Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EFFECT OF DROUGHT STRESS IN IN VITRO AND DROUGHT RELATED GENE EXPRESSION IN CARRIZO CITRANGE

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.9167-9171, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Molecular Characterization of Turkish Cactus Pear (& IT;Opuntia & IT;spp.) by RAPD Markers

JOURNAL OF THE PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR CACTUS DEVELOPMENT, cilt.18, ss.65-77, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Somatic embryogenesis of Turkish Cyclamen persicum Mill

SCIENTIA HORTICULTURAE, cilt.172, ss.26-33, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Genetic Transformation in Citrus

SCIENTIFIC WORLD JOURNAL, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Discovery of mutations with TILLING and ECOTILLING in plant genomes

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.3799-3802, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Narda (Punica granatum L.) Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi Kullanılarak SSR Markırlarının Geliştirilmesi

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.161-167, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bazı Turunçgil Anaçlarının In vitro Kuraklık Stresi Koşullarında Performanslarının Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.305-310, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Effects of Different Media on Micropropagation and Rooting of Myrtle (Myrtus communis L.) in In Vitro Conditions

International Journal of Environmental Agriculture Research, cilt.3, ss.54-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In Vitro Culture of Turkish Origanum sipyleum L.

American Journal of Plant Biology, cilt.2, ss.32-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RNA-Seq Analysis in Fruit Science: A Review

American Journal of Plant Biology, cilt.2, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetic Engineering Techniques in Fruit Science

International Journal of Environmental Agriculture Research, cilt.2, ss.115-128, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Kavun Çeşitlerine NHX-1 Geninin Transformasyonu

ÇUKUROVA TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.31, ss.1-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Nesil DNA Dizileme Teknolojileri ve Bitkilerde Kullanımı

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.8, ss.30-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turunçgil sektörünün gereksinim duyduğu yeni çeşitlerin geliştirilmesi

TARIM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.7, ss.80-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Giberellik ASiT(GA3) Uygulamalarının Iris germanica (Süsen)’da Gelişme ve Çiçeklenme Üzerine Etkileri

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.21-26, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitkilerde Mutasyonların Tespiti için Kullanılan Moleküler Yöntemler

ALATARIM, cilt.10, ss.50-56, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect of Different Concentrations of BAP on Micropropagation of Hawthorn

8th International Molecular BiologyandBiotechnology Congress, 17 - 20 December 2019

Plant Genome Sequences: Past, Present and Future

Plant Science and Technology Congress, 18 - 20 December 2019

TRANSCRIPTOME ANALYSIS OF FRUIT CRACKING MECHANISM INPOMEGRANATE (PUNICA GRANATUM L.) BY RNA-SEQ

III. International Eurasian Agriculture And Natural SciencesCongress, 17 - 20 October 2019

TRANSFER OF RolABCD GENES IN SOME CITRUS ROOTSTOCK THROUGH Agrobacterium rhizogenes

30th International Horticultural Congress IHC2018-Symposium 20 Plant Breeding in Horticulture (2nd International Symposium), 12 - 16 August 2018

Preservation and micropropagation of cyclamen species using biotechnological methods

European Biotechnology Congress, Dubrovnik, Hırvatistan, 25 - 27 May 2017, cilt.256

In vitro rooting of micropropagated shoots from Myrtus communis Linn: influence of activated charcoal and indole-3-butyric acid (IBA)

VI International Symposium on Production and Establishment of Micropropagated Plants, SANREMO, İtalya, 19 - 24 April 2015

Morphological and genetic characterization of indeterminate green bean genotypes having different seed coat color collected from Turkey

XXIX International Horticultural Congress on Horticulture: Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (IHC2014): International Symposium on Plant Breeding in Horticulture, 17 - 22 August 2014, ss.471-478

Determination of genes involved in drought mechanism in melon genetic resources

20th Eucaripia General Congress, İsviçre, 29 August - 01 September 2016, ss.159

Genetic transformation in melon

Xth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitaceae, Antalya, Türkiye, 15 - 18 October 2012, ss.528-530

Maturation in fruits of clementine: biochemical and molecular analysis

II International Symposium on Citrus Biotechnology, Catania, İtalya, 30 November - 02 December 2009, ss.329-334

Kitap & Kitap Bölümleri

Trends in Landscape, Agriculture, Forest and Natural Science

GENETIC BACKGROUND OF NUCELLAR EMBRYONY IN CITRUS, Murat ZENCİRKIRAN, Editör, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.312-319, 2020

ZIRAAT, ORMAN VE SU ÜRÜNLERI ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR

AGROBACTERIUM RHIZOGENES VE ROL GENLERİNİN MEYVE TÜRLERİNDE KULLANIMIYazarlarDicle Dönmez, Özhan Şimşek, Yıldız Aka Kaçar, Prof. Dr. Nigar YARPUZ-BOZDOĞAN, Doç. Dr. Emrah DÖNMEZ, Doç. Dr. Ufuk ÇOŞKUN, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.90-106, 2018

Bitki Biyoteknolojisi ve Genetik

Transgenik Tarla Denemeleri, Hüseyin Avni ÖKTEM,Meral YÜCEL, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.320-340, 2016

Moleküler Biyoloji

Genler ve Genomlar, Mehmet KARATAŞ, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.159-172, 2014