Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

`Aruz İmlâsı Üzerine Notlar

TURKISH STUDIES, pp.471-487, 2008 (Journal Indexed in SCI)

Denizlili Mustafa b. Osman Keskin ve Eseri Manzûme-i Keskin

Turkish Studies, no.5, pp.340-348, 2007 (Journal Indexed in SCI)

Altıparmak Mehmed Efendi'nin Şerh-i Telhîs-i Miftâh'ında Şerh Metodu

TURKISH STUDIES, no.5, pp.332-339, 2007 (Journal Indexed in SCI)

Türkçe-Arapça Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân -2- (Metin)

Turkish Studies, no.3, pp.29-71, 2007 (Journal Indexed in SCI)

Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Vehbi(Metin)

TURKISH STUDIES, no.4, pp.410-475, 2007 (Journal Indexed in SCI)

Türkçe-Arapça Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân -1- (İnceleme)

TURKISH STUDIES, no.2, pp.81-100, 2006 (Journal Indexed in SCI)

Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân Şerhi Hediyyetü'l-İhvân

TURKISH STUDIES, no.1, pp.19-28, 2006 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

Başkâtib-zâde Râgıb Bey Mecmû’asından Seçmeler: Dâvûd-ı Kayserî Hazretleri

Düşünen Şehir, no.10, pp.110-115, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Garîb-i vatan Cem Sultan

Bursa Günlüğü, no.7, pp.28-31, 2019 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

Seyyid Nesîmî'ye Dâir

İLESAM İlim ve Edebiyat Dergisi, no.17, pp.5-11, 2019 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

ESKİ TÜRK EDEBİYATI SAHASI İÇİN YENİ BİR EDEBİYAT TARİHİ DÜŞÜNMEK

Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, pp.195-219, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tezkire Terimleri Sözlüğüne Dâir

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.2, no.4, pp.1-13, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klâsik Türk Edebiyatında Şerh Geleneğine Dâir Notlar

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.136-149, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klâsik Türk Edebiyatında Tarz-ı Nesir Üç Müdür?

HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mesnevî Şerhleri Sözlüğü

Sûfî Araştırmaları-Sufi Studies, vol.3, pp.1-19, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Taşlıcalı Yahya Bey'in Bir Beyti Üzerine Düşünceler

Erciyes, no.286, pp.12-16, 2008 (National Refreed University Journal)

Altıparmak Mehmed Efendi’xxnin Şerh-i Telhîs-i Miftâh’xxında Şerh Metodu

Turkish Studies, no.5, pp.332-339, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ahmed Hamdî'nin Belâgat-ı Lisân-ı 'Osmânîsi

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, no.16, pp.166-189, 2007 (Other Refereed National Journals)

Kadı Burhaneddin?in Bir Gazelinden Hareketle

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, no.54, pp.21-24, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Kayseri Âşığı Bir Yazar: Süleyman Sağlam

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, no.50, pp.26-27, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Klâsik Türk Edebiyatında Manzum Sözlük Yazma Geleneği ve Türkçe-Arapça Sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân

E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.65-77, 2006 (National Refreed University Journal)

Bursalı Mehmed Tahir Bin Rifat, Aydın Vilâyetine Mensûb Meşâyıh, Ulemâ, Şuarâ, Müdevvihîn ve Etibbânın Terâcim-i Ahvâli (Hazırlayan M.Akif Erdoğru)

Türk Kültürü İncelemeleri (The Journal of Cultural Studies), no.14, pp.185-192, 2006 (Other Refereed National Journals)

Yazarı Bilinmeyen Dînî-Tasavvufî Bir Eser : Hakîkat-i Muhammediye

TÜBAR, no.20, pp.125-140, 2006 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale Alçıtepe-Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, no.32, pp.8-10, 2005 (Non-Refreed Journal)

Alçıtepe-Sargı Yeri

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, no.31, pp.19-21, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Gelibolu Günlüğü

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, no.27, pp.20-21, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Klâsik Şiirimizde Ramazan Üzerine

Yedi İklim Edebiyat Kültür Sanat Dergisi, no.177, pp.32-35, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Bir Mahlâs Problemi: Seyrânî mi, Seyrâni mi

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, no.28, pp.6-7, 2004 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale Günlüğü

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, no.27, pp.7-10, 2004 (National Non-Refereed Journal)

18. yy. Şairlerinden Rif?atî Ali Bey

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.16, pp.15-25, 2004 (National Refreed University Journal)

Karnım Açtır Karnım Aç

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, no.13, pp.3-6, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Gülistan'dan Öğütler

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.306, pp.6-9, 2003 (National Refreed University Journal)

Klâsik Şiirimizde Beşerî Aşka Dair

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, no.9, pp.5-7, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Kanatsız Kuşlar Şehrine Dair

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, no.302, pp.48-50, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Fatih Devri Türk Edebiyatına Genel Bir Bakış

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.14, pp.85-93, 2003 (National Refreed University Journal)

Ma'rifî Tarikatı Şeyhi Ferdî Baba ve Aruzla Yazılmış Şiirleri

İlmî Araştırmalar Dergisi, no.12, pp.121-134, 2001 (Other Refereed National Journals)

Nef'î'nin Bir Beyti Üzerine Düşünceler

Erciyes, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, no.284, pp.4-5, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Mîrzâ-zâdeler Ailesinden Neylî-zâde Mehmed Hamîd Efendi?

