Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

`Aruz İmlâsı Üzerine Notlar

TURKISH STUDIES, ss.471-487, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Manisa Demirci'de Görülen Alevî-Bektaşî-Rıfaî Meşrepli Bir Tarikat: Ma'rifîlik

TURKISH STUDIES, ss.2-36, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Denizlili Mustafa b. Osman Keskin ve Eseri Manzûme-i Keskin

Turkish Studies, sa.5, ss.340-348, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Altıparmak Mehmed Efendi'nin Şerh-i Telhîs-i Miftâh'ında Şerh Metodu

TURKISH STUDIES, sa.5, ss.332-339, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkçe-Arapça Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân -2- (Metin)

Turkish Studies, sa.3, ss.29-71, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Vehbi(Metin)

TURKISH STUDIES, sa.4, ss.410-475, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkçe-Arapça Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân -1- (İnceleme)

TURKISH STUDIES, sa.2, ss.81-100, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân Şerhi Hediyyetü'l-İhvân

TURKISH STUDIES, sa.1, ss.19-28, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Başkâtib-zâde Râgıb Bey Mecmû’asından Seçmeler: Dâvûd-ı Kayserî Hazretleri

Düşünen Şehir, sa.10, ss.110-115, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Garîb-i vatan Cem Sultan

Bursa Günlüğü, sa.7, ss.28-31, 2019 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Seyyid Nesîmî'ye Dâir

İLESAM İlim ve Edebiyat Dergisi, sa.17, ss.5-11, 2019 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

ESKİ TÜRK EDEBİYATI SAHASI İÇİN YENİ BİR EDEBİYAT TARİHİ DÜŞÜNMEK

Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, ss.195-219, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tezkire Terimleri Sözlüğüne Dâir

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.1-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klâsik Türk Edebiyatında Şerh Geleneğine Dâir Notlar

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.136-149, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klâsik Türk Edebiyatında Tarz-ı Nesir Üç Müdür?

HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesnevî Şerhleri Sözlüğü

Sûfî Araştırmaları-Sufi Studies, cilt.3, ss.1-19, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taşlıcalı Yahya Bey'in Bir Beyti Üzerine Düşünceler

Erciyes, sa.286, ss.12-16, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Altıparmak Mehmed Efendi’xxnin Şerh-i Telhîs-i Miftâh’xxında Şerh Metodu

Turkish Studies, sa.5, ss.332-339, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmed Hamdî'nin Belâgat-ı Lisân-ı 'Osmânîsi

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, sa.16, ss.166-189, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadı Burhaneddin?in Bir Gazelinden Hareketle

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, sa.54, ss.21-24, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Kayseri Âşığı Bir Yazar: Süleyman Sağlam

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, sa.50, ss.26-27, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Klâsik Türk Edebiyatında Manzum Sözlük Yazma Geleneği ve Türkçe-Arapça Sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân

E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.65-77, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bursalı Mehmed Tahir Bin Rifat, Aydın Vilâyetine Mensûb Meşâyıh, Ulemâ, Şuarâ, Müdevvihîn ve Etibbânın Terâcim-i Ahvâli (Hazırlayan M.Akif Erdoğru)

Türk Kültürü İncelemeleri (The Journal of Cultural Studies), sa.14, ss.185-192, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazarı Bilinmeyen Dînî-Tasavvufî Bir Eser : Hakîkat-i Muhammediye

TÜBAR, sa.20, ss.125-140, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale Alçıtepe-Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, sa.32, ss.8-10, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Alçıtepe-Sargı Yeri

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, sa.31, ss.19-21, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Gelibolu Günlüğü

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, sa.27, ss.20-21, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Klâsik Şiirimizde Ramazan Üzerine

Yedi İklim Edebiyat Kültür Sanat Dergisi, sa.177, ss.32-35, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Bir Mahlâs Problemi: Seyrânî mi, Seyrâni mi

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, sa.28, ss.6-7, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale Günlüğü

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, sa.27, ss.7-10, 2004 (Hakemsiz Dergi)

18. yy. Şairlerinden Rif?atî Ali Bey

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.16, ss.15-25, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karnım Açtır Karnım Aç

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, sa.13, ss.3-6, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Gülistan'dan Öğütler

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.306, ss.6-9, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Klâsik Şiirimizde Beşerî Aşka Dair

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, sa.9, ss.5-7, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Kanatsız Kuşlar Şehrine Dair

Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, sa.302, ss.48-50, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Ege Bölgesine Âit Alevî-Bektaşî-Rifa'î Esaslı Bilinmeyen Bir Mahallî Tarikat: Ma'rifîlik

BILIMNAME, sa.1, ss.197-205, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fatih Devri Türk Edebiyatına Genel Bir Bakış

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.14, ss.85-93, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ma'rifî Tarikatı Şeyhi Ferdî Baba ve Aruzla Yazılmış Şiirleri

İlmî Araştırmalar Dergisi, sa.12, ss.121-134, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nef'î'nin Bir Beyti Üzerine Düşünceler

Erciyes, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, sa.284, ss.4-5, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Mîrzâ-zâdeler Ailesinden Neylî-zâde Mehmed Hamîd Efendi?

