Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Minyatürlü Farsça Bir Şiir Mecmuası

Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi, vol.4, pp.451-473, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

HZ. ALİ’NİN, OĞLU MUHAMMED B. HANEFİYYE’YE ÖĞÜTLERİ

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, vol.24, no.84, pp.117-136, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

HARNÂME’YE HİKMET GÖZÜYLE BAKMAK

Turkish tudies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, no.22, pp.499-510, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

SÛFÎ’NİN İRFÂN KEŞKÜLÜ: RİSÂLE-Yİ KEŞKÛL-İ MUTSSAVVIFA

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies, vol.8, no.16, pp.35-75, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

URDU ŞAİRİ MÎRZÂ GÂLİB VE DÎVÂN ŞAİRİ HAŞMET’İN ŞARAP REDİFLİ GAZELLERİ ÜZERİNE BİR MUKÂYESE DENEMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research, vol.7, no.32, pp.148-161, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Divan Şairlerinin Gözüyle Belagat I

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal Of International Social Research, vol.7, no.31, pp.158-174, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Şârih Şem’î Şem’ullah Efendi’nin Hayatı ve Şerh-i Mesnevî’sinin Şerh Yöntemine Dâir

Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.255-275, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Nadirî’nin Bir beyti Üzerine Düşünceler

Erciyes Dergisi, no.132, pp.31-37, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

RÛZNÂMECİ MUHAMMED b. MUHAMMED ŞÂKİR’İN MİNYATÜRLÜ ACÂYİBÜ’LMAHLÛKÂT TERCÜMESİ

2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.184-198

Sa Îd Paşa nın Tahmîd İ Üzerine Düşünceler

Süleyman Nazif ve Sa'id Paşa Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 26 - 27 March 2015

Demirci Dergâhı Ma rifî Şeyhi Ahmed Aşkî nin Nutukları

19. Yüzyıl Manisa'sında Bir Kültür Ocağı Entekkeliler Sempozyumu, Manisa, Turkey, 15 November 2008, pp.169-176

Ankaravî İsmail Rusûhî nin Mesnevî Şerhi Mecmû atü l Letâ if ve Matmûratü l Ma ârif te Mesnevî nin İlk 18 Beytinin Şerh Metodu

Mevlana Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu, Manisa, Turkey, 30 September - 01 October 2006, pp.209-222

Books & Book Chapters