Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Effect of Sports in Self-Control Self-Management Levels of Students

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.22, no.2, pp.288-295, 2020 (Other Refereed National Journals)

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ruhsal ZekaDüzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi.

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.25-37, 2020 (Other Refereed National Journals)

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ruhsal Zekâ Düzeylerinin Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.25-37, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Perceived Managerial Support of Coaches’ Organizational Commitment in Professional Football

Journal of Education and Training Studies, vol.7, no.3, pp.29, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

HALK OYUNLARININ OKULÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKAT DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.253-257, 2018 (Other Refereed National Journals)

Profesyonel Futbolcularda Sporda İnsan Hakları Tutumu ve Özgünlük Düzeylerinin İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.1-18, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Investigation Of The Effect Of Peer Pressure Levels On The Risk-Taking Tendency Of Teacher’xxs Candidates

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, pp.816-820, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

the investigation of the effect of peer pressure levels on yhe risk taking tendency of teachers candidates

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, pp.816-820, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

RELATIONSHIP BETWEEN VIOLENCE TENDENCY LEVELS OF11- 19 AGED CHILDREN WHO ATTEND TO SUMMER SCHOOL AND THEIR BEHAVIORS TOWARDS FAIR PLAY IN SPORTS

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.3, no.12, pp.77-94, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

A Study of the Academic Self-Efficacy of Physical Education and Sports Academy Students from the Perspective of Various Variables

International Journal of Recreation and Sport Science, vol.1, no.1, pp.22-29, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Algılanan Yönetici Desteğinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: ProfesyonelFutbolcular Örneği

Uluslararası Spor, Egzersiz veAntrenman Bilimi Dergisi, vol.3, no.4, pp.188-198, 2017 (Other Refereed National Journals)

EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF LIFE SATISFACTION AND LEISURE TIME SATISFACTION OF FOREIGN STUDENTS STUDY AT ERCIYES UNIVERSITY, TURKEY

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.3, no.12, pp.152-169, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relationship between Job Statisfaction Levels and Work-FamilyConflicts of Physical Education Teachers

Journal of Education and Learning, vol.6, no.3, pp.312-322, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination Of Academicians Particpation Obstacle to Recration ın Terms Of Some Parameters

Journal Of Health, Sport and Tourism, vol.7, no.2, pp.12-16, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Does The Perceıved Manager Support Affect On Organizational Commıntment

Intenational Journal of Academic Researc, vol.8, no.5, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of self sufficiency beliefs of the physical education and sports academies students towards english lesson

Turkish Journal of Sport ans Exercise, vol.18, no.3, pp.67-72, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examınatıon Of Level Of EmotIonal Intellıgence and Organızatıonal Commıtment Of Admınıstratıva Staff WorkIıNng In Provıncıal Dırectorates Of Sports And Youth Servıces In Turkey

Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, vol.10, no.2, pp.257-269, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The examınatıon on the entertaıners admınıstrator features

Journal of Health, Sport and Tourism, vol.6, no.2, pp.5-9, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of movement education program on the motor development of children

International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, vol.4, no.1, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of emotional intelligence level teacher s self efficacy beliefs and general self efficacy beliefs of teachers

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Science, vol.8, no.2, pp.93-104, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of the relationship between the emotional intelligence and professional burnout levels of teachers

Educational Research and Reviews,, vol.9, no.1, pp.1-8, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examınatıon of the relatıonshıp between occupatıonal burnout and job satısfactıon of professıonal football players

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.93-104, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Haltercilerde Benlik Saygısı ile Yaşam Doyum ve Vücut Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, 2013 (Other Refereed National Journals)

Examining psychological achievements of the families of children participating in summer sport schools

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.41-47, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ BİLİMSELEPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches, vol.3, no.2, pp.39-44, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Physical Education Teacher Candidates’ Perceptions Towards Community Service Course

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, vol.6, no.2, pp.190-199, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları İle İlgili Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.243-248, 2012 (Other Refereed National Journals)

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin MeslekteKarşılaştıkları Sorunların İncelenmesi (Kırşehir İliUygulaması)

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012 (Other Refereed National Journals)

Takım sporu yapanların motivasyon düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, 2011 (Other Refereed National Journals)

Beden eğitimi spor yüksekokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin umutsuzluk ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, vol.13, no.3, pp.349-356, 2011 (Other Refereed National Journals)

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeyleri

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.43-53, 2011 (Other Refereed National Journals)

HALTERCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİNFARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, 2011 (Other Refereed National Journals)

Okul Sporlarına Katılan ve Katılmayan İlköğretim Öğrencilerinin Ruhsal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.4, pp.265-276, 2011 (Other Refereed National Journals)

