Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The co-movements between geothermal energy usage and CO2 emissions through high and low frequency- cycles

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.28, sa.31, ss.1-18, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The wind energy-greenhouse gas nexus: The wavelet-partial wavelet coherence model approach

Journal Of Cleaner Production, cilt.245, sa.3, ss.1-14, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Does waste energy usage mitigate the CO2 emissions? A time-frequency domain analysis

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.27, sa.5, ss.5056-5073, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Can biomass energy be an efficient policy tool for sustainable development?

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.71, ss.830-845, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sağlık Hizmetlerini Vergilerle Finanse Eden Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Analiz

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.1-15, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seçilmiş OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Sürdürülebilirliğinin Panel Birim Kök Testleri İle Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.75, ss.1283-1297, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hidroelektrik Enerji Tüketiminin Çevre Üzerine Etkisinin Sürekli Dalgacık Uyumu Modeli İle Araştırılması: ABD Örneği

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.55, ss.263-284, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’ de Sağlığın Eğitim Üzerindeki Etkileri: ARDL Sınır Testi Yöntemi ile Bir Değerlendirilme

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.1-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD Ülkelerinin 1995-2015 Yılları İtibariyle Sera Gazı Salınımları Açısından Karşılaştırılması: İstatistiksel Bir Analiz

International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies , cilt.3, sa.3, ss.177-188, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenilenebilir Enerji Tüketimi: Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Karşılaştırılması

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.44, ss.552-566, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Pazarlama Aracı Olarak Kamu Spotlarının Birey Davranışları Üzerindeki Etkileri: Parametrik Olmayan İstatistiksel Bir Analiz

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , cilt.10, sa.48, ss.622-629, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Cinsiyet Uçurumu (Global Gender Gap) Açısından Avrupa ve Orta Asya Ülkelerinin Değerlendirilmesi: İstatistiksel Bir Analiz

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.46, ss.696-705, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cinsiyet Eşitsizliği ve Ekonomik Gelişme: E-7 Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 14 Aralık 2020, ss.261-267

Yeşil Büyüme Göstergeleri Kapsamında OECD Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Değerlendirilmesi

4th International Congress on Economics, Finance & Energy (EFE’2020), 14 - 15 Ekim 2020, ss.368-388

The co-movements between geothermal energy usage and CO2 emissions through high and low frequency- cycles

International Conference on Economics, Energy, and Environment, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2020, ss.1-35

Kayseri İlçelerinin Eğitim Düzeylerinin 1997-2016 Yılları İtibariyle Gelişiminin Değerlendirilmesi

I. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.383-398

Çok Boyutlu Ölçekleme Analiz Yöntemi İle Nüfus, Sağlık Ve Eğitim Göstergeleri Açısından Kayseri İlçelerinin Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.116-125

OECD Ülkelerinin Yılları İtibariyle Sera Gazı Salınımları Açısından Karşılaştırılması: İstatistiksel Bir Analiz

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2017, ss.572

Kitap & Kitap Bölümleri

Atık Enerji Tüketimi ile Sanayi Üretimi İlişkisi: Dalgacık Uyumu Modeli

Döngüsel Ekonomi Makro ve Mikro İncelemeler, Doç. Dr. Ferhan Sayın, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.209-229, 2020

Re-examining the Environmental Kuznets Curve through continuous wavelet coherence approach

Environmental Kuznets Curve (EKC): A Manual, Burcu A.,Ozturk I., Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, ss.1-20, 2019