Ve Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Aademik Öğrenci Dergisi Yıl 2 sayı 3 .
ARSLAN, D. (2012). ilköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin yazı Öğretimlerinin İncelenmesi. kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri .
ARSLAN, D., & ILGIN, H. (2010). Öğretmen Ve Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı İle İlgili Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 11 sayı 2 , 69-92.
BAKİOĞLU, A., & KURNAZ, Ö. (2011). Araştırmada Kalite. Ankara: Nobel Yayınları.
BAŞARAN, M., & KARATAY, H. (2005). Eğik El Yazısı Öğretimi. Milli Eğitim Dergisi (168).
BAYRAKTAR, Ö. (2006). ilköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Yaptıkları Hatalar. Ankara: Gazi Üniversitesi eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
BEKTAŞ, A. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Gerçekleştirilen İlk Okuma Yazma Öğretiminin değerlendirilmesi. Adana: Çukurova Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., & AKGÜN, Ö. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. ANKARA: Pegem Akademi.
COŞKUN, H. (tarih yok). İlköğretim Okullarındaki Bitişik Yazı Uygulamasının Değerlendirilmesi . Hatay: Mustafa kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı.
COŞKUN, H. (2011). İlköğretim Okullarındaki Bitişik Eğik Yazı Uygulamasının Değerlendirilmesi. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Biliim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
COŞKUN.E, & COŞKUN, H. (2012). İlköğretim Öğrencileri İle Sınıf Ve Türkçe Öğretmenlerinin Bitişik Eğik yazı Başarı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Gefad/Gujgef .
ÇELENK, S. (2005). İlk Okuma Yazma Proğramı Ve Öğretimi (Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre geliştirilmiş ). Ankara: Anı Yayıncılık.
ÇELENK, S. (2004). İlk Okuma Yazma Proğramı ve Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
ÇELENK, S. (2003). İlkokuma – Yazma Programı ve Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
DURAN, E. (2013). İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Beceri Gelişimlerinin İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies .
DURAN, E. (2011). Bitişik Eğik Yazı Harflerinin Yazım Şekillerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 55-69.
DURAN, E. (2009). Bitişik Eğik Yazı Öğretimi Çalışmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
DURAN, E., & AKYOL, H. (2010). Bitişik Eğik Yazı Çalışmalarıın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 817-838.

DURMUŞÇELEBİ, M. (2006). Türkiye'de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 285-307.
EKİZ, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
ERDOĞAN, T. (2012). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Gelişimlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim , 37 (165), 93-103.
GÜNEŞ, F. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KADIOĞLU, H. (2012). Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Öğrenci Görüşleri. Akademik Bakış dergisi Sayı 31 .
KARASAR, N. (1999). Bilimsel Arastırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
KARASAR, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Eğitim ve Danışmanlık.
KAYIKÇI, K. (2008). İlköğretim Müfettişleri Ve Öğretmenlerin ses Temelli Cümle Öğretim Yönteminin Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , 423-457.
KIRMIZI, F., & AKKAYA, N. (2009). Türkçe Öğretim Proğramında Yaşana Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi .
KORKMAZ, İ. (2006). Yeni İlköğretim Birinci Sınıf Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 419-428.
KÖKSAL, K. (1999). Okuma Yazmanın Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
MEB. (2000). İlköğretim Ders Proğramları :Türkçe yazı Proğramı. İstanbul: Milli Eğitim Yayınevi.
MEB. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi(6-7-8.Sınıflar)Yazı Proğramı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
MEB. (2005). İlköğretim Türkçe öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
ÖZDEMİR, N. (2008). İlköğretim1. Kademe Yazı Öğretiminde Etkinliklerin Değerlendirilmesi . Konya: Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans tezi.
PAYZIN, H. S. (1992). Tarihte Dil, Yazı, Bilim ve Toplum. İzmir: Regal Dizgi ve Grafik Servisi.
