Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumlarının ve Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi (KKTC)


Manolova Yalçın O. , Özgen B.

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.3, pp.63-80, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.63-80

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the pre-school teacher candidates’ attitudes towards teaching profession and to examine the relation between the self-confidence and professional attitudes of pre-school education. The sample of the research consists of 184 students having education at sophomore, junior and senior levels daring 2015-2016 academic year Spring semester in the Department of Pre-school Teacher Training the Faculty of Education at the Girne American University (TRNC). “The Scale of Professional Attitude” developed by Çetin (2006), and "The Scale of Professional Self-confidence” developed by Akın (2007) were used as data collection tools in the study. Mann Whitney U Test was used in inferential statistics on the sub-objectives of the study and the analysis of gender variable, on the other hand Kruskal Wallis H Test was used in analyzing the variables such as class level and parental education level, in the case of a significant difference, The Mann Whitney U Test was used again in the binary comparisons to determine the groups from which the difference is originated. According to the research findings; the self-confidence of the students and their attitude towards Professional were examined according to the variables of gender, class, mother and father education levels. The attitudes of the students towards the teaching profession showed a statistically significant difference between groups except parental education level (p <0.05); the level of self-confidence of the same students showed a statistically significant difference only in terms of classroom change (p <0.05); in addition, a positive relationship was found between students' self-confidence and professional attitudes.

Bu araştırmanın temel amacı Okul Öncesi Öğretmenliği  Bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ve öz güven düzeylerini saptamak ve öz güvenleri ile mesleki tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC),, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 2., 3. ve 4.sınıfta öğrenim görmekte olan 184 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Çetin (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” ve Akın (2007) tarafından geliştirilen “Öz güven Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın alt amaçlarına ilişkin çıkarımsal istatistiklerde cinsiyet değişkenine ilişkin analizlerde Mann Whitney U Testi, sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine ilişkin analizinde ise Kruskal Wallis H Testi kullanılmış, farkın anlamlı olduğu durumda, farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için ikili karşılaştırmalarda yine Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin öz güvenleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları  cinsiyet, sınıf, anne ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre incelenmiştir. Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyet ve sınıf değişkeni açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark göstermektedir (p<0.05). Öğrencilerin öz güven düzeyleri ise sadece sınıf değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı fark göstermektedir (p<0.05). Ayrıca, öğrencilerin öz güvenleri ile mesleki tutumları arasında pozitif yönde (%28) bir ilişki saptanmıştır.