URDU ŞAİRİ MÎRZÂ GÂLİB VE DÎVÂN ŞAİRİ HAŞMET’İN ŞARAP REDİFLİ GAZELLERİ ÜZERİNE BİR MUKÂYESE DENEMESİ


KOÇOĞLU T.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research, cilt.7, ss.148-161, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 32
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal Of International Social Research
  • Sayfa Sayıları: ss.148-161

Özet

URDU ŞAİRİ MÎRZÂ GÂLİB VE DÎVÂN ŞAİRİ HAŞMET’İN ŞARAP REDİFLİ GAZELLERİ ÜZERİNE BİR MUKÂYESE DENEMESİ

Mukâyeseli edebiyat, farklı veya aynı dil ve kültürlere âit edebî eserlerin benzerlik, tesir ve yakınlıklarını inceleyen sistemli bir sanattır.  Türk edebiyatı ile başta Batı edebiyatı olmak üzere Arap ve Fars edebiyatları arasında mukâyese çalışmaları yapılagelmiştir. Şimdiye kadar Klâsik Türk şiiri ile temellerini Türklerin attığı Urdu dili ve edebiyatı üzerine bir mukâyese çalışması yapılmamıştır. Bu yazıda Urdu edebiyatının önemli isimlerinden Mîrzâ Gâlib ile Klâsik Türk edebiyatı şairlerinden Haşmet’in şarap redifli gazelleri üzerine mukâyese yapılmaya çalışılmıştır. İki şâirin hayatı, şiirlerin biçim özellikleri, konu ve teması ile dil ve üslûbu mukayese edilmiş, bu noktalardaki benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmiş ve iki şair ve şiir arasında bir etkileşimin olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Mukâyeseli edebiyat, Klâsik Türk edebiyatı, Urdu edebiyatı, Mîrzâ Gâlib, Haşmet.

THE COMPARISON ESSAY WITH REGARD TO WINE RHYMED GAZALS OF URDU POET MIRZA GALIB AND DIVAN POET HASHMET

Comparative literature is a systematic art which examines the similarity, effect and proximity of literary works of the same or different languages and cultures. Comparative studies have been made among Turkish literature, mainly Western Literature and Arabic Literature along with Persian literature. No Comparison studies have been done on Classical Turkish Poetry and Urdu Language and Literature, the basics of which had been constructed by Turks yet. This article attempts to make a comparison between an important figure of Urdu literature, Mirza Galib and one of the classical Turkish literature poets Haşmet’s odes on wine with rhyme. Two poet's life and format specifications of their poetry, issues and themes with language and style of speech have been compared, the similarities and differences have been identified, and it has been concluded that there are no interactions between the two poets and their poetry.

KeyWords: Comparative Literature, Classical Turkish Literature, Urdu Literature, Mirza Ghalib, Hashmet.