PEHLİVAN, D. (2006). Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan Öğrencilerin İlk Okuma Yazmaya Geçiş Sürecinin ,Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi . Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
SÖNMEZ, M. (2006). Ses Temelli Cümle Yönteminin Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri . Ankara: hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Bilim dalı Yüksek lisans tezi.
ŞAHİN, A. (2012). Bitişik Eğik Yazı Öğretimine Karşılaşılan Problemler. Eğitim Ve Bilim .

TOK, Ş., TOK, T. N., & MAZI, A. (2008). İlkokuma Yazma Öğretiminde Çözümleme ve Ses Temelli Cümle Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi (53), 123-144.
TOSUNOĞLU, M., TOSUNOĞLU, N., & Aslan, F. (2008). 2005 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programına Göre Yapılan İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Okuma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2), 117-133.
TURAN, M. (2010). Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Ses temelli Cümle Yöntemi ve Yazı Türlerine İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim .
TURAN, M., & AKPINAR, B. (2008). İlköğretim Türkçe Dersi İlkokuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Ses Temelli Cümle ve Bitişik Eğik Yazı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 18 (1), 121-138.
Türk Dil Kurumu, T. (tarih yok). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. 10 08, 2013 tarihinde Türkçe Güncel Sözlük: http://www.tdk.gov.tr adresinden alındı
UYSAL, S. (2008). İlköğretim Yazı Dersi Proğramının tarihsel değişim Süreci İçerisinde Bitişik Yazı Eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi , 57-71.
YILDIRIM, K., & ATEŞ, S. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Öğretim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 57-71.
YILDIZ, M., & ATEŞ, S. (2010). İlk Okuma Yazmayı Farklı Yöntemlerle Öğrenen 3.Sınıf Öğrencilerinin Yazılarının Okunaklılık Ve Yazım Hataları Bakımından Karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi .
YURDUSEVEN, S. (2007). İlkokuma Yazma Proğramının Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Afyon: Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Yazma, ilköğretimde kazandırılmaya başlanan temel becerilerden biridir. Öğretimde yazının bozulması ve öğrenme güçlüklerinin doğmasına neden olur. Bu da bireyin sosyal yaşamda ve akademik hayatta olumsuz etkilenmesi sonucunu doğurur. Bu çalışma, 2005 yılından itibaren uygulamaya konan bitişik eğik yazının uygulanabilirliği ve bu günkü kullanım düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 2005 yılında uygulamaya konulan yeni programla birlikte İlköğretim okullarında yazmaya el yazısı ile başlanması ve bu yazının kullanılmasına karar verilmiştir. Bu araştırmada el yazısı ile okuma-yazmaya başlamış öğrencilerin (5.6.7 ve 8.sınıf ) bugünkü el yazısı veya düz yazı kullanma eğilimleri ve becerileri ne durumdadır? Sorusuna cevap aranacaktır. Yapılan araştırma betimsel bir durum saptaması niteliğindedir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 öğretim yılında Kayseri ili Talas İlçe merkezinde öğrenim gören 136 öğrenci oluşturmuştur. Veriler (Coşkun, 2011) tarafından geliştirilen ve geçerlilik güvenilirliği test edilen “dikte metni, bitişik eğik yazı puanlama anahtarı ve doküman incelemesi” kullanılarak elde edilmiştir. Bitişik eğik yazı puanlama anahtarı sonuçlarından frekans dağılımları ve ortalamaları hesaplanarak araştırma sonuçları elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, ilköğretim 3 ve 4. sınıfların bitişik eğik yazı puanlama anahtarına göre en yüksek ortalamaya, 8.sınıfların ise en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Ulaşılan bir başka sonuç ise, yine ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin bitişik eğik yazıyı düzenli olarak kullandıkları fakat 5.6.7.8 sınıflara doğru gidildikçe öğrencilerin bitişik eğik yazılarında bozulma olduğu ve dik temel yazıya geçiş yaptıkları tespit edilmiştir.