Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is income relevant for health expenditure and economic growth nexus?

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS AND MANAGEMENT, cilt.16, ss.23-49, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Ekonomisinde Bütçe Açığı ve Enflasyon İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımı ile Eş-Bütünleşme Analizi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.314-342, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Katılım Bankalarının Fon Kaynaklarını Etkileyen Faktörler ve Bu Bankaların Klasik Bankalarla İlişkileri Üzerine Bir Uygulama

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.141-166, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Price-Money Relationship after Infl ation Targeting: Cointegration Test with Structural Breaks for Turkey and Brazil

International Journal of Economics and Financial Issues, cilt.5, ss.701-708, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bütçe Açıklarının Reel Döviz Kuru Üzerindeki Etkileri: Türk Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.10, ss.13-30, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

KEYNESYEN VE NEO-KLASİK YAKLAŞIMLARDA FİNANSAL SİSTEM VE İKTİSADÎ BÜYÜME

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.33, no.2, ss.45-86, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN KAPİTALİST PATERNDE SANAYİLEŞMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.23, ss.146-170, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Ekonomisinin Enerji Bağımlılığı Üzerine Bir Eş-Bütünleşme Analizi

Yaşar Üniversitesi Dergisi, cilt.26, ss.4392-4414, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Ekonomisinde Para İkamesinin Belirleyicilerinin Sınır Testi Yaklaşımı İle Eş-Bütünleşme Analizi

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, ss.199-231, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisinde Yayınlanan Makaleler: Değerlendirme ve Bibliyografya

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, ss.171-249, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisinde Yayınlanan Makaleler: Değerlendirme ve Bibliyografya (1981–2005)

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, ss.171-249, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRK EKONOMİSİNDE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI İLE TÜKETİCİ KREDİLERİ VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

14th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 April 2018, ss.469

Orta Gelir Tuzağını Aşmada Beşerî Sermaye ve Ar-Ge Harcamalarının Önemi Üzerine Bir Çalışma

14th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM), İstanbul S. Zaim University, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 April 2018, ss.1-17

Yeniliklerin Finansmanında Kamusal Destek ve Teşvik Politikalarının Rolü

2nd International Economics Research and Financial Markets Congress, Nevşehir, Türkiye, 12 - 14 April 2018, ss.188-210

A Kejrival-Perron Cointegration Analysis of Fisher Hypothesis: Evidence from Turkey

The 24th International Conference of The International Trade and Finance Association, Kayseri, Türkiye, 21 - 24 May 2014, ss.1

Financial Development, Liberalization and Economic Growth: An Emprical Assessment for Turkey

The 24rd International Conference of International Trade and Finance Association, Kayseri, Türkiye, 21 - 24 May 2014, ss.1-15

2008 Küresel Finans Krizinde Para Politikalarının Başarısı ve Değişimi: Merkez Bankalarının Değişen Rolü

Bunalım Sonrasında Küresel Ekonomi: Zorluklar ve Fırsatlar, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 September 2010, ss.22

Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Türkiye Örneği

Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı, Kırgızistan, 1 - 04 April 2010, ss.163-194

Kayseri'de Bankacılık Sektörünün Yapısı : Bölgesel ve Ulusal Düzeyde Bir Karşılaştırma

Kayseri Ekonomisi Sempozyumu 2, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 June 2004, ss.155-184

Kayseri'de Bankacılık Sektörünün Yapısı : Bölgesel ve Ulusal Düzeyde Bir Karşılaştırma

Kayseri Ekonomisi Sempozyumu 2, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 June 2004, ss.155-184

Kitap & Kitap Bölümleri

Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-ekonomik Etkileri (Prof. Dr. Mehmet Ali Bilginoğlu’na Armağan)

Karbon vergilerinin iklim değişikliği ve ekonomi üzerindeki etkileri: Bir literatür taraması, Prof. Dr. Hayriye Atik , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.277-295, 2017

Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası, -Türkiye Geleceğin Neresinde?

Serbestleşme ve Küreselleşme Sürecinde Para Politikaları: Fırsatlar, Tehditler ve Türk Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme, Doğan N., Kula F., Öcal M., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.87-114, 2007

Atatürk’ün Kalkınma Modeli İçinde Sanayiinin Yeri

Atatürk’ün Kalkınma Modelinde Sanayiinin Önemi ve Günümüz Türk Ekonomisi İçin Öneriler, ESO, Editör, Eskişehir Sanayi Odası Yayınları, Eskişehir, ss.78-106, 2006