Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İbn Meymun’un Delâletu’l-Hâirin Adlı Eserinin Arapça Neşirleri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

BİRİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI 2017, Konya, Turkey, 16 - 17 December 2017, pp.88-89

SAĞLIĞA ZARARLI MADDELERİN ŞER’İ HÜKMÜNÜN TESPİTİNDE YÖNTEM NE OLMALI?

Uluslararası 4. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2017

YAHUDİ HUKUKUNDA EMİR VE YASAKLARIN AMAÇLARI ÜZERİNE

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.544

Yahudilik ve Aristo Felsefesini Uzlaştırma Çabası İbn Meymun (Maimonides) Ekseninde Bir İnceleme

Birinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, Konya, Turkey, 16 November - 17 October 2017, pp.90-91

Ebû Hanîfe nin Kurucu İmam Olmasının Anlamı

DEVİRLERİ AYDINLATAN MEŞ’ALE İMÂM-I A’xxZAM SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.541-544

Books & Book Chapters

Kemalpaşazade'denin Tabakatu'l-Fukaha'sına Yöenlik Eleştiriler Üzerine

in: Kemalpaşazade Felsefe-Din-Edebiyat Araştırmaları, Murat Demirkol, Yusuf Şen, H. Özlem Sürer, A. Şehit Tuna, Editor, Fecr, Ankara, pp.66-71, 2022

Ebu Hafs Necmeddin en-Nesefi

in: İslam Düşünce Atlası, İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, pp.987-988, 2022

Ebu’l-Berekât en-Nesefî

in: İslam Düşünce Atlası, İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, pp.1030-1032, 2022

Hamiduddin ed-Darîr

in: İslam Düşünce Atlası, İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, pp.1016-1017, 2022

İBN TÜRKE VE TEMHÎDU’L-KAVÂİD ÜZERİNE

in: Vahdet-i Vücûdun Kâideleri, Ömer ODABAŞ, Editor, Litera Yayıncılık, pp.9-15, 2022

İbn Nüceym ve El-Eşbah ve'n-Nezair Üzerine

in: Hanefi Fıkhının Esasları (el-Eşbah ve'n-Nezair), , Editor, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, pp.19-44, 2022

Venşerisi

in: Tarihte Müslümanlar, Prof. Dr. İrfan AYCAN, Editor, Otto, Ankara, pp.148-150, 2020

Ali b. Ahmed el-Adevi

in: Tarihte Müslümanlar Cilt 6, Prof. Dr. İrfan Aycan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.89-91, 2020