BİR Ahmed Yesevî Vakfı Dergisi, no.10, pp.409-415, 1998 (Other Refereed National Journals)

Fuzûlî'nin İran'da Neşredilen Türkçe Dîvânı

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.9, pp.165-204, 1998 (National Refreed University Journal)

Fuzûlî nin İran da Neşredilen Türkçe Divanı Emîn Sıddıîkî Fuzûlî Dîvân ı Türkî

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, pp.165-204, 1998 (Other Refereed National Journals)

Mîrzâ-zâdeler Ailesinden Şeyh Mehmed Efendi

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.110, pp.83-104, 1997 (Other Refereed National Journals)

Mîrzâ-zâde Ahmed Neylî ve Manzum Bir Mektubu

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.101, pp.193-204, 1996 (Other Refereed National Journals)

Mîrzâ-zâdeler Ailesinden Mîrzâ Mustafa Efendi

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.99, pp.179-180, 1995 (Other Refereed National Journals)

Mîrzâ-zâdeler Ailesinin Kurucusu Mîrzâ Mehmed Efendi

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.97, pp.209-217, 1995 (Other Refereed National Journals)

Mîrzâ-zâdeler Ailesinden Mehmed Sa'id Efendi

Yedi İklim, no.56, pp.36-38, 1994 (Other Refereed National Journals)

Neylî Dîvânı'nın Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesindeki Nüshası

Yedi İklim, no.43, pp.50-51, 1993 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Manzum Sözlükler Üzerine Genel Bir Değerlendirme

200 Yıl Sonra Mütercim Âsım ve Türkiye’de Sözlük Çalışmaları Bilgi Şöleni, Gaziantep, Turkey, 30 November - 01 December 2019

Nesîmi’nin Şiirleri ve Şairliğine Dair Notlar

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Elçileri: Nesîmî Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 24 October 2019, pp.187-200 Creative Commons License

General Evaluation, Identification and Proposals on Dedem Korkut Publications and Studies in the World of our Literature and Science

Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.271-290 Creative Commons License

Saltukname’de Cihan Hâkimiyeti Anlayışı

II. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.1186-1190 Creative Commons License

Fuat Sezgin’in Geschıchte Des Arabıschen Schrıfttums (Gas) İsimli Eserinin İslam Araştırmalarındaki Yeri

Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 15 - 17 February 2019, pp.339-366 Creative Commons License

Günümüz Gençliği İçin Rol Modeli Olarak Battal Gâzi Hazretleri

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 09 December 2018, vol.3, pp.1915-1923 Creative Commons License

Sa’îd Paşa Dîvânı’nda Aruz Tasarrufları Üzerine Notlar

Uluslararası Diyarbakır Kongresi: Tarih, Toplum, Ekonomi, Diyarbakır, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.1-18

Niyâzî-yi Mısrî Dîvânı’nın Şerhleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme Denemesi

5. Niyâzî-i Mısrî El-Malatî Sempozyumu, Malatya, Turkey, 6 - 07 December 2018, pp.383-421 Creative Commons License

Seyrânî’nin Şiirlerinde Aruz Kullanımı Üzerine Notlar

I. Uluslararası Develi Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 05 October 2018, pp.143-153

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Yazılan Edebiyat Tarihlerine Dâir Genel Bir Değerlendirme

1. Uluslararası İstanbul Dil-Kültür ve Tarih Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 October 2018, pp.10-17 Creative Commons License

Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Yazılan Edebiyat Tarihlerine Dâir Genel Bir Değerlendirme

I. Uluslararası İstanbul Dil Kültür ve Tarih Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 October 2018, vol.1, pp.10-17

Yunus Emre Dîvânı’nda Aruz Tasarrufları Üzerine Notlar

Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu’xxda Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 October 2018

"Mesnevî-yi Şerîf'in Birinci Cildinden Hareketle Dost/Dostluk Kavramları Üzerine Notlar"

IV. Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Hz. Mevlânâ ve İslam Dünyasında Kardeşlik, Konya, Turkey, 8 - 09 December 2017, vol.1, pp.171-193

Dede Korkut Hikâyelerinin Neşri Üzerine Notlar

Korkut Ata'dan Günümüze Âşıklık Geleneği Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 26 February - 01 March 2017

