Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sağlığa Zararlı Maddelerin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Diyanet İlmi Dergi, cilt.55, ss.379-404, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bedreddin eş-Şuhâvî’nin et-Tırâzu’l-müzheb Adlı Eserinin Tahkik ve Tercümesi

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, cilt.2, ss.211-257, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

8/14. YÜZYILDA ŞAM-MISIR BÖLGESİ FAKİHLERİ ARASINDA BİR TARTIŞMA: REFU’L-YEDEYN MESELESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.116-132, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İslam Hukukunun Yahudi Hukukuna Etkisi: Şer’i Hükümler ve İlletleri Bağlamında-

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.2017, ss.293-312, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hanefilerin Ameli Farz Kavramına Dair

BILIMNAME, ss.7-29, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hâkim Eş-Şehîd’in “El-Kâfî” Adlı Eserindeki Faaliyeti Üzerine

BILIMNAME, ss.245-261, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KLASİK USUL ESERLERİNE GÖRE MEZHEBİN KURUCU İMAMLIĞININ ANLAMI

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.463-471, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İbn Meymun’un Delâletu’l-Hâirin Adlı Eserinin Arapça Neşirleri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

BİRİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI 2017, Konya, Türkiye, 16 - 17 Aralık 2017, ss.88-89

SAĞLIĞA ZARARLI MADDELERİN ŞER’İ HÜKMÜNÜN TESPİTİNDE YÖNTEM NE OLMALI?

Uluslararası 4. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

Yahudilik ve Aristo Felsefesini Uzlaştırma Çabası İbn Meymun (Maimonides) Ekseninde Bir İnceleme

Birinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, Konya, Türkiye, 16 Kasım - 17 Ekim 2017, ss.90-91

Ebû Hanîfe nin Kurucu İmam Olmasının Anlamı

DEVİRLERİ AYDINLATAN MEŞ’ALE İMÂM-I A’xxZAM SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, ss.541-544

Kitap & Kitap Bölümleri

İbn Meymûn ve Delâletu’l-Hâirîn Üzerine [Eser Üzerine Bir Değerlendirme]

Delaletul Hairin [İbn Meymûn ve Delâletu’l-Hâirîn Üzerine], , Editör, Kimlik, Kayseri, ss.15-30, 2019

Kurucu İmama Muhalefetin Teorik Zemini

Prof Dr M Cemal Sofuoğlu na Armağan, Aynur Çınar (Yıldız), Editör, Tibyan Yayıncılık, İzmir, ss.729-756, 2016

13. bölüm: Vakıf davaları

Şeyh Bedreddin, Yargılama Usulüne dair (Çeviri), Hacı Yunus Apaydın, Editör, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.306-323, 2012

kefalet, havale, sulh, gasp, rada, cinayat, diyat

Şeyh Bedreddin, Fıkıh Ekolleri arasındaki tartışmalı konuların incelikleri (Çeviri), Hacı Yunus Apaydın, Editör, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, 2012

rada

Letaifu'l-İşarat Şerhi (Çeviri), Hacı Yunus Apaydın, Editör, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2012