Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şehrin Aynası: Sinema

Düşünen Şehir, ss.8-19, 2018

Sekülerleşmenin Kuramsal Sosyolojik Serüveni

İslami Araştırmalar, cilt.28, ss.209-223, 2017
Link

Örgütlü Dinî Gruplarda Hegemonik Dönüşüm

İnsan ve Toplum, cilt.7, ss.25-67, 2017

Cemaatten Örgüte Dönüşüm ve Sosyolojik Teorinin Darbelenmesi

Tezkire, Düşünce, Siyaset, Sosyal Bilim Dergisi, ss.115-120, 2016

İslamcılığın İktisat Tasavvuru: İdeolojik Gelgitler

IJRS (International Journal of Religious Sciences), ss.8-26, 2015
Link

İslam Şehrinden Şehir İslamına:Tarihsel Tecrübeden Sosyolojik Pratiğe Şehrin Medeniyet Kodları

MİLEL VE NİHAL İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.9, ss.137-156, 2014
Link

Din ve Komşuluk

Sosyoloji Divanı, ss.69-78, 2013

Modern Dünyada Dindarlık

Diyanet Aylık Dergi, ss.13-15, 2013

Taşranın Değişen Sosyolojisi

Sosyoloji Divanı, cilt.1, ss.25-30, 2013

Türk Din Sosyolojisinde Kuramsal Yaklaşım Sorunu

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.2, ss.196-210, 2009

Almanya da Türkler: Sürekli Yabancılık, Kültürel Çatışma ve Din

MİLEL VE NİHAL İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.5, ss.105-142, 2008
Link

Türkün Şehirle İmtihanı

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, ss.1-13, 2007

Teodisenin Sosyolojisi

BILIMNAME, cilt.2, ss.37-66, 2007
Link

Kültürel Sembol Sistemi Olarak İsimler: İsim Sosyolojisine Giriş

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, ss.39-61, 2006
Link

Gökalpin Bir Değişim Dinamiği Olarak Kültür-Medeniyet Teorisi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.43-63, 2006
Link

Türk Halk Dindarlığında Değişim ve Süreklilik: Ziyaret Fenomeni Örneği

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.213-239, 2004
Link

Mevlananın Fikirlerinin Türklerin Dinî Hayatına Etkileri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.21-38, 2002
Link

Kentleşme Sürecinde Dini Hayat

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.131-150, 2001
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Müslüman Toplumlarda Bir Medeniyet Kodu Olarak Zaman Tasavvurunun Yeni Zaman Anlayışları ve Kültürü ile Etkileşimi

Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sepozyumu, Konya, Türkiye, 8 - 11 October 2015, cilt.1, ss.319-326

İbn Haldun ile Max Weber'in Şehir Analizleri Üzerinden Müslüman Toplumların Sosyolojisine Kapı Açmak

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013, Çorum, Türkiye, 08 August 2015, ss.181-191

Sivil Toplum ve Siyaset Etkileşiminde Dini Gruplar

Kuran ve Toplumsal Bütünleşme (Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler) Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 - 29 March 2015, ss.527-546

Üniversite Öğrencilerinin Dini Değerlere İlişkin Algıları

Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 November 2013, ss.232-244

Dini Sosyal Hareketler ve Cemaatlerin İncelenmesinde Sosyolojik Paradigmaların Krizi

Uluslararası Dini Araştırmalar Küresel Barış Sempozyumu, Konya, Türkiye, 17 - 18 May 2013, cilt.2, ss.509-521

Türkiye'de Sekülerleşmenin Öznel ve Nesnel Boyutları

Sekülerleşme ve Dinî Canlanma, Türkiye, 1 - 04 November 2008, ss.243-261

Mevlana ve Mevlevilik: Konya Kent Kimliğine Sinen Tarihsellik

Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi, Türkiye, 1 - 04 October 2004, ss.365-379

Kentleşme Sürecinde Eşitsizliğin Dinsel Hayattaki Yansımaları

Değişen Dünya ve Türkiye'de Eşitsizlikler, Sivas, Türkiye, 1 - 04 June 2004, ss.191-212

Kitap & Kitap Bölümleri

Bir Başka Hayata Karşı

İslami Gruplarda Söylem ve Hafıza İnşa Aracı Olarak Dergiler (1980 Sonrası), Lütfi Sunar, Editör, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.27-40, 2019

Bir Şehrin Hafızası, Kayseri'de Sosyokültürel Hayat

Kayseri'de Sosyo-Dini Kültür ve Şehir Dindarlığı, Faruk Kararslan-Mustafa Derviş Dereli, Editör, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, ss.23-52, 2017

Maneviyat Psikolojisi II

Yeni Maneviyat ve Ahlaki Düzen Arayışları, Mustafa Atak, Editör, Elit Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.129-144, 2017

Taşra Halleri

Taşrayı Anlamak: Dönüşen Taşra Tasavvuru, Köksal Alver, Editör, Çizgi Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.27-41, 2017

Çağdaş Sosyal Teoride Din

Sistem Teorisi ve Din: Niklas Luhmann'ın Din Teorisi, Özyurt C., Okumuş E., Editör, Hece, Ankara, ss.371-414, 2016

Din Sosyolojisi

Sosyal Bütünleşme ve Din, Bayyiğit M., Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.163-177, 2013

Din Sosyolojisi

Dini Gruplar Sosyolojisi, Bayyiğit M., Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.277-302, 2013

Din Sosyolojisi

Sosyal Çatışma ve Din, Bayyiğit M., Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.181-196, 2013

Din Sosyolojisi El Kitabı

Göç, Kentleşme ve Din, Niyazi Akyüz-İhsan Çapçıoğlu, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.297-306, 2012

Kent Sosyolojisi

Şehir ve Din, Köksal Alver, Editör, Hece Yayınları, Ankara, ss.239-256, 2012

Değişim Sosyolojisi

Toplumsal Değişme ve Sosyal Zaman İlişkisi, Ertan Eğribel - Ufuk Özcan, Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.467-477, 2011

Sosyal Zaman ve Din

Çizgi Kitabevi, Konya, 2010

Türk Kimliğinin Yeniden İnşası Bağlamında Ziya Gökalp

Gökalp'in Düşüncesinde Din ve Bir İdeal Tip Olarak Türk Müslümanlığı, Celaleddin Çelik - Ü. Günay, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.171-192, 2010

Prof. Dr. Harun Güngör Armağanı

Bir Kültürel Dindarlık Örneği: Türk Müslümanlığı, M. Argunşah-M. Ünal, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.141-156, 2010

Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi

Kentsel Dindarlık-Kentlilik Tecrübelerinde Farklılaşan Dindarlıklar, Ü. Günay - Celaleddin Çelik, Editör, Karahan Kitabevi, Adana, ss.81-111, 2006

İsim Kültürü ve Din

Çizgi Kitabevi, Konya, 2005

Medyada Yeni Yaklaşımlar

Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür İlişkisine Sosyolojik Bir Yaklaşım, Metin Işık, Editör, Eğitin Kitabevi, Konya, ss.67-82, 2004

Kuran Sosyolojisi Üzerine Denemeler

Kur'an'da Toplumsal Değişme Olgusuna Sosyolojik Bir Yaklaşım, Mehmet Bayyiğit, Editör, Yediveren Kitap, Konya, ss.117-142, 2003

Şehirleşme ve Din

Çizgi Kitabevi, Konya, 2002

Kuranda Toplumsal Değişme

İnsan Yayınları, İstanbul, 1996

Ansiklopedide Bölümler

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss.5-13, 2010
Link

Diğer Yayınlar