Lise Öğrencilerinin Dil Öğrenme İnançları ve Öğrenen Özerkliğinin Akademik Başarı Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

DURMUŞÇELEBİ M. , Bozgeyikli H. , Çetinkaya M.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.248-262, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.248-262

Abstract

In the recent studies show that learning autonomy is one of the prerequisities for active learning. The relationship between learning autonomy and academic achievement is important for this rea-son. The main purpose of this research is to examine the effects of language learning beliefs and learning autonomy factors on academic achievement in the language learning process. The popula-tion of this research is the highschool students of Kayseri. The sample group is a total 223 students selected by simple random method. “Autonomy Learner Questionnaire” and “Beliefs about Lan-guage Learning Inventory” were used as the data collection tools for this research. When the data are analyzed, it is concluded that female students have higher beliefs of language learning than male students. When examined from the perspective of class levels, it is concluded that 9th grade students have higher beliefs of language learning. It is also the result of the fact that the level of the learning autonomy of female students is higher than the level of the learning autonomy of male students. In the context of academic achievement, it is concluded that female learners are more successful than male learners.

Son zamanlarda yapılan çalışmalar doğrultusunda öğrenen özerkliğinin aktif öğrenmenin ön koşullarından biri olduğu görülmektedir. Öğrenen özerkliği ile akademik başarı arasındaki ilişki bu sebeple önem taşımaktadır. Bu araştırmanın temel amacı; dil öğrenme inançları ve öğrenen özerkli-ği faktörlerinin dil öğrenme sürecinde akademik başarıya olan etkisini incelemektir. Tarama modeli ile yapılan bu araştırmanın evrenini Kayseri il merkezinde bulunan ortaöğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise basit tesadüfi yöntemle seçilen 223 öğrencidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Öğrenen Özerkliği Ölçeği” ve “Dil Öğrenimi Hakkındaki İnançları Belirleme Envanteri” kullanılmıştır. Veriler analiz edildiğinde kadın öğrencilerin dil öğrenme inançlarının erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf düzeyleri açısından incelendiğinde ise 9. sınıf öğrencilerinin dil öğrenme inançlarının daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca kadın öğrencilerin öğrenen özerkliğinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akademik başarı bağlamında ise kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.