Duyurular & Dokümanlar

Erciyes Üniversitesi 2020 Yılı Akademik Performans Değerlendirmesi
Rapor
12.03.2021
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu
Rapor
13.12.2020

25–27 Eylül 2015 tarihleri arasında New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde ‘Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ bildirisi BM Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Bildiride, 2000 yılında belirlenen ‘Binyıl Kalkınma Hedeflerinin’ devamı ve eksikliklerin tamamlayıcısı niteliğindeki 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 193 üye ülke taahhütte bulunmuştur.

Tüm dünyada kalkınmanın yönünün daha sürdürülebilir bir rotaya evrilmesini öngören 2030 Gündemi kapsamında, toplam 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) tanımlanmıştır. SKA’ların temel amacı; 2015-2030 dönemi boyunca, “kimseyi geride bırakmama” sloganı ile hiçbir ülkenin ve hiç kimsenin kalkınma sürecinde geride bırakılmaması için çalışılmasıdır. Toplamda 169 hedefi olan ve sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını kapsayan SKA’lar, BKH’lere göre daha geniş bir kapsam sunmakta ve kalkınmaya yönelik evrensel ihtiyaca değinerek BKH'lerin ötesine geçmektedir. Eşitsizliklerin giderilmesi, ekonomik büyümenin ve istihdamın güçlendirilmesi, şehirler ve yerleşim alanlarının iyileştirilmesi, sanayileşmenin sağlanması, okyanusların ve ekosistemlerin korunması, enerjinin daha sürdürülebilir biçimde üretilmesi ve tüketilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi, sürdürülebilir üretim ve tüketimin geliştirilmesi ve insan haklarının güçlendirilmesi hedeflerini benimseyen SKA’lar, BKH’lerin başarısı ve ilerleme ivmesini temel alan bir zemin üzerine inşa edilmiştir.

Erciyes Üniversitesi olarak bu hedeflere yönelik 4 ayrı strateji belirlenmiştir:

  • Öğretim,
  • Araştırma,
  • Toplumsal erişim ve işbirlikleri,
  • Kampüste sürdürülebilirlik.

Başta temel politika dokümanları her bir hedef bazında taranarak, politika ve strateji eksikliği bulunup bulunmadığı tespit edilmiştir. Hedeflere yönelik kalite dökümanları özetlenmiş ve boşluklar belirlenmiştir. Paydaşlarla ve Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nden gelen bilgiler ışığında proje değerlendirmeleri yapılmıştır. Hedeflere ilişkin BM göstergeleri ve ek veriler dikkate alınarak temel göstergeler bazında üniversitemizin genel faaliyetleri, özelde 43 Araştırma Merkezinin ilerleme durumu incelenmiştir. Hedeflerin bütününe ilişkin özet değerlendirme ve öneriler yapılmıştır. Sürdürülebilirlik ile ilgili ders içerikleri, araştırmalar ve işbirliklerinin belirlenmesine, sürdürülebilirliğin kampüsün iş ve işleyişine dâhil edilmesine ve dört stratejinin başarıyla uygulanabilmesi için üst düzey gayret gösteren üniversitemiz, sürdürülebilirlikle ilgili farkındalığı artırmak ve çevreye verilen zararı azaltacak teknoloji kullanımını arttırmaya çalışmaktadır.

THE_sürdürülebilirlik_raporu_2019_v....pdf Creative Commons License

Veri Yönetimi ve İstatistik Ofisi 2020 Yılı 3. Çeyrek Raporu
Rapor
13.12.2020

Bu doküman, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Veri Yönetimi ve İstatistik Bölümü’nün 2020 yılı 3.çeyrek dönemine ait faaliyet raporunu içermektedir. Bu rapor aşağıdaki alt dokümanları kapsamaktadır:


  1. Üniversitemizin Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi Açısından Mevcut Durum Analiz Raporu
  2. Üniversitemizin Uluslararası ve Ulusal Sıralama Sistemleri Açısından Mevcut Durum Analiz Raporu
  3. GreenMetric 2020 Çalışma Raporu
  4. Uluslararası ve Ulusal Sıralama Sistemleri Hakkında Genel Bilgilendirme Dokümanı


İlk dokümanda YÖK Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi 2017 ve 2018 sonuçları incelenmiş ve burada yer alan puanlar inCites veritabanı göstergeleri ile ilişkilendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar neticesinde üniversitemizin bu sıralamada üst sıralara çıkabilmesi için neler yapılabileceği ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. İkinci dokümanda uluslararası ve ulusal sıralama sistemlerinin yıllara göre üniversite verileri incelenerek, her bir sıralama puanı indikatörü için Erciyes Üniversitesi’nin hem kendi içinde yıllara göre değişimi incelenmiş, hem de diğer üniversiteler ile karşılaştırması gerçekleştirilmiştir. Üçüncü dokümanda 2020 yılı Eylül döneminde çalışılan ve başvurusu Ekim ayında gerçekleştirilecek olan GreenMetric sıralama sistemi ile ilgili neler yapıldığı anlatılmış ve yapılan çalışmalar kapsamında ortaya çıkan öneriler özetlenmiştir. Son doküman ise bir kılavuz niteliğinde oluşturulmuştur ve uluslararası ve ulusal sıralama sistemleri hakkında genel bir bilgi içermektedir.

vyio_2020_Q3 (1).pdf Creative Commons License

ERÜ Sustainability Report
Rapor
13.12.2020

Implementing studies for sustainability effectively and conducting joint studies with stakeholders at Erciyes University is an important issue in fulfilling the targets. Our aim is to reach higher levels of reuse and recycling as of 2020 than in previous years and to enable to reduce the amount of waste produced. Especially in the campus, eliminating or ensuring the reduction of disposable products such as paper cups is among our primary goals. For this reason, we pay attention to the activities of zero waste awareness and awareness raising and continue our efforts to increase our activities. We created a zero waste system and explained this system to our members and students in 2019 Student Spring Festival.

As Erciyes University, we aim to reduce our energy consumption by 3% every year for a sustainable future. Therefore, we have practices such as extending energy-saving applications, use of bicycles and restricting campus vehicle entry. We achieved a 0,7% reduction in energy consumption in 2019 compared to the previous year.

This year, we brought our campus together with new saplings. We held a tree planting activity with various organizations around the Faculty of Arts, behind the Football Field of ERU Faculty of Sports Sciences and in our Campus July 15, affiliated to Erciyes University in 2019. We are planning to contribute to the sustainability targets in this area as well with water-saving applications and drip irrigation methods.

Our courses, publications and supports to these projects on sustainability continue without slowing down. We endeavour to minimize the carbon emission with ring buses and an extensive bicycle network.

You can follow our activities, reports and studies performed on yesilkampus.erciyes.edu.tr, which we will be publishing as from this year, and share your requests and recommendations with us.

ERU SUSTAINABILITY REPORT.pdf Creative Commons License

LITHOLINK CKD Patient Follow-Up Report
Rapor
9.11.2018
INTRODUCTION TO R PROGRAMMING CLASS
Duyuru
10.03.2018

This class is supported by DataCamp, the most intuitive learning platform for data science. Learn R, Python and SQL the way you learn best through a combination of short expert videos and hands-on-the-keyboard exercises. Take over 100+ courses by expert instructors on topics such as importing data, data visualization or machine learning and learn faster through immediate and personalised feedback on every exercise.