Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Seyyid Şerif Cürcânî’nin Dilciliği ve Dilciliğine Yöneltilen Tenkitler ve Tahlili

Çana k k a l e On s e k i z Ma r t Ün i v e r s i t e s i İ l a h i y a t F a k ü l t e s i D e r g i s i, ss.143-153, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sa’düddîn Teftâzânî İle Seyyid Şerif Cürcânî’nin İlmî Münazaraları ve Yankıları

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, no.14972, ss.170-183, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seyyid Şerif Cürcânî’nin Arap Dili ve Belâgatı Alanındaki Çalışmaları

asos journal , cilt.3, no.2015, ss.189-202, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)