Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Social Circle of Ebussuud Efendi in the Light of his Turkish Letters

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.279-320, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nâbî'den Ermeni Aşuğ Hakkî Mosis'e Mizahî Mektup

MILLI FOLKLOR, cilt.95, ss.83-95, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şerhin Şiir Hâli: Sultan Murâdî Dîvânı'nda Şerh Nazariyâtı

Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], cilt.4, ss.504-527, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gün Gecelidir / Gün Akşamlıdır Meseline Dâir

HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], cilt.9, ss.103-113, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Şi'râ Değil Şu'arâ mıdır?

Edebî Eleştiri Dergisi [Journal of Literary Criticism], cilt.2, ss.160-168, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Şehit Kanı Aşk Taşı: La'l

Türk Dili, ss.30-35, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Metin mi Nüsha mı? Metin-Nüsha Ontolojisi Bağlamında Terminoloji Sorununa Eleştirel Bakışlar

Edebî Eleştiri Dergisi, cilt.1, ss.16-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şair Âşığın Toprakla Hâlleşmesi

Türk Dili, ss.42-47, 2017 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Dağlarca'nın Hüsn ü Aşk Yorumu: Şeyh Galib'e Çiçekler

HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], cilt.7, ss.112-134, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mizâhın Hikmeti: Türk Tasavvuf Edebiyâtında Mizâhî Metinlere Yazılan Şerhler

MECMUA - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.1-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sözün Tözü Şiirin Cevheri: Mazmûn

HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], cilt.3, ss.49-68, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mazmûn Gülünün Mazmûnuna Bülbül Olmak

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies, cilt.8, ss.23-42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İsimlendirme Hengâmesinde Bir İsim Savunması: Dîvân Edebiyâtı

HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], cilt.2, ss.164-179, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yerde Aranırken Gökte Bulunan Güzel: Şâhid-i Mazmûn

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies, cilt.7, ss.125-137, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Millî Belâgat Devri Dâiresinde Sa'îd Paşa ile Reşîd'in Arûz İmlâsına Dâir Dikkatleri

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.18-26, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Şiirin Alın Yazısı: Mazmûn

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.1-13, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Şâirin Mazmûn Aynası: Tab' / Meş'ar

HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], cilt.2, ss.17-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mehâbîb-i Tezâkir: 18. Asır Şuarâ Tezkirelerindeki Erkek Sevgililer

HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], ss.163-182, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yûnus ve Hâfız ile Goethe ve Nüzhet Erman Dörtgeninde Ebussuûd Efendi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), cilt.8, ss.144-153, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Benlik Aynasında Şeyh Gâlib'in İddiâları

HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], ss.1-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sâkıb Dede'nin Şiirlerinde Mevlânâ ve Mevleviyye Vurgusu

Sufi Araştırmaları - Sufi Studies, ss.59-72, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nâbî'nin Mizahî Bir Mektup Şerhi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, ss.195-222, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Mevlânâ Neşvegâhı: Sorgun

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies, ss.145-150, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Necâtî Beg'in Dîvân'ı ile Mecmû'a-yı Kasâyid-i Türkiyye'de Bulunan Kasîdelerine Eleştirel Bir Bakış

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.29, ss.1-38, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şem'î'nin Mesnevî'yi Lafzen Okuma Teklifleri

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies, ss.55-72, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prof. Dr. Cem Dilçin Adına Bir Sempozyumun Ardından

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ss.1188-1193, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nakşî Mustafa Dede ile Bursalı Ali Rızâ'nın Hilye-i Mevlânâ'larını Mukâyese Denemesi

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.25, ss.151-170, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kâmil-i Mevlevî'nin Kendi Şiirine Tuttuğu Ayna: Adem Kasîdesi ve Şerhi

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ss.335-371, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebussuûd Efendi'nin Telaffuz-İmlâ Üzerine Dikkatleri ve İki Risâlesi

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ss.186-214, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlevî Edebiyatı Kaynaklarından Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye ile Semâ'-hâne-i Edeb'in Mukâyesesi

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ss.229-277, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KILIÇ Atabey (2005). Mürîdî ve Pend-i Ricâl Mesnevîsi (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin), Akademi Kitabevi, İzmir.

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ss.409-411, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rıfâ'îlik-Ma'rifîlik-Entekkeliler Cilvegâhı Bir Sempozyum

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ss.726-730, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebussuûd Efendi'den Manzum Mektup Var

Yedi İklim, ss.72-74, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Vassâf Tarihi Şerhinden Hareketle Şerh Kaynakları Meselesi

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ss.293-307, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hacı İbrâhim Efendi'nin 'Şerh-i Belâgat'ı (Metin)

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ss.321-370, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Âyîneye Düşen Sır: 'Nihânuz' Gazelini Şerh ve Tahlil Denemesi

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ss.308-320, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına) 25-26 Mayıs 2007 Kayseri

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), ss.741-744, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klâsik Türk Edebiyatı Şerh Geleneği ve Hacı İbrâhim Efendi'nin Şerh-i Belâgat'ına Dâir

Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ss.161-178, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şemseddîn-i Sivâsî'nin Şerhleri

Şemseddin Sivasî Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 17 - 19 April 2015, ss.201-220 Creative Commons License

Tezkire-yi Şu'arâ-yı Âmid'in Kaynakları ve Kültür Tarihine Kaynaklığı

Alî Emîrî Hatırasına Uluslararası VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 15 - 17 November 2012, ss.137-150 Creative Commons License

Bilim, Düşünce ve Edebiyatın Filolojik Kavşağı: Türkçe Şerh Geleneği

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 December 2010, ss.295-303 Creative Commons License

Tarîkat Evrâkından İki İzinnâme/İcâzetnâme Metnine Göre Ma'rifîlik Şeceresi

19. Yüzyıl Manisasında Bir Kültür Ocağı Entekkeliler Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 15 November 2008, ss.23-41 Creative Commons License

Neylî'nin Üç Dilli Ansiklopedik Bir Eseri: Şerh-i Lugât-ı Vassâf

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 April 2007, cilt.1, ss.309-318 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

ŞERH-İ BELÂGAT [EL-HÂCC İBRÂHÎM]

DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI, İstanbul, 2019 Creative Commons License

Hicve Revâ, Mizaha Mâyil: Güldürücü Metinleri Anlamak

Kulum Beni Güldürsen: Mizah Şathiyyenin Neresinde?, Aynur H., Çakır M., Koncu H., Özyıldırım A.E, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.132-189, 2018

Metnin Hâlleri: Osmanlı'da Telif, Tercüme ve Şerh

Şiirin Mazmûn Hâli, Aynur H., Çakır M., Koncu H., Kuru S. S., Özyıldırım A.E., Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.196-247, 2014

Beden Kitabı

Klasik Şiirde Beden ve Mahlas-Lakap İlişkisi, Naskali E.G., Koç A., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.315-335, 2009

Ansiklopedide Bölümler

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.184-185, 2015 Creative Commons License