Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Çevresel İnovasyonların Toplam Faktör Verimliliği Üzerindeki Etkisi: Panel ARDL Yaklaşımı

Verimlilik Dergisi, no.4, pp.1-18, 2021 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği’nde Bölgesel İnovasyon Politikalarının Etkinliği: NUTS-I ve NUTS-II Bölgeleri Üzerine Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.31-50, 2021 (International Refereed University Journal)

THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: PANEL DATA ANALYSIS ON UPPER MIDDLE INCOME COUNTRIES

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.4, pp.91-111, 2020 (National Refreed University Journal)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.37, pp.627-650, 2019 (International Refereed University Journal)

THE TRANSITION PROCESS TOWARDS INDUSTRY 4.0: AN ANALYSIS ON THE PERFORMANCE OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol.27, no.1, pp.145-168, 2019 (International Refereed University Journal)

Differences in Efficiency of Innovation Performance among Middle Income Countries: An Empirical Approach

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.5, no.2, pp.213-229, 2019 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Dış Ticaretin Teknolojik Yapısının Fasıl Bazlı Yoğunlaşma Analizleri ile Belirlenmesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.17, pp.7-26, 2019 (National Refreed University Journal)

İmalat Sanayinin Rekabet Gücündeki Değişimin Teknoloji Yoğunluğuna Göre Ölçülmesi: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Örneği

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.10, no.19, pp.422-441, 2018 (National Refreed University Journal)

Orta Gelir Tuzağının Belirlenmesi: Ekonometrik Analiz

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.1-20, 2018 (International Refereed University Journal)

Orta Gelir Tuzağının Belirleyicileri: Diskriminant Analizi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.31, no.2, pp.45-64, 2018 (International Refereed University Journal)

Determining the Factors Affecting Innovation Performance with Binary Logistics Regression Analysis

The Journal of Academic Social Sciences, no.57, pp.393-403, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orta Gelir Tuzağını Açıklayan Teorik ve Ampirik Yaklaşımlar

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.49, pp.87-115, 2017 (International Refereed University Journal)

Avrupa Birliği Yenilik Karnesi ve Türkiye: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.42, pp.161-192, 2013 (International Refereed University Journal)

Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Firmaların Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Çalışması

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.8, no.2, pp.69-87, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kurumsal Kalitenin Teknoloji Üzerindeki Etkisi: Yeni Sanayileşen Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi

III. International Conference on Economics (EconTR2021), Ankara, Turkey, 2 - 04 September 2021, pp.1-2

Yolsuzluk, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkelerinden Ampirik Kanıtlar

International Conference on Eurasian Economies, İstanbul, Turkey, 24 - 25 August 2021, pp.1-8

On how export quality alters the economic growth and energy use: non-linear evidence through regime shifts

International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 1 - 03 July 2021, pp.1-10

Cinsiyet Eşitsizliği ve Ekonomik Gelişme: E-7 Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 14 December 2020, pp.261-267

Kırılgan Beşli Ülkelerinde Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği

4th International Congress on Economics, Finance & Energy (EFE’2020), 14 - 15 October 2020, pp.285-304

Yeşil Büyüme Göstergeleri Kapsamında OECD Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Değerlendirilmesi

4th International Congress on Economics, Finance & Energy (EFE’2020), 14 - 15 October 2020, pp.368-388

Knowledge Economy Readiness Index: Evidences from Turkey and European Union Countries

Sixth International Mediterranean Social Sciences Congress, Milan, Italy, 3 - 05 September 2019, pp.93-101

MIDDLE INCOME TRAP AND CATCH-UP INDEX APPROACH: AN APPLICATION FOR SELECTED COUNTRY GROUPS

3. International Economics Research and Financial Markets Congress, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.310-324

AN ANALYSIS ON PERFORMANCE OF TURKEY IN THE TRANSITION PROCESS KNOWLEDGE ECONOMY

V. INES Human and Civilization Congress From Past to Future, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.25-36

The Measurement of Industry 4.0 Performance through Industry 4.0 Index: An Empirical Investigation for Turkey and European Countries

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.852-860

Ekonomik Özgürlükler Açısından Türkiye'nin OECD Ülkeleri Arasındaki Yeri: Ampirik Bir Analiz

IV. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.2977-2987

Afro-Avrasya Ülkelerinin Sağlık Performanslarının Değerlendirilmesi: Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi

International Congress on Afro-Eurasian Research III, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.108-121

Yerel Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Bayproje Örneği

14. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2014, pp.1

Afrika Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi: İstatistiksel Bir Analiz

12. International Conference on Knowledge, Economy and Management, Antalya, Turkey, 27 - 30 November 2014, pp.59-74

Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Firmaların Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Çalışması

10. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 8 - 10 November 2012, pp.99-117

Books & Book Chapters

Ecological Innovation Efforts and Performances: An Empirical Analysis.

in: Energy and Environmental Strategies in the Era of Globalization. Green Energy and Technology, Shahbaz M.,Balsalobre D., Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.221-250, 2019

Economic Development Aids as a Financial Instrument of Global Public Goods: Performance Assessment for Donor Countries

in: Global Challenges in Public Finance and International Relations, Duran Şahin D., Temür Y., Bozdoğan D., Editor, Igı Global Publications, New York, pp.220-241, 2019

Regional Distribution of Development Aids Devoted for Health and Knowledge Related Global Public Goods

in: Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Demir M. C., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.187-194, 2018

Industry 4.0 and the European Union: An Empirical Analysis

in: The Most Recent Studies in Science and Art-I, Arapgirlioğlu H., Atik A., Hızıroğlu S., Elliott R.L., Atik D., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.928-938, 2018

Science Performance of Turkey in 21St Century: A Multivariate Statistical Comparison with the OECD Countries

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgirlioğlu H., Atik A., Elliot R. L., Turgeon E. , Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.1030-1038, 2017

Avrupa Birliği Ülkelerinin Eko-inovasyon Performanslarının Değerlendirilmesi

in: Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri (Prof. Dr. Mehmet Ali BİLGİNOĞLU'na Armağan), Atik H., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.232-257, 2017