Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Bist İmalat Sektörü İşletmelerinde Risk Raporlama

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.52, pp.17-46, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİST İMALAT SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE RİSK RAPORLAMA

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, no.52, pp.17-46, 2018 (International Refereed University Journal)

PERFORMANS KARNESİ (BALANCED SCORECARD) VE PERFORMANS KARNESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK KAYSERİ İMALAT SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.715-736, 2017 (International Refereed University Journal)

ŞEFFAFLIK İLKESİNİN GEREĞİ OLARAK GÖNÜLLÜ RİSK AÇIKLAMA:İNGİLTERE ÖRNEĞİ

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.18, no.1, pp.157-175, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastanelerde Muhasebe Bilgi Sistemi Etkinliği: İç Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no.26, pp.1-27, 2013 (National Refreed University Journal)

İFLAS ERTELEME SÜRECİNDE ÖDENMEMİŞ SERMAYE BORÇLARI

Niğde İİBF Dergisi, vol.5, no.2, pp.194-203, 2013 (National Refreed University Journal)

Madencilik Endüstrisi: Muhasebe ve Finansal Raporlama

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.77-97, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Research for the Awareness Level of the Hotel Business About the Social Responsibility and Accountability Concepts

Journal of US-China Public Administration, vol.9, no.1, pp.90-96, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geleneksel Maliyetleme ile Faaliyete Dayalı Maliyetlemenin Birlikte Kullanımı: Melez Faaliyete Dayalı Maliyetleme

Muhasebe ve Denetime Bakış, no.35, pp.79-95, 2011 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Streslerinin Ruhsal ve Fiziksel Sağlıkları Üzerine Etkisi

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.13, no.3, pp.201-224, 2011 (Other Refereed National Journals)

İthalatta Bedel Artırımı ve KDV Sorunu

Yaklaşım Dergisi, no.218, pp.20-23, 2011 (Other Refereed National Journals)

İflasın Ertelenmesi Talebini İçeren Borca Batıklık Bilançosunda Kefalet Borçlarının Durumu

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, pp.369-401, 2009 (National Refreed University Journal)

TMS-12 Gelir Vergileri Standardına Göre Ertelenmiş Vergiler ve Muhasebe Uygulamaları

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, no.32, pp.97-112, 2009 (National Refreed University Journal)

Finansal Tablo Dipnotlarının Kamuyu Aydınlatmadaki Öneminin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, no.3, pp.60-75, 2008 (Other Refereed National Journals)

Sanayi İşletmelerinde Uygulanan Maliyet Muhasebesi Politikalarının Araştırılması: Kayseri Örneği

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.7, no.25, pp.107-118, 2006 (National Refreed University Journal)

Bağımsız Çalışan Muhasebecilerin Yaptığı Dönem Sonu Muhasebe Uygulamalarının Araştırılması

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.95-126, 2005 (National Refreed University Journal)

Ekonomik Kriz ve Muhasebe Uygulamalarına Bazı Yansımalar

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.165-180, 2005 (National Refreed University Journal)

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinde Mahsup Karmaşası

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, no.1, pp.118-122, 2004 (Other Refereed National Journals)

Barkod Teknolojisi ve Muhasebe Uygulamaları Üzerine Etkileri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.18, pp.413-428, 2004 (National Refreed University Journal)

Muhasebe Meslek Mensuplarının 7/A ve 7/B Maliyet Hesaplarını Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kayseri Örneği

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.147-162, 2004 (National Refreed University Journal)

Dönen Varlık/Duran Varlık Ayırımına Farklı Bir Yaklaşım Üzerine Düşünceler

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.5, no.4, pp.97-108, 2003 (Other Refereed National Journals)

Hastane İşletmelerinde Maliyetleme Yaklaşımları

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.2, pp.113-130, 2003 (National Refreed University Journal)

Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesiyle Yapılan Satışlar ve Muhasebe Uygulamaları Üzerine Etkileri

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.93-106, 2003 (National Refreed University Journal)

Kaizen ve Faaliyete Dayalı Maliyetlemenin Birlikte Uygulanabilirliği

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.4, no.3, pp.49-63, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Maliyet Hesaplarının Revize Gerekliliği ve Çözüm Önerileri-I

Yaklaşım Dergisi, no.115, pp.33-39, 2002 (Other Refereed National Journals)

Bir Maliyet Kontrol Sistemi Olarak JIT Üretim Sistemi ve Muhasebe Uygulamaları

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.3, no.1, pp.129-146, 2002 (National Refreed University Journal)

Ertelenmiş Gelir Kavramı: Teori ve Uygulama

Muhasebe Bilim Dünyası, vol.4, no.2, pp.97-104, 2002 (Other Refereed National Journals)

Barter İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.18, pp.63-86, 2002 (National Refreed University Journal)

Temettü Avansı ve Muhasebeleştirilmesi-I

Yaklaşım Dergisi, no.109, pp.122-128, 2002 (Other Refereed National Journals)

Ülkemiz Siyasi Partilerinde Muhasebe Kayıt Düzeni ve Denetimi

Muhasebe ve Denetime Bakış, no.7, pp.61-72, 2002 (Other Refereed National Journals)

Büyükbaş Hayvanlarda Amortismanlar, Yeniden Değerleme, Maliyet Bedeli Artırımı ve Yenileme Fonu

Vergi Dünyası, no.249, pp.106-113, 2002 (Other Refereed National Journals)

Karşılıklar ve Muhasebe Uygulamaları

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.16, pp.179-202, 2000 (National Refreed University Journal)

Eğitime Katkı Payı, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerisi

Vergi Dünyası, no.197, pp.131-138, 1998 (Other Refereed National Journals)

Vergi Yükünün İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerine Etkisi

Yaklaşım Dergisi, no.55, pp.123-128, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kadın Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketlerin Risk Açıklamaları Üzerindeki Rolü: BİST Örneği

MODAVİCA 2018, 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING, Nevşehir, Turkey, 13 - 15 September 2018, pp.202-217

Performance Evaluation in Companies: Prism Model

MECAS III, Budapeşte, Hungary, 19 - 22 June 2018, vol.2, no.1, pp.115-116

Şeffaflık İlkesinin Gereği Olarak Gönüllü Risk Açıklama: İngiltere Örneği

12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2015, vol.18, pp.157-175

ŞEFFAFLIK İLKESİNİN GEREĞİ OLARAK GÖNÜLLÜ RİSK AÇIKLAMA: İNGİLTERE ÖRNEĞİ

12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2015, vol.18, no.1, pp.157-175

The Effects of Finance and Accountant Managers’ Occupational Stress on Mental and Physical Health at Workplace

The International Academy of Management and Business, 2009 Fall Conference, New Orleans, United States Of America, 28 - 30 January 2009, pp.43-47

The Effects of Marketing Performance on Firms’ Innovation Performance: A Research in Turkey

The International Academy of Management and Business, 2009 Fall Conference, New Orleans, United States Of America, 28 - 30 January 2009, pp.58-62

Tekdüzen Hesap Planında Hizmet Üretim Maliyetleri ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler

Türkiye XVI. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 1997, pp.94-114

Books & Book Chapters