Beden Eğitimi Öğretmenliği Programında ÖğrenimGören Öğrencilerin Eğitimde Teknoloji KullanımınaĐlişkin Tutum ve Düşünceleri

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.105-118, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yetiştirme Yurdunda Kalan Öğrencilerin ProblemÇözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımındanİncelenmesi (Kırşehir ili örneği)

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisİ, vol.11, no.1, pp.227-238, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 May 2016 - 29 May 2019

SPORUN SOSYALLEŞMEYE VE SOSYAL MEDYA BOZUKLUĞUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göreİncelenmesi

International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018, pp.118

Üniversite öğrencilerin sosyal medya bağımlılığı (ErciyesÜniversitesi örneği)

ERPA International Congresses on Education 2018, İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018

Investigation Of The Effect Of Peer Pressure Levels On The Risk Taking Tendency Of Teacher’s Candidates

International Conference on New Horizons in Education Conference, Paris, France, 18 - 20 July 2018, pp.1013-1017

Analysis of Uniqueness Levels and Attitudes about Human Rights Among Professional Football (Soccer) Athletes

6th Internaional Conference on Science Culture and Sport, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.132

Öğretmenlerin Duygusal Zeka Düzeyleri Öğretmen Yetkinlik İnançları, Genel Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi

II. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi-Halk Oyunları Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2013

Spor yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin öz güven düzeylerinin karşılaştırılması

2. uluslararası herkes için spor ve spor turizmi kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012

Haltercilerde benlik saygısı ile yaşam doyum ve vücut benlik algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012

Beden Eğitimi Öğretimlerinin Meslekte Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi Kırşehir İli Uygulaması

2. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012

Evaluation of the Correlation between Self Esteem and Satisfaction With and Body Image Perception in Weight Lifters

2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012

Oyuncu Algılarına Göre Futbol Antenörlerinin İletişim Beceri Düzeyleri

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi, Antalya, Turkey, 5 - 08 November 2009

Bireysel ve Takım Sporu Antrenörlerinin Liderlik Davranış Analizleri ve Karşılaştırılması

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi, Antalya, Turkey, 5 - 08 November 2009

Books & Book Chapters

SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ORTAÖĞRETİMÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİNİNCELENMESİ

in: SPORDA BİLİMSELLİK VE AKADEMİK YAKLAŞIMLAR-1, Dr. Öğr. Üyesi Şükrü BİNGÖL- Dr. Abdullah Sencer TEMEL, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publıshing, pp.187-206, 2020

REKREASYON AMAÇLI FİTNESS MERKEZLERİ MÜŞTERİLERİNİNHİZMET KALİTESİNE YÖNELİK BEKLENTİ VE ALGILARININ İNCELENMESİ

in: Sporda Bilimsellik veAkademik Yaklaşımlar-2, Ali TÜRKER, Tuba Fatma KARADAĞ, Editor, Gece kitaplığı / Gece Publishing, pp.119-136, 2020

Lise Öğrencilerinin Sportif Etkinliklere Katılım Sürelerinin Sosyalleşme Düzeylerine ve Sosyal Medya Kullanım Sürelerine Etkisinin İncelenmesi

in: SPORDA YENİ AKADEMİK ÇALIŞMALAR - 4, Mehmet ILKIM, Davut ATILGAN, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, pp.95-111, 2019

Lise Öğrencilerinin Spor Yapma Durumlarına Göre Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)

in: SPORDA YENİ AKADEMİK ÇALIŞMALAR - 3, Mehmet ILKIM, Faruk AKÇINAR, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, pp.111-123, 2019

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (Kayseri İli Örneği)

in: Sporda Akademik çalışmalar-3, Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ILKIM Dr.Öğr.Üyesi Faruk AKÇINAR, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.111-123, 2019

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORTİF ETKİNLİKLERE KATILIM SÜRELERİNİN SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNE VE SOSYAL MEDYA KULLANIM SÜRELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

in: Sporda Akademik Çalışmalar-4, Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ILKIM Dr.Öğr.Üyesi Davut ATILGAN, Editor, Akademisyen yayınevi, pp.95-111, 2019

EXAMINING THE PREDICTED POWER OF THE CRITICAL THINKING ABILITY OF EMPATHIC TENDENCY LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHER CANDIDATES

in: ACADEMIC STUDIES IN SPORT SCIENCES, ÇELİK KAYAPINAR F., YÜCEL A. S., ÜSTÜN F., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.15-22, 2018

CHAPTER 2

in: EXAMINING THE PREDICTED POWER OF THE CRITICAL THINKING ABILITY OF EMPATHIC TENDENCY LEVELS OFPHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHER CANDIDATES, Fatma ÇELİK KAYAPINAR, Ali Serdar YÜCEL, Ferhat ÜSTÜN, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.15-21, 2018