Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Is income relevant for health expenditure and economic growth nexus?

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS AND MANAGEMENT, vol.16, no.1, pp.23-49, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Türk Ekonomisinde Bütçe Açığı ve Enflasyon İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımı ile Eş-Bütünleşme Analizi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.54, pp.314-342, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Katılım Bankalarının Fon Kaynaklarını Etkileyen Faktörler ve Bu Bankaların Klasik Bankalarla İlişkileri Üzerine Bir Uygulama

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp.141-166, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Price-Money Relationship after Inflation Targeting: Cointegration Test with Structural Breaks for Turkey and Brazil

International Journal of Economics and Financial Issues, vol.5, no.3, pp.701-708, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

KEYNESYEN VE NEO-KLASİK YAKLAŞIMLARDA FİNANSAL SİSTEM VE İKTİSADÎ BÜYÜME

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.33, pp.45-86, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Bütçe Açıklarının Reel Döviz Kuru Üzerindeki Etkileri: Türk Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.10, no.23, pp.13-30, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Keynesyen ve Neo Klasik Yaklaşımlarda Finansal Sistem ve İktisadî Büyüme

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.33, no.2, pp.45-86, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN KAPİTALİST PATERNDE SANAYİLEŞMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.23, no.23, pp.146-170, 2014 (International Refereed University Journal)

Türk Ekonomisinin Enerji Bağımlılığı Üzerine Bir Eş-Bütünleşme Analizi

Yaşar Üniversitesi Dergisi, vol.26, no.7, pp.4392-4414, 2012 (National Refreed University Journal)

Türk Ekonomisinde Para İkamesinin Belirleyicilerinin Sınır Testi Yaklaşımı İle Eş-Bütünleşme Analizi

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, no.35, pp.199-231, 2010 (National Refreed University Journal)

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisinde Yayınlanan Makaleler: Değerlendirme ve Bibliyografya

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, no.27, pp.171-249, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Ekonomisinde Cari İşlemler Açığı ile Tüketici Kredileri ve Petrol Fiyatları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama

14th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT PROCEEDINGS, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.469-473

TÜRK EKONOMİSİNDE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI İLE TÜKETİCİ KREDİLERİ VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

14th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.469

Orta Gelir Tuzağını Aşmada Beşerî Sermaye ve Ar-Ge Harcamalarının Önemi Üzerine Bir Çalışma

14th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM), İstanbul S. Zaim University, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.1-17

Yeniliklerin Finansmanında Kamusal Destek ve Teşvik Politikalarının Rolü

2nd International Economics Research and Financial Markets Congress, Nevşehir, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.188-210

Financial Development, Liberalization and Economic Growth: An Emprical Assessment for Turkey

The 24rd International Conference of International Trade and Finance Association, Kayseri, Turkey, 21 - 24 May 2014, pp.1-15

A Kejrival-Perron Cointegration Analysis of Fisher Hypothesis: Evidence from Turkey

The 24th International Conference of The International Trade and Finance Association, Kayseri, Turkey, 21 - 24 May 2014, pp.1

Financial Development Liberalization and Economic Growth An Empirical Assessment For Turkey

The 24th International Conference of The International Trade and Finance Association, Turkey, 21 - 24 April 2014

2008 Küresel Finans Krizinde Para Politikalarının Başarısı ve Değişimi: Merkez Bankalarının Değişen Rolü

Bunalım Sonrasında Küresel Ekonomi: Zorluklar ve Fırsatlar, Cyprus (Kktc), 1 - 04 September 2010, pp.22

Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Türkiye Örneği

Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı, Kyrgyzstan, 1 - 04 April 2010, pp.163-194

Kayseri'de Bankacılık Sektörünün Yapısı : Bölgesel ve Ulusal Düzeyde Bir Karşılaştırma

Kayseri Ekonomisi Sempozyumu 2, Kayseri, Turkey, 1 - 04 June 2004, pp.155-184

Books & Book Chapters

Karbon Vergilerinin İklim Değişikliği ve Ekonomi Üzerine Etkileri: Bir Literatür Taraması

in: Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-ekonomik Etkileri (Prof.Dr. Mehmet Ali Bilginoğlu’na Armağan), Atik Hayriye, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Kayseri, pp.277-295, 2017

Serbestleşme ve Küreselleşme Sürecinde Para Politikaları: Fırsatlar, Tehditler ve Türk Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme

in: Türkiye nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası Türkiye Geleceğin Neresinde, Doğan Nejat, Kula Ferit, Öcal Mehmet, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.87-114, 2007

Atatürk’ün Kalkınma Modelinde Sanayiinin Önemi ve Günümüz Türk Ekonomisi İçin Öneriler

in: Atatürk’ün Kalkınma Modeli İçinde Sanayiinin Yeri, ESO, Editor, Eskişehir Sanayi Odası Yayınları, Eskişehir, pp.78-106, 2006