BİR Ahmed Yesevî Vakfı Dergisi, sa.10, ss.409-415, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fuzûlî'nin İran'da Neşredilen Türkçe Dîvânı

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.9, ss.165-204, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fuzûlî nin İran da Neşredilen Türkçe Divanı Emîn Sıddıîkî Fuzûlî Dîvân ı Türkî

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.165-204, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mîrzâ-zâdeler Ailesinden Şeyh Mehmed Efendi

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, sa.110, ss.83-104, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mîrzâ-zâde Ahmed Neylî ve Manzum Bir Mektubu

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, sa.101, ss.193-204, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mîrzâ-zâdeler Ailesinden Mîrzâ Mustafa Efendi

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, sa.99, ss.179-180, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mîrzâ-zâdeler Ailesinin Kurucusu Mîrzâ Mehmed Efendi

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, sa.97, ss.209-217, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mîrzâ-zâdeler Ailesinden Mehmed Sa'id Efendi

Yedi İklim, sa.56, ss.36-38, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neylî Dîvânı'nın Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesindeki Nüshası

Yedi İklim, sa.43, ss.50-51, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Manzum Sözlükler Üzerine Genel Bir Değerlendirme

200 Yıl Sonra Mütercim Âsım ve Türkiye’de Sözlük Çalışmaları Bilgi Şöleni, Gaziantep, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2019

Nesîmi’nin Şiirleri ve Şairliğine Dair Notlar

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Elçileri: Nesîmî Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 24 Ekim 2019, ss.187-200 Creative Commons License

Edebiyat ve Bilim Dünyamızda Dedem Korkut ile İlgili Yayınlar ve Çalışmalar Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Tespit ve Teklifler

Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.271-290 Creative Commons License

Saltukname’de Cihan Hâkimiyeti Anlayışı

II. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.1186-1190 Creative Commons License

Fuat Sezgin’in Geschıchte Des Arabıschen Schrıfttums (Gas) İsimli Eserinin İslam Araştırmalarındaki Yeri

Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 15 - 17 Şubat 2019, ss.339-366 Creative Commons License

Günümüz Gençliği İçin Rol Modeli Olarak Battal Gâzi Hazretleri

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, cilt.3, ss.1915-1923 Creative Commons License

Sa’îd Paşa Dîvânı’nda Aruz Tasarrufları Üzerine Notlar

Uluslararası Diyarbakır Kongresi: Tarih, Toplum, Ekonomi, Diyarbakır, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.1-18

Niyâzî-yi Mısrî Dîvânı’nın Şerhleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme Denemesi

5. Niyâzî-i Mısrî El-Malatî Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2018, ss.383-421 Creative Commons License

Seyrânî’nin Şiirlerinde Aruz Kullanımı Üzerine Notlar

I. Uluslararası Develi Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.143-153

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Yazılan Edebiyat Tarihlerine Dâir Genel Bir Değerlendirme

1. Uluslararası İstanbul Dil-Kültür ve Tarih Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2018, ss.10-17 Creative Commons License

Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Yazılan Edebiyat Tarihlerine Dâir Genel Bir Değerlendirme

I. Uluslararası İstanbul Dil Kültür ve Tarih Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2018, cilt.1, ss.10-17

Yunus Emre Dîvânı’nda Aruz Tasarrufları Üzerine Notlar

Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu’xxda Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

"Mesnevî-yi Şerîf'in Birinci Cildinden Hareketle Dost/Dostluk Kavramları Üzerine Notlar"

IV. Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Hz. Mevlânâ ve İslam Dünyasında Kardeşlik, Konya, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2017, cilt.1, ss.171-193

Dede Korkut Hikâyelerinin Neşri Üzerine Notlar

Korkut Ata'dan Günümüze Âşıklık Geleneği Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 26 Şubat - 01 Mart 2017

Gülü Gül İle Tartmak Battal Gazi İle Sarı Saltuk Mukayesesi

2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu Saraybosna-BOSNA HERSEK, Saraybosna, Bosna-Hersek, 6 - 09 Mayıs 2015, cilt.1, ss.47-54