Gülü Gül İle Tartmak Battal Gazi İle Sarı Saltuk Mukayesesi

2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu Saraybosna-BOSNA HERSEK, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 6 - 09 May 2015, vol.1, pp.47-54

Gülü Gül İle Tartmak: Battal Gâzî İle Sarı Saltuk Mukâyesesi

2. Uluslararası Sarı Saltuk Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 6 - 09 May 2015, vol.1, pp.47-54

Said Paşa Dîvânının Neşri Üzerine Notlar

Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 26 - 27 March 2015

Kayseri Mevlevîhânesi Hakkında Notlar

Günümüzde Yurtiçi Mevlevîhânelerin Durum ve Konumları, Konya, Turkey, 09 December 2013, vol.1, pp.89-106

Senaryo/Film Malzemesi Olarak Saltuknâme

Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, Köstence, Romania, 6 - 10 November 2013, pp.79-84

Nâbî'nin Münşeât'ı Üzerine

Vefatının 300, Yılında Şâir Nâbi, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 04 December 2012, no.42, pp.175-200

Osmân Şâkir'in Türkçe-Farsça Manzûm Lugatı; Nazm-ı Dil-ârâ

Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu ( Mehmet Çavuşoğlu Anısına), Ordu, Turkey, 1 - 04 December 2012, pp.203-215

Diyarbakırlı Ahmed-i Mürşidî’nin Pend-nâme Adlı Mesnevîsi ve Neşri Üzerine Notlar

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına), Diyarbakır, Turkey, 15 - 17 November 2012, pp.287-295

Osman Şâkir in Türkçe Farsça Manzum Lügati Nazm ı Dil ârâ

Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sömpozyumu (Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Anısına), Ordu, Turkey, 10 - 12 May 2012, vol.1, pp.145-154

Rızâ Tezkiresi'nden Hareketle Tezkirelerde Geçen Terimlere Dâir Notlar

Uluslararası Mustafa İsen Biyografi Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 January 2011, vol.1, pp.399-432

Türk Klâsik Şiirinde Manzum Sözlükler Ve Bazılarındaki Bedene Ait Unsurlar

Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 February 2009, pp.277-300

Prof. Dr. Tunca Kortantamer'in Şerh ve Belâgata Dâir Dikkatleri

I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Tunca Kortatamer Hatırasına), Kayseri, Turkey, 1 - 04 January 2009, vol.1, no.171, pp.118-125

Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi 977'de Kayıtlı Manzum Sözlük Mecmuası Hakkında

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 1 - 04 January 2009, pp.663-676

Ma rifîlik Üzerine Notlar

19. Yüzyıl Manisasında Bir Kültür Ocağı Entekkeliler Sempozyumu, Manisa, Turkey, 15 November 2008, vol.1, pp.7-21

Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 2095’te Kayıtlı Mevlevî Mecmuası Hakkında

Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlânâ Sempozyumu, Manisa, Turkey, 29 - 30 October 2007, pp.1

Dağılmış İncileri Toplamak Şerh Tasnifi Denemesi

Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına I. Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2007, vol.1, pp.363-369

Mevlânâ Müzesi Kitaplığı 4026'da Kayıtlı Manzum Sözlük Mecmuası Hakkında

Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu, Manisa, Turkey, 1 - 04 December 2006, pp.161-170

Sultan Veled'in Türkçe Şiirlerinde Aruz Kullanımı

Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu, Manisa, Turkey, 1 - 04 February 2006, pp.181-196

Günümüzde Metin Neşri Ve Problemleri Üzerine Düşünceler

1. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, Kırşehir, Turkey, 1 - 04 November 2003, no.1, pp.331-345

Manzum Sözlüklerimizden ''Manzûme-i Keskin''

Kiliç A., "Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001)/Bildiriler, Kayseri, Turkey, 1 - 04 January 2001, vol.2, no.1, pp.441-448

Aydınlı Mürîdî ve Pend i Ricâl Adlı Mesnevîsi

VII. MilletlerarasıTürkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 12 November 1999, pp.55-60

Selçuk (Ayaslug) Kültür Tarihine Genel Bir Bakış

Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 October 1997, pp.3-17

Books & Book Chapters

Prof. Dr. Mehmet Arslan Hocama Dâir

in: Prof. Dr. Mehmet Arslan'a Armağan , İbrahim Delice,Mehtap Erdoğan Taş,Hakan Yekbaş, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.49-51, 2019 Creative Commons License

Takriz

in: Şeyh İbrahim Tennûrî ve Gülşen-i Niyâz, Prof. Dr. Muhittin Bağçeci/Dr. Rasim Deniz, Editor, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, pp.7-8, 2019 Creative Commons License

