Lider-Üye Etkileşiminin/Değişiminin Yenilikçi İş Performansi, Görev Performansı ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi


AKDOĞAN A. A. , Cingöz A. , Oflazer S.

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2009, ss.379-386

  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.379-386

Özet

Lider ile çalışanlar arasında geliştirilen değişim ilişkisinin kalitesi özellikle çalışanlar açısından işle ilgili performansın, çeşitli çıktıların ve iş tutumlarının belirleyicisidir. Amir işgörenlere işlerinde destek sağlarsa, karar alma hakkı verirse ve işgörenler üzerindeki kontrolünü azaltırsa, işgörenler amirin bu davranışları karşısında daha çok çalışma (görev performansı), performansı geliştirmek için ihtiyaç duyulan ekstra işleri yapma (bağlamsal performans) ve sözleşme beklentilerinin ötesinde yenilikçi ekstra rol davranışları sergileme (yenilikçi iş performansı) eğilimine girebilirler. Bu çerçevede, bu çalışmanın temel amacı lider-üye değişiminin işgörenlerin görev performansı, bağlamsal performansı ve yenilikçi iş performansı üzerindeki etkilerini belirlemektir. Veriler Kayseri İli’nde faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinden toplanmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek için regresyon analizi yapılmıştır. Analizler sonucu yüksek kaliteli lider-üye değişiminin astların görev performansını, bağlamsal performansı ve yenilikçi iş performansını pozitif şekilde etkilediği ortaya çıkmıştır.