SINIF İÇİNDE UYGULANAN İNFORMAL CEZALARIN ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ


Apaydın Ç., Manolova Yalçın O.

Kastamonu Eğitim Dergisi , cilt.23, ss.105-122, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 23 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.105-122

Özet

Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin informal cezalar hakkında görüşlerini analitik hiyerarşi yöntemi kullanarak incelemektir. Araştırmanın birinci aşamasında nitel bir araştırma yöntemi olan “betimsel analiz” yöntemi, ikinci aşamasında ise nitel araştırma yönteminden elde edilen sonuçlar kullanılarak analitik bir yöntem olan analitik hiyerarşi yöntemi (AHY) kullanılmıştır.  Araştırmanın bulgularına göre;  öğrencinin olumsuz davranışları sırasıyla arkadaşlarına, dersin akışına ve öğretmene yönelik olmaktadır. Öğrencilere çoğunlukla psikolojik ceza uygulanmaktadır. İnformal cezaya daha çok kurallara uymamayı üstünlük olarak gören öğrenciler maruz kalmaktadır. Öğretmenler, öğrencilerin olumsuz davranışlarını önlemek için aktif yöntemi tercih ederek konuşmaktadır. Öğretmenler öğrencilerin sorumsuz ve sorunlu olmasından dolayı informal ceza uygulamaktadır.

Anahtar sözcükler: informal cezalar, öğretmen, sınıf yönetimi, analitik hiyerarşi yöntemi, çoklu karşılaştırma