Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkide Ahlaki Kimlik Algısının Aracılık Rolü

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Simkent, Kazakhstan, 4 - 08 September 2018, pp.935-942

İÇSEL PAZARLAMANIN ÖRGÜTLERDEKİ SALDIRGAN DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

| International Congress of Management Economy and Policy, 26 November 2016

Kobi'lerde Yönetsel Kültürel Zekâ, Uluslararasılaşma ve İşletme Performansı

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.807-817

Kültürel Zekâ: Kobi'lerin Uluslararasılaşmasında Yönetsel Bir Kaynak

III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, pp.359-365

KOBİ lerde Yönetsel Kültürel Zeka ve Girişimcilik

2. uluslararası girişimcilik ve kariyer sempozyumu, 9 - 11 October 2015

A Study on Examining The Relationship Among Cronyism, Self-Reported Job Performance, and Organızatıonal Trust

The 2015 WEI International Academic Conference , Vienna, Austria, 16 - 18 April 2015, pp.7-11

Politik Yeteneklerin Algılanan Kariyer Basarisi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.333-338

The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Environmentally Responsible Behavior: An Empirical Study

3. International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, Nevşehir, Turkey, 7 - 11 June 2011, pp.303-313 Sustainable Development

The Role of Corporate Social Performance in Building and Protecting Corporate Reputation

6. International Strategic Management Conference, Sankt-Peterburg, Russia, 8 - 10 July 2010, pp.901-908

Organizational Gossip: An Empirical Examination of Perceptions towards the Believability and Purpose of Gossip

The International Academy of Management And Business, İstanbul, Turkey, 4 - 09 September 2009, pp.1-8

Isgören Sessizliğinin Kaynağı Olarak Liderlik Davranışı ve Örgütsel Adalet Algısı

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.698-705

Books & Book Chapters

Sosyal Medya ve Etik

in: Sosyal Medyaya Giriş, Kürşad Emrah YILDIRIM, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.153-172, 2019

Örgütlerde Motivasyon

in: Örgütsel Davranış , Ömer Faruk İşcan, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.1-24, 2018

Tutumlar, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık

in: Örgütsel Davranış, Ömer Faruk İşcan, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.1-20, 2018

Örgüt Yapıları Açısından Yönetim

in: Örgütlerin Yönetimi, Ali Akdemir, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.143-161, 2018

The Effect of National Culture on Corporate Financial Decisions

in: Risk Management Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services Industry, Dinçer Hasan, Hacioğlu Ümit, Editor, Springer International Publishing, pp.355-368, 2017

Örgüt Yapıları ve Stratejik Yönetimin Örgütlenmesi

in: Örgütlerde Stratejik Yönetim, Ali Akdemir, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.54-76, 2016

İtibar ve Kriz Yönetimi: Kriz Yönetimi Aracı Olarak Kurumsal İtibarın Önemi

in: İtibar Yönetimi, Haluk Sümer, Helmut Pernsteiner, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, pp.249-273, 2014

Ekogirişimcilik

in: Girişimcilik, Himmet Karadal, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.277-298, 2013

Kurumsal İtibar ve Kriz Yönetimi: Kurumsal Itibarı Korumada Kriz İletişiminin Rolü

in: Kriz Yönetimi, Haluk Sümer,Helmut Pernsteiner, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.3-32, 2009

Örgütsel Sessizlik

in: Örgütsel Davranışta Seçme Konular, Mahmut Özdevecioğlu, Himmet Karadal, Editor, Gazi Üniversitesi İlke Yayınevi, pp.155-167, 2008