Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ketamine reduces lidocaine-induced seizures in mice

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.115, ss.1239-1244, 2005 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sezaryen seksiyo operasyonlarında intratekal bupivacaine fentanil veya morfin eklenmesinin etkileri

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.14, ss.85-89, 2007

Anesteziyologlarda İmmün Yanıtlar

Türk Anest Rean Der Dergisi, cilt.31, ss.279-283, 2003

Postherpetik Nevralji Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Erciyes Tıp Dergisi(Erciyes Medical Journal), cilt.25, ss.38-44, 2003

Total Kalça Protezi Uygulanan hastalarda, proksikam'ın preemptif analjezi etkinliği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.161-165, 2002

Tropisetronun Şaşılık cerrahisi Sonrası Bulantı ve Kusma Üzerine Etkisi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.454-457, 2002

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Acute Renal Failure Due to Ethylen Glycol Intoxication

19.th International Intensive Care Symposium. 2013, Antalya, Türkiye, 19 - 22 May 2013, cilt.5, ss.9

Peritonsiller deksmedetomidin infiltrasyonunun adenotonsillektomi sonrası ağrı üzerine etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2012, cilt.4, ss.3

Dilatasyon ve küretaj uygulanan hastalarda ağrı eşiği ölçümü ile sedasyon ve analjezik gereksinimi belirlenebilir mi?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.4, ss.2

Postherpetik nevralji tedavisinde interkostal puls radyofrekans yöntemi ile oral gabapentinin karşılaştırılması.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.7, ss.4

Spinal Anestezi Sırasında ve Sonrasında Gelişebilecek Komplikasyonlar ve İzlenen Parametrelerin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.3, ss.3-2

Pediatrik kardiyak kateterizasyon uyuglanan hastalarda ketamin propofol sedasyonuna deksmedetomidine eklenmesi faydalımıdır.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.4, ss.3

Arteriovenöz fistül cerrahisinde aksiller brakial pleksus bloğunda levobupivakaine magnezyum eklenmesinin etkileri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.2, ss.12

Şaşılık cerrahisi uygulanacak çocuklarda postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi için farklı polonosetron dozları.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.3, ss.13

Endoskopik diz cerrahisinde intraartiküler uygulanan deksmedetomidinin analjezik etkinliği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.2, ss.3

İn vitro fertilizasyon işlemi yapılan hastaların ağrı eşik düzeyleri ve analjezik tüketimleri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.7, ss.6

Tek doz Deksmedetomidinin Tonsillektomi Sonrası Çocuklarda Gözlenen Ajitasyon Üzerine Etkisi

TARD XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2004, cilt.32, ss.66

Tropisetronun Dört Farklı Dozunun Çocuklarda Şaşılık Cerrahisi Sonrası Profilaktik Antiemetik Etkinliğinin Değerlendirilmesi

TARD XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslar arası Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2004, cilt.32, ss.90

Desfluran Anestezisinin Genotoksik Etkisi

TARD XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslar arası Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2004, ss.158

Anestezi Sonrası Titremeyi Önlemede Tramadol ve Meperidinin Karşılaştırılması

XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2003, cilt.31, ss.46