Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Endüstri 4.0, Büyük Veri Analitiği ve Vergi Sistemlerinde Dönüşüm

Maliye Dergisi, sa.179, ss.240-266, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Vergi Denetim Sürecinde Büyük Veri Analitiği

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi - SEYAD, cilt.8, sa.1, ss.1-23, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endüstri 4.0 ve Kamu Maliyesinde Dönüşüm: Kamu Harcamaları Açısından Bir Değerlendirme

Sosyoekonomi, cilt.28, sa.44, ss.237-260, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Finansal Gelişme Üzerinde Politik Faktörlerin Etkisi: Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Bir Analiz

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.13, sa.3, ss.181-204, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Fiscal Sustainability: An Empirical Investigation in the Oil Producer and Non-Oil Producer Mena Countries

Journal of Current Researches on Business and Economics, cilt.8, sa.1, ss.71-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mali Disiplin Üzerinde Politik Faktörlerin Etkisi: Az Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Uygulamalı Bir Analiz

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.67, sa.1, ss.1-23, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mali Sürdürülebilirlik: OECD Ülkelerine Yönelik Panel Veri Analizi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.69-90, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MALİ DİSİPLİN VE MALİ KONSOLİDASYON PROGRAMLARININ GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.222-244, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Financial Development and Domestic Public Debt in Emerging Economies: A Panel Cointegration Analysis

JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH, cilt.6, sa.4, ss.284-296, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kamu Sosyal Harcamalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkelerine Yönelik Panel Veri Analizi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.493-516, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KAMU SOSYAL HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.493-516, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bütçe Açıklarının Reel Döviz Kuru Üzerindeki Etkileri: Türk Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.10, sa.23, ss.13-30, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Borç Krizi Merkez Bankası Bağımsızlığı İlişkisi: Parasal Birliğe Dahil Ülkelere Yönelik Panel Veri Analizi

AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.91-122, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stock Market and Economic Growth Nexus in Emerging Markets: Cointegration and Causality Analysis

International Journal of Business Forecasting and Marketing Intelligence, cilt.1, ss.262-274, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genişletici Mali Daralma Hipotezinin Temelleri ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.35, ss.233-253, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KURUMSAL KALİTENİN FİNANSAL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS, 12 - 14 Nisan 2018

Impacts of Coordination Between Monetary and Fiscal Policies

International Conference of International Trade and Finance Association, Kanada, 1 - 04 Ağustos 2013, ss.1

Küresel Kriz Sonrası Finansal Piyasalara Yönelik Politikaların Yönetiminde Maliye Ve Para Politikalarının Uyumu

28. Türkiye Maliye Sempozyumu, Küresel Kriz ve Maliye Politikaları, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.287-309

Relationship Between Debt Crisis and Central Bank Independence: An Application on Euro-zone Countries

The 22nd International Conference of the International Trade & Finance Association, İtalya, 1 - 04 Nisan 2012, ss.1

Stock Market and Economic Growth Nexus in Emerging Markets: Cointegration and Causality Analysis

Fifth GABER International Conference , Kuala-Lumpur, Malezya, 28 - 31 Aralık 2009, ss.25-30

Kitap & Kitap Bölümleri

Anadolu’nun Kadim Ticaret Merkezi Kayseri’nin Günümüz Vergi Yapısının Sosyal ve Ekonomik Göstergeler ile Değerlendirilmesi

Vergi ve Sostoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, Ersan ÖZ,S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN,Selçuk BUYRUKOĞLU, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.961-990, 2020

Anadolu’nun Kadim Ticaret Merkezi Kayseri’nin Günümüz Vergi Yapısının Sosyal ve Ekonomik Göstergeler ile Değerlendirilmesi

Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye, Ersan ÖZ,S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN,Selçuk BUYRUKOĞLU, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.961-990, 2020

Çok Yıllı Bütçeleme Sistemi ve Mali Disiplin Üzerindeki Etkileri

Güncel Maliye Tartışmaları - I, Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'e Armağan, A. Güner,G.A. Yılmaz ve B. Doğrusöz, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.357-374, 2019

Mali Yerelleşmenin Kayıt Dışı Ekonomi Üzerindeki Etkisi

Muhasebe, Finans ve İktisat Araştırma Örnekleri, Ali Acaravcı, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.585-602, 2018

Kamu Sağlık Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılmasında Büyük Veri Analitiği

Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları, Özge Uysal Şahin ve Nilay Köleoğlu, Editör, Rating Academy, Çanakkale, ss.99-126, 2018

MALİ YERELLEŞMENİN KAYIT DIŞI EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

MUHASEBE, FİNANS VEİKTİSAT ARAŞTIRMAÖRNEKLERİ, Ali ACARAVCI, Editör, Nobel Yayınevi, ss.585-602, 2018

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASINDA BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ

TEORİDE VE UYGULAMADASAĞLIK EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI, Doç. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN Dr. Öğr. Üyesi Nilay KÖLEOĞLU, Editör, Rating Academy Yayınları, ss.99-126, 2018

Mali Yerinden Yönetim ve Makroekonomik Yönetim

Mali Yerinden Yönetim: Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye’ye İlişkin Değerlendirmeler, Sakal Mustafa, Kesik Ahmet, Akdemir Tekin, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.281-298, 2014

Türkiye-Avrupa Birliği Mali Entegrasyon Sürecinde Vergi Uyumlaştırması

Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası: Türkiye Geleceğin Neresinde?, Doğan N., Kula F., Öcal M., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.295-314, 2007