Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Kadı Sicillerine Göre Vadeli Alacakların Teminatında Rehin Uygulamaları (XVII. Yüzyıl Ortalarında Kayseri Örneği)”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ss.65-82, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kayseri Cami-i Kebir (Ulu Camii) Vakfı’nın Rumi 1254 ve 1256 Yıllarına Ait Muhasebesi”

The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, ss.63-87, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kayseri Hacı Kılıç Camii’ine Tahsis Edilen Hüseyin Bey Vakfı’nın H. 1080-1090 (M. 1670-1680) Yıllarına Ait Muhasebesi”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ss.1119-1132, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“H. 1112 (M. 1700) Tarihli Mısır İrsaliye Hazinesi”

Journal of History Studies, cilt.6, ss.175-187, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Mısır İrsaliye Hazinesinin 1751-1753 Yıllarına Ait Bütçesi”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, ss.329-347, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Osmanlı Döneminde Mısır’da Mağribi Hacılar”

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Prof. Dr. Kemal Göde Armağan Sayısı, ss.465-478, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XVIII. Yüzyılda Kayseri Sancağının İdari ve Sosyo-Ekonomik Durumu

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,, ss.768-0, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XIV. Yüzyılda Timur’a Karşı Orta Doğu’da İttifak Teşebbüsleri

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.171-186, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVII. Yüzyıl Kadı Sicillerine Göre Kayseri ve Çevresinde Sulama Kaynaklarının Kullanımıyla İlgili İhtilaflar

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.2, ss.391-405, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri Kadı Sicillerindeki Yaralanma ve Ölüm Vakalarıyla İlgili Keşif Raporları (1650-1660)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, no.1, ss.327-347, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlılarda Kıpti Takviminin İdari ve Mali Alanda Kullanımı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, no.2, ss.365-379, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlıdan Günümüze İdari Taksimat İçinde Tomarza

Birinci Tomarza Sempozyumu 19-22 Haziran 2008, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2011, ss.530-538

“XVII. Yüzyılda Mısır’ın İdari Durumu (Administrative Situation in Egypt in the XVIIth Century)”,

İnternational Conference on Egypt during the Ottoman Era,, Mısır, 1 - 04 Ocak 2010, ss.17-38

Osmanlı Finans Hayatında Şahısların Muamele-i Şer’iyye İle Borç Alıp Vermeleri (XVII. Yüzyılda Kayseri Örneği)

Birinci İktisat Tarihi Kongresi,, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2010, cilt.2, ss.451-462

Osmanlı’da Millet Sisteminin Çözülmesi Bağlamında Ermeni Milleti Nizamnamesi

II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-I), Türkiye, 1 - 04 Ocak 2009, ss.439-454

XVIII. Yüzyılda Çorum ve Çevresinde Eşkıyalığı Önlemeye Yönelik Nezre Bağlama

Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2008, ss.203-0

“Osmanlı Şehrinde Mülkün Kullanımında Çevre Düzeni ve Kamu Hukukuna Riayet (XVII. Yüzyıl Kayseri Örneği

IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2003, cilt.1, ss.493-509

Kitap & Kitap Bölümleri

“Cihan Devletinin Sosyo-Ekonomik Yapısı”

İslâm Tarihi ve Medeniyeti -12/ Osmanlılar(I),, Mehmet Şeker, Editör, siyer, İstanbul, ss.409-426, 2018

“Murad IV”

İslâm Tarihi ve Medeniyeti -12/ Osmanlılar(I), Mehmet ŞEKER, Editör, Siyer, İstanbul, ss.575-612, 2018

Akdeniz’den Hint Okyanusu’na

İslâm Tarihi ve Medeniyeti -12/ Osmanlılar, Mehmet ŞEKER, Editör, siyer, İstanbul, ss.379-389, 2018

III. Ahmed Dönemi H.1118 ( M. 1706-1707) Yılına Ait Mısır İrsaliye Hazinesi Üzerine Bir Değerlendirme”.

Lale Devri’nde Osmanlı Devleti ve Nevşehir, İlyas Gökhan, Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.667-679, 2018

“H.1164 (M.1750-1751) Tarihli Mısır İrsaliye Hazinesi"

Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı Armağanı, Mustafa Öztürk- Şakir Batmaz- Erhan Yoska, Editör, Kardeşler Ofset, Kayseri, ss.1099-1114, 2015

Kayseri'de Matbaanını Kuruluşu ve İlk Gazete: Erciyes

Tarih İçinde Kayseri Basını, HamzaÇakır- Hakan Aydın, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.21-35, 2012

Osmanlı Askerî Teşkilatı

Osmanlı Teşkilat Tarihi, Tufan Gündüz, , Editör, Grafiker, Ankara, ss.113-0, 2012

XIX. Yüzyılda Kayseri’nin Sosyo-Ekonomik Durumu”

Prof. Dr. Ercan Yavuz’a Armağan,, Seeyit Sert Çelik vd., Editör, Turhan Kitabevi, Ankara, ss.909-923, 2008

Kulkıran Kara Mehmed Paşa’nın Mısır Beylerbeyiliği (H. 1016 - 1020 / M. 1607 - 1611)”,

Prof. Dr. Kâzım Yaşar Kopraman’a Armağan, E. Semih Yalçın, Editör, Berikan, Ankara, ss.633-0, 2003

XVII. Yüzyılda Haremeyn’in İdaresi ve İaşesinde Mısır Beylerbeyliği’nin Rolü”,

Türkler, C. IX, Kemal Çiçek, Editör, Yeni Türkiye Yayınları,, Ankara, ss.936-942, 2002

Ansiklopedide Bölümler

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Belediyesi Yayınları, ss.410-413, 2015

Kayseri Ansiklopedisi,

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.186-189, 2009