Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

VALUES EDUCATION IN THE VILLAGE INSTITUTE SOCIAL STUDIES CURRICULUM

ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-IX, 26 December 2023, vol.1, pp.2223-2236

ANALYSIS OF SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM THE PERSPECTIVE OF OBJECTIVES IN THE HISTORICAL PROCESS

4. ISPEC INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH, 14 November 2023, vol.1, pp.163-171

AKHISM (AHILIK) IN SOCIAL STUDIES AND HISTORY TEXTBOOKS

AHI EVRAN International Conference on Scientific Research, Kırşehir, Turkey, 30 November 2021, pp.203-211

21. Yüzyılda Değişen Öğretmen Profili

3. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Projeye İlişkin Görüşleri

7. ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 11 - 14 October 2018

TÜRK KÜLTÜRÜNDE GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ EĞİTİMDEKİ YERİ

I. ULUSLARARASI DEVELİ - AŞIKSEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, 4 - 06 October 2018

Çomçalı Balık Oyunu ve Eğitsel Yönü: Sarız Çörekdere Mahallesi Örneği

Uluslararası Tarihi ve Gelişim Sürecinde Avşar Türkmenleri Kongresi, 18 - 21 April 2018

JAPONYA’DA SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÜZERİNE NOTLAR

6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 29 - 31 March 2018

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Finansal Okuryazarlık

I. ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, 24 - 26 November 2017

Ortaokul Sosyal Bilgiler Taslak Öğretim Programına Genel Bir Bakış

4th INTERNATIONALCONGRESS ON SOCIALSCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, 12 - 14 March 2017

Öğretmen Eğitiminde Mesleki Etiğin Yeri ve Önemi

1. INTERNATIONALCONGRESS ON VACATIONAL AND TECHNICALSCIENCES, 8 - 10 April 2017

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK DÜNYASIKAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI

3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 27 - 30 October 2016

Sosyal Bilgiler Dersinde Türk Dünyası Konusunun Yeri ve Önemi

3. Uluslararası Çin'den Adiyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 27 - 30 October 2016

Türkiye deki Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Türk Halk Kültürü Açısından İncelenmesi

2. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5 - 07 May 2016

Değerler Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

2. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 5 - 07 May 2016

Günümüz Türk devlet anlayışı açısından sosyal bilgiler dersine genel bir bakış

II. Uluslar Arası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 20 - 22 May 2015

A comparison between Japan and Turkey s social studies currıculum of primary school

II. International Social Studies Education Symposium, 26 - 28 April 2013, vol.1, pp.159

Girişimcilik kültürü Niğde Koyunlu örneği

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Turkey, 2 - 05 October 2013, vol.2, pp.675-682

Sosyal bilgiler dersi performans görevine ilişkin ilkokul öğrencilerinin tutumlarının incelenmesi

2. International Conference on Interdisciplinary Research in Education, 30 January - 02 February 2013

Okul öncesi çağı çocuklarının Atatürk algısı

II. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 14 - 16 June 2012, vol.1, pp.99

Investigation of Primary 8th Class Students Perceptions about the Concept of Media through Metaphor Analysis

The Second Internatıonal Congress of Educational Research Abstracts, 29 April - 02 May 2010, vol.1, pp.129-130

Students Opinions related to the Slogan Attainment Method Used in Primary Turkish Republic Revolution History and Kemalism

First International Symposium on History Education Abstract, 16 - 18 June 2010, vol.1, pp.19-20

Primary 8th Class Students Metaphors about the Concept of History

First International Symposium on History Education Abstract, 16 - 18 June 2010, vol.1, pp.18-19

The Effect Of Performance Assessment Approach to the Students Critical Thinking Skill Perceptions in Teaching Social Studies

The Second Internatıonal Congress of Educational Research Abstracts, 29 April - 02 May 2010, vol.1, pp.130-131

Değer Eğitiminde Örnek Bir Uygulama İyilik Günlükleri

I. Ulusal İyilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, Turkey, 22 - 23 July 2009, vol.1, pp.153-163

Books & Book Chapters

Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretmenin Anlamı

in: Sosyal Bilgilerde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Elvan YALÇINKAYA, Selda ŞAN, Editor, NOBEL AKADEMİ, Ankara, pp.1-18, 2023

