Öğretmenlerin Öğrenen Özerkliğini Destekleme ve Sergileme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

DURMUŞÇELEBİ M. , Çetinkaya M.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.330-348, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.330-348

Özet

Yaşam boyu öğrenme kavramının çok önemli olduğu günümüzde, kendi kendine öğrenebilen, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenebilen bireyler yetiştirmek önem kazanmaktadır. Bu sebeple öğret-menlerin öğrenen özerkliğini desteklemeleri gerekmektedir. Bu araştırma, öğretmenlerin öğrenen özerkliğini destekleme düzeylerini (cinsiyet, öğretmenlerin görev bölgeleri, okul kademesi vb. gibi) çeşitli değişkenlere göre incelemeyi amaçlamaktadır. Öğretmenlerin öğrenen özerkliğini destekleme düzeylerini tespit etmeye yönelik yapılan bu araştırmanın çalışma grubunu değişik okul kademele-rinde görev yapan toplam 338 öğretmen oluşturmaktadır. Tarama yöntemiyle yapılan bu çalışmada öğretmenlerin öğrenen özerkliğini destekleme düzeyleri çeşitli değişkenler açısından betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak “Öğrenen Özerkliğini Destekleme Ölçeği” kullanılmıştır. Betimsel amaçla yüzde, frekans ve ortalama tekniklerinden, fark testlerinde ise ölçek durumuna göre t-testi, anova, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Bulgula-ra göre öğretmenler genel olarak, özerklik destekleyici davranışları “çoğu zaman” gerekli bulmakta ve bu davranışların “çoğu zaman” sergilemektedirler. Öğretmenlerin özerklik desteğinin gerekliliği ve sergilenmesine ilişkin görüşleri arasında anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmaktadır. Bu görüş-ler öğretmenlerin cinsiyetlerine, çalıştıkları okul türüne, deneyim yıllarına, branşlara ve görev yaptıkları coğrafi bölgeye göre farklılaşmaktadır.

In today when the concept of lifelong learning is very important, it is necessary to educate indivi-duals who can learn by own and can take charge of own learning responsibilities. For this reason, teachers need to support learner autonomy. This research aims to examine the level of learner autonomy support of the teachers according to various variables. The research group of the study consists of 338 teachers working in different school levels. In this study conducted by survey model, the level of learner autonomy support of the teachers has been tried to be described in terms of various variables. “Learner Autonomy Support Scale” developed by Oğuz (2012) was used as the data collection tool for this research. Percentage, frequency and arithmetic mean analysis tech-niques in descriptive statistics and Mann Whitney U test and Kruskal Wallis tests in difference tests were used in the data analysis procedure. According to the findings, in general teachers perce-ive autonomy supporting behaviors necessary “most of the time” and these behaviors are being demonstrated most of the time. There is a statistically significant difference between the teachers’ views regarding the necessity of autonomy support and its demonstration. These opinions differ depending on gender, school type, professional seniortiy, fields and geographical region.