Ortaokul Öğrencilerinin Eğitiminde Seçmeli Derslerin Yeri


Creative Commons License

DURMUŞÇELEBİ M. , Mertoğlu B.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.170-211, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.170-211

Özet

Bu araştırmanın amacı, ortaokullardaki seçmeli ders uygulamasını öğretmenler görüşlerine göre değerlendirmektir. Araştırmanın amaçlarına uygun olarak öğretmenlerin seçmeli derslere ilişkin genel görüşlerine, seçmeli derslerin okullarda uygulanma sürecine, seçmeli derslerin amaçları, içeriği, öğrenme-öğretme ve değerlendirme durumlarına ilişkin görüşleri alınmıştır. Bu görüşlerin cinsiyet, kıdem ve branşa göre anlamlı farklılık gösterip göstermedikleri incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kayseri ili ve ilçelerinde görev yapmakta olan, ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Kayseri’de ortaokullarda çalışan 358 öğretmen araştırmanın örneklem grubunda yer almaktadır. Araştırmada Uysal (2015) tarafından geliştirilen “Ortaokul Seçmeli Dersler Uygulamasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” anketi kullanılmıştır. Anket üç bölümden oluşmuştur. Birinci kısımda kişisel bilgiler, ikinci kısımda seçmeli derslerle ilgili bilgilere, üçüncü kısımda ise; seçmeli derslerin amaçları, içeriği öğrenme öğretme durumları ve değerlendirme boyutlarına yönelik maddeler vardır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, okutulan seçmeli derslerin okul idaresi tarafından belirlendiği görülmüştür. Seçmeli derslerle ilgili okulun fiziksel imkânlarının yeterli olmadığı ve okulda bulunan öğretmenlere göre ders seçimi yapıldığı sonucuna varılmıştır. Öğretmenler, seçmeli dersleri faydalı ve gerekli bulduklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler, seçmeli ders seçim sürecinde veli bilgilendirmesi yapılmadığı ve öğrencilerin rehberlik servisinden yardım almadıklarını be-lirtmişlerdir. Öğretmenlerimiz seçmeli derslerin amacına ulaştığını belirtmelerine karşın aynı zamanda zorunlu derslere takviye gibi işlendiğini de dile getirmişlerdir.

Aim of this search is that practise of elective course in middle school is evaluated according to teacher’s opinions. Teacher’s opinions were receiced about general opinions related to elective course, process of course in middle school, aim, content, learning, teaching and evaluation of elec-tive cours. These opinions were examined whether they chenge according to gender, seniority, branch. Search consist of middle school teachers who study in Kayseri province and this country in 2016-2017. 358 teacher attend to this search. “Practise of elective course in middle school according to teacher’s assessment” questionnaire improved by Uysal (2015) was used. Questionnaire consists of three sections. There is personal information in first section, there is information about elective course in second section and there are aim of course, learning and teaching situations and evalua-tion in third section. Result of search is that elective course in middle school is determined by school administration. School’s physical conditions are not enough and choosing elective course is up to teacher. Teachers have stated that elective courses are useful and necessary. Parents of students aren’t informed and counseling service doesn’t help students in chosing elective courses. Teachers who attended to search have also stated that although elective courses succeed, these courses are like addition to compulsary lessons.