Enerji Vatandaşlığı ve Eğitim

in: Yeni Vatandaşlık Yaklaşımları ve Eğitimi, Birol BULUT, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.177-192, 2023

Eğitim Felsefelerinin ve Yaklaşımlarının Palyatif Uygulamalar Açısından Analizi

in: Eğitimde Palyatif Uygulamalar, Erol KOÇOĞLU, Şule EGÜZ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.37-50, 2023

Sosyal Bilgilerde Coğrafya Konularının Öğretimi ve Drama

in: Sosyal Bilgilerde Drama: Etkinlik temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi, Selda Şan, Ayşegül OĞUZ NAMDAR, Editor, Eğiten Yayınevi, Ankara, pp.59-82, 2022

Sosyal Bilgilerde Finansal Okuryazarlık ve Drama

in: Sosyal Bilgilerde Drama: Etkinlik Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi, Selda Şan, Ayşegül OĞUZ NAMDAR, Editor, Eğiten Yayınevi, Ankara, pp.27-288, 2022

Kavram Öğretim Teknikleri

in: Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavram Öğretimi, Sever, Ramazan, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.203-236, 2021

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ÖZELLİKLERİ, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN TEKNİKLER

in: KURAM VE UYGULAMADA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ, AKTEPE, VEDAT; GÜNDÜZ, MEVLÜT; KURTDEDE FİDAN, NURAY; YALÇINKAYA, ELVAN, Editor, PEGEMAKADEMİ, Ankara, pp.348-373, 2021

Eğitimde Harita Okuryazarlığı

in: Eğitimde Okuryazarlık 3, KOÇOĞLU, EROL, Editor, PEGEMAKADEMİ, Ankara, pp.280-295, 2021

Sosyal Bilimlerde Uzaktan Eğitimin Ölçme ve Değerlendirme Açısından Analizi

in: Sosyal Bilimlere Uzaktan Eğitimde Bakış, Erol Koçoğlu, Editor, Pegem Akademi, pp.395-411, 2020

Dünya’da Çağdaş Eğitim Hareketleri

in: Eğitim Tarihi, Mehmet Köçer,Erol Koçoğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.253-273, 2020

Türk Eğitim ve Kültür Tarihinden Değer Eğitimi ile İlgili Örnekler

in: Karakter ve Değer Eğitimi, Vedat AKTEPE, Mevlüt GÜNDÜZ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.244-263, 2019

The Use of Green Information Technologies in Social Studies

in: Technological Reflections in Social Studies Education, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.81-98, 2019

KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ

in: Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi II, Tekin ÇELİKKAYA , Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Tercan YILDIRIM, Hamza YAKAR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.267-292, 2019

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ARKEOLOJİK MEKÂNLARIN YERİ VE ÖNEMİ

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE FARKLI BAKIŞLAR, Elvan Yalçınkaya, Editor, İksad Publishing, Ankara, pp.139-156, 2019

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

in: Eğitim Bilimlerinde Farklı Bakışlar, Yalçınkaya Elvan, Editor, İKSAD Publishing House, pp.5-28, 2019

Fıkralar ile Sosyal Bilgiler Öğretimi

in: Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri, HALİL TOKCAN, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.321-348, 2019

Dünyada Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi Uygulamaları

in: Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi, Erol Koçoğlu, Özkan Akman, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.301-328, 2019

Örnek Afet Eğitimi Projeleri

in: Afetler ve Afet Yönetimi, Ramazan SEVER, Editor, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, pp.196-214, 2019

Sosyal Dahil Etme Programlarının Gençlerin Sosyal Entegrasyonlarındaki Rolü: Gençler Elele Projesi Örneği

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, , Editor, IVPE print, Cetinje, pp.461-476, 2018

Ders Kitabı Örneklerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

in: Özel Öğretim Yöntemleri 1, Abdulkadir UZUNÖZ, Vedat AKTEPE, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.407-444, 2018

Haritalarla Sosyal Bilgiler Öğretimi

in: Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi, Ramazan sever. mesut Aydın.,Erol Koçoğlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.105-129, 2017

Öğretmen Yetiştirmenin Tarihçesi

in: Eğitim Bilimine Giriş