Fuat Sezgin'in Geshichte Des Arabischen Schriftums (GAS) İsimli Eserinin İslam Araştırmalarındaki Yeri

in: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri Güncel Tartışmalar Teorik Teklifler, İbrahim Özcoşar,Ali Karakaş,Mustafa Öztürk,Sıracettin Aslan, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.339-367, 2019 Creative Commons License

Sırrı fâş etmek: Nesîmî ve Tasavvuf şiirimiz

in: Nesîmî Kitabı, Alim Yıldız-Yusuf Yıldırım, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.179-186, 2019

Seyyid Nesimi’nin Şiirleri ve Şairliği Hakkında Notlar

in: Nesîmî Kitabı, YILDIZ,Alim-YILDIRIM,Yusuf, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaası, Sivas, pp.187-200, 2019 Creative Commons License

Niyâzî-yi Mısrî Dîvânı'nın Şerhleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

in: 5. Niyâzî-i Mısrî el-Malatî Uluslararası Sempozyumu, Altunkaya M., Editor, Yılmaz Matbaacılık Ve Yayıncılık, Malatya, pp.383-421, 2018 Creative Commons License

Günümüz Gençliği İçin Rol Modeli Olarak Battal Gâzi Hazretleri

in: 1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi Tam Metin Kitabı, Mustafa Talas, Editor, İksad International Publishing House, İstanbul, pp.1997-2005, 2018 Creative Commons License

SAÎD PAŞA DÎVÂNI’NDA ARUZ TASARRUFLARI ÜZERİNE NOTLAR

in: Diyarbakır: Âlimler, Ârifler, Edîpler, "ÖZCOŞAR İ", "KARAKAŞ A", "ÖZTÜRK M", "POLAT Z", Editor, Ensar Neşriyat Tic. A.Ş., İstanbul, pp.1-17, 2018 Creative Commons License

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE YAZILAN EDEBİYAT TARİHLERİNE DÂİR GENEL BİR DEĞERLENDİRME

in: 1.ULUSLARARASI İSTANBUL DİL - KÜLTÜR VE TARİH KONGRESİ, "Aras G", Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.10-17, 2018

Dede Korkut Kitabı (1. Cilt Han'ım Hey-2. Cilt Orijinal Nüshalar)

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (Tobb) Yayınları, Ankara, 2014

4. Bölüm: Dede Korkut Hikayelerinin Sadeleştirilmiş Metni

in: Dede Korkut Kitabı Han ım Hey 1 ciltDede Korkut Kitabı Orijinal Nüshalar 2 cilt, , Editor, Özyurt Matbaacılk TOBB, Ankara, pp.553-793, 2014

Abdülbaki Gölpınarlı'nın Mesnevî Şerhi ve Şârihliğine Dair

in: Abdülbaki Gölpınarlı, Aksoyak İ. Hakkı, Editor, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.201-226, 2013

Osman Şâkir'in Türkçe-Farsça Manzum Lugati: Nazm-ı Dil-ârâ

in: Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Kuzubaş, Muhammet, Editor, Ordu Üniversitesi Yayınları, Ordu, pp.145-154, 2013

Mecmûa Tasnifine Dâir

in: Eski Türk EDebiyatı Çalışmaları IV Mecmûa Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı, , Editor, Turkuaz Yayınları, İstanbul, pp.75-96, 2012

Ma'rifîlik Üzerine Notlar

in: 19. ÜZYIL Manisasında Bir Kültür Ocağı ENTEKKELİLER SEMPOZYUMU 15 Kasım 2008, "Dörtbudak Mehmed Veysî", "Pehlivan Gürol", Editor, Tibyan Gelenek Yayıncılık, İzmir, pp.7-21, 2011

Klâsik Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler

Turkish Studies Yayınları, Ankara, 2007

Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni 12 13 Nisan 2001 Bildiriler c 2

Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yayınları, Kayseri, 2001

Episodes in the Encyclopedia

Encyclopaedia of Islam, THREE

Brill, Leiden , pp.28-29, 2019 Creative Commons License

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.71, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.323, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.37, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.67, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.324, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.309, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.454, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.424, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.322, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.314, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.271, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.350, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.398, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.380, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.344-347, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.356-358, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.380-381, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.317-318, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.316-317, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.198-199, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.2-3, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.186-187, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.176, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.197, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.176-177, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.241, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.137-138, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.379-386, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.195-196, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.14-15, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.396, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.186, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.421-422, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.337-338, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.140, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.467., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.288, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.298, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.13., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.298-300., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.328-329., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.171-172., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.227., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.318, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.171., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.428, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.391-392., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.344., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.415.., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.300., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.61., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.1., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.308., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.399, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.415-416, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.145-146., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.27, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.102, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.415, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.115, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.443, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.417, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.318, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.80., 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.244, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.101, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.416, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.334, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.21, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.22, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.288, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.106, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.105, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.67., 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.400, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.418, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.320, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.309., 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.134., 2009

Other Publications