Gülü Gül İle Tartmak: Battal Gâzî İle Sarı Saltuk Mukâyesesi

2. Uluslararası Sarı Saltuk Sempozyumu, Saraybosna, Bosna-Hersek, 6 - 09 Mayıs 2015, cilt.1, ss.47-54

Said Paşa Dîvânının Neşri Üzerine Notlar

Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 26 - 27 Mart 2015

Kayseri Mevlevîhânesi Hakkında Notlar

Günümüzde Yurtiçi Mevlevîhânelerin Durum ve Konumları, Konya, Türkiye, 09 Aralık 2013, cilt.1, ss.89-106

Senaryo/Film Malzemesi Olarak Saltuknâme

Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, Köstence, Romanya, 6 - 10 Kasım 2013, ss.79-84

Nâbî'nin Münşeât'ı Üzerine

Vefatının 300, Yılında Şâir Nâbi, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012, sa.42, ss.175-200

Osmân Şâkir'in Türkçe-Farsça Manzûm Lugatı; Nazm-ı Dil-ârâ

Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu ( Mehmet Çavuşoğlu Anısına), Ordu, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012, ss.203-215

Diyarbakırlı Ahmed-i Mürşidî’nin Pend-nâme Adlı Mesnevîsi ve Neşri Üzerine Notlar

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına), Diyarbakır, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2012, ss.287-295

Osman Şâkir in Türkçe Farsça Manzum Lügati Nazm ı Dil ârâ

Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sömpozyumu (Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Anısına), Ordu, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, cilt.1, ss.145-154

Rızâ Tezkiresi'nden Hareketle Tezkirelerde Geçen Terimlere Dâir Notlar

Uluslararası Mustafa İsen Biyografi Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2011, cilt.1, ss.399-432

Türk Klâsik Şiirinde Manzum Sözlükler Ve Bazılarındaki Bedene Ait Unsurlar

Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Şubat 2009, ss.277-300

Prof. Dr. Tunca Kortantamer'in Şerh ve Belâgata Dâir Dikkatleri

I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Tunca Kortatamer Hatırasına), Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2009, cilt.1, sa.171, ss.118-125

Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi 977'de Kayıtlı Manzum Sözlük Mecmuası Hakkında

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2009, ss.663-676

Ma rifîlik Üzerine Notlar

19. Yüzyıl Manisasında Bir Kültür Ocağı Entekkeliler Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 15 Kasım 2008, cilt.1, ss.7-21

Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 2095’te Kayıtlı Mevlevî Mecmuası Hakkında

Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlânâ Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 29 - 30 Ekim 2007, ss.1

Dağılmış İncileri Toplamak Şerh Tasnifi Denemesi

Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına I. Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2007, cilt.1, ss.363-369

Mevlânâ Müzesi Kitaplığı 4026'da Kayıtlı Manzum Sözlük Mecmuası Hakkında

Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2006, ss.161-170

Sultan Veled'in Türkçe Şiirlerinde Aruz Kullanımı

Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 1 - 04 Şubat 2006, ss.181-196

Günümüzde Metin Neşri Ve Problemleri Üzerine Düşünceler

1. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, Kırşehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2003, sa.1, ss.331-345

Manzum Sözlüklerimizden ''Manzûme-i Keskin''

Kiliç A., "Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001)/Bildiriler, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2001, cilt.2, sa.1, ss.441-448

Aydınlı Mürîdî ve Pend i Ricâl Adlı Mesnevîsi

VII. MilletlerarasıTürkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Kasım 1999, ss.55-60

Selçuk (Ayaslug) Kültür Tarihine Genel Bir Bakış

Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1997, ss.3-17

Kitap & Kitap Bölümleri

Prof. Dr. Mehmet Arslan Hocama Dâir

Prof. Dr. Mehmet Arslan'a Armağan , İbrahim Delice,Mehtap Erdoğan Taş,Hakan Yekbaş, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.49-51, 2019 Creative Commons License

Takriz

Şeyh İbrahim Tennûrî ve Gülşen-i Niyâz, Prof. Dr. Muhittin Bağçeci/Dr. Rasim Deniz, Editör, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, ss.7-8, 2019 Creative Commons License

Fuat Sezgin'in Geshichte Des Arabischen Schriftums (GAS) İsimli Eserinin İslam Araştırmalarındaki Yeri

Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri Güncel Tartışmalar Teorik Teklifler, İbrahim Özcoşar,Ali Karakaş,Mustafa Öztürk,Sıracettin Aslan, Editör, Divan Kitap, İstanbul, ss.339-367, 2019 Creative Commons License

Sırrı fâş etmek: Nesîmî ve Tasavvuf şiirimiz

Nesîmî Kitabı, Alim Yıldız-Yusuf Yıldırım, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ss.179-186, 2019

Seyyid Nesimi’nin Şiirleri ve Şairliği Hakkında Notlar

Nesîmî Kitabı, YILDIZ,Alim-YILDIRIM,Yusuf, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaası, Sivas, ss.187-200, 2019 Creative Commons License

Niyâzî-yi Mısrî Dîvânı'nın Şerhleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

5. Niyâzî-i Mısrî el-Malatî Uluslararası Sempozyumu, Altunkaya M., Editör, Yılmaz Matbaacılık Ve Yayıncılık, Malatya, ss.383-421, 2018 Creative Commons License

Günümüz Gençliği İçin Rol Modeli Olarak Battal Gâzi Hazretleri

1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi Tam Metin Kitabı, Mustafa Talas, Editör, İksad International Publishing House, İstanbul, ss.1997-2005, 2018 Creative Commons License

SAÎD PAŞA DÎVÂNI’NDA ARUZ TASARRUFLARI ÜZERİNE NOTLAR

Diyarbakır: Âlimler, Ârifler, Edîpler, "ÖZCOŞAR İ", "KARAKAŞ A", "ÖZTÜRK M", "POLAT Z", Editör, Ensar Neşriyat Tic. A.Ş., İstanbul, ss.1-17, 2018 Creative Commons License

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE YAZILAN EDEBİYAT TARİHLERİNE DÂİR GENEL BİR DEĞERLENDİRME

1.ULUSLARARASI İSTANBUL DİL - KÜLTÜR VE TARİH KONGRESİ, "Aras G", Editör, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, ss.10-17, 2018

Dede Korkut Kitabı (1. Cilt Han'ım Hey-2. Cilt Orijinal Nüshalar)

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (Tobb) Yayınları, Ankara, 2014

4. Bölüm: Dede Korkut Hikayelerinin Sadeleştirilmiş Metni

Dede Korkut Kitabı Han ım Hey 1 ciltDede Korkut Kitabı Orijinal Nüshalar 2 cilt, , Editör, Özyurt Matbaacılk TOBB, Ankara, ss.553-793, 2014

Abdülbaki Gölpınarlı'nın Mesnevî Şerhi ve Şârihliğine Dair

Abdülbaki Gölpınarlı, Aksoyak İ. Hakkı, Editör, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.201-226, 2013

Osman Şâkir'in Türkçe-Farsça Manzum Lugati: Nazm-ı Dil-ârâ

Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Kuzubaş, Muhammet, Editör, Ordu Üniversitesi Yayınları, Ordu, ss.145-154, 2013

Mecmûa Tasnifine Dâir

Eski Türk EDebiyatı Çalışmaları IV Mecmûa Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı, , Editör, Turkuaz Yayınları, İstanbul, ss.75-96, 2012

Ma'rifîlik Üzerine Notlar

19. ÜZYIL Manisasında Bir Kültür Ocağı ENTEKKELİLER SEMPOZYUMU 15 Kasım 2008, "Dörtbudak Mehmed Veysî", "Pehlivan Gürol", Editör, Tibyan Gelenek Yayıncılık, İzmir, ss.7-21, 2011

Klâsik Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler

Turkish Studies Yayınları, Ankara, 2007

Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni 12 13 Nisan 2001 Bildiriler c 2

Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yayınları, Kayseri, 2001

Ansiklopedide Bölümler

Encyclopaedia of Islam, THREE

Brill, Leiden , ss.28-29, 2019 Creative Commons License

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.71, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.323, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.37, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.67, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.324, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.309, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.454, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.424, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.322, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.314, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.271, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.350, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.398, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.380, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.344-347, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.356-358, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.380-381, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.317-318, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.316-317, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.198-199, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.2-3, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.186-187, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.176, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.197, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.176-177, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.241, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.137-138, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.379-386, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.195-196, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.14-15, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.396, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.186, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.421-422, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.337-338, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.140, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.467., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.288, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.298, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.13., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.298-300., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.328-329., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.171-172., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.227., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.318, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.171., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.428, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.391-392., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.344., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.415.., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.300., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.61., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.1., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.308., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.399, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.415-416, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.145-146., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.27, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.102, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.415, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.115, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.443, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.417, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.318, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.80., 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.244, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.101, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.416, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.334, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.21, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.22, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.288, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.106, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.105, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.67., 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.400, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.418, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.320, 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.309., 2009

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.134., 2009

Diğer Yayınlar