Seyyid Şerif Cürcânî’nin Dilciliği ve Dilciliğine Yöneltilen Tenkitler ve Tahlili


Çelik Y.

Çana k k a l e On s e k i z Ma r t Ün i v e r s i t e s i İ l a h i y a t F a k ü l t e s i D e r g i s i, ss.143-153, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Çana k k a l e On s e k i z Ma r t Ün i v e r s i t e s i İ l a h i y a t F a k ü l t e s i D e r g i s i
  • Sayfa Sayıları: ss.143-153