Benlik Aynasında Şeyh Gâlib'in İddiâları


Creative Commons License

DAĞLAR A.

HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], no.2, pp.1-21, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature]
  • Page Numbers: pp.1-21

Abstract

Divan poets boast about their poesy in pseudonym couple of gazelles, in fahriye section of kasidas, in epilog section of mesnevis usually and sometimes they write a separate poem to boast. Seyh Galib also boasts in his poetic works in this way. Assertive and temperamental attitude of Seyh Galib who is noted for Sufi poet personality is recognisable bothin his literal life and special life and also dervishism life. It is remarkable that the source of his poetic assertive attitude standing out in Hüsn ü Aşk as much as his poems in divan is  not only tradition of fahriye in divan poetry but also his personal and ethical feature. In this study, it will be approached his assertive attitude that affects his human relationship in personal lifeand poetic individualism in literal climate in consideration of literature history and sample texts in the works of Galib.

Dîvân şâirleri şâirlikleriyle ilgili övünmelerini (tefahhur/temeddüh) genelde gazellerin mahlas beyitlerinde, kasîdelerin fahriyye bölümlerinde, mesnevîlerin hâtime kısımlarında yapar, kimi zaman da övünmek için müstakil şiirler yazarlar. Şeyh Gâlib de poetik eserlerinde övünmelerini bu çerçevede gerçekleştirir. Sûfî şâir kimliğiyle bilinen Gâlib’in, yaratılışından kaynaklanan iddiâlı duruşu onun edebî hayâtında olduğu gibi özel hayâtında da, hattâ dervîşlik hayâtında bile, kendisini göstermektedir. Gâlib’in, Dîvân’ındaki şiirlerinin yanında Hüsn ü Aşk mesnevîsinde de dikkati çeken poetik iddiâlı duruşunun sadece dîvân şiiri fahriyye geleneğinden kaynaklanmadığı, onun şahsî ahlâkî özelliklerinin bunda önemli rolü olduğu dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, Gâlib’in eserlerinden örnek metinler ile edebiyat târihinin verdiği bilgiler ışığında, onun söz meydânındaki poetik benliği ile özel hayâtındaki beşerî ilişkilerine de etki eden iddiâlı duruşu ele alınacaktır.