Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Yaşanan Problemlere İlişkin Emekli Yönetici ve Denetmen Görüşleri

Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.13, sa.87, ss.87-114, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul Müdürlerinin Ders Denetimlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi : KKTC Örneği

OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.4816-4846, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Eğitimde Aranan Veli Profili

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi , cilt.2, sa.2, ss.1-23, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC), TÜRKİYE VE İSVEÇ EĞİTİM VE EĞİTİM DENETİMİ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.12-26, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Akademisyenlerin Öğretim Performansları ile Motivasyonları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmes

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.122-135, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumlarının ve Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi (KKTC)

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.63-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ETİK DIŞI DAVRANIŞ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ: GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİ MESLEKİ ETİK İLKELERE SAHİP Mİ?

Turkish Studies. İnternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Educational Sciences, Academic Journal, cilt.12, sa.18, ss.591-604, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SINIF İÇİNDE UYGULANAN İNFORMAL CEZALARIN ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Kastamonu Eğitim Dergisi , cilt.23, sa.1, ss.105-122, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen adaylarının mesleki etik ilkelere ilişkin görüşleri

Proceedings of The 1ST Cyprus International Congress of Education Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 09 Aralık 2012, cilt.3, ss.757-789

Küreselleşme Sürecinde Rus Yükseköğretimi

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2011, cilt.1, ss.638-645

Kitap & Kitap Bölümleri

Etik, Etik İlkeler ve Kurallar, Meslek Etiği, Etik ve Hukuk İlişkisi

EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK, Prof. Dr. Abdurrahman İLĞAN, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.26-50, 2020

Estonya Eğitim Sistemi

Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Prof.Dr. Ali BALCI, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.275-289, 2009

Moldova Eğitim Sistemi

Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Prof.Dr. Ali BALCI, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.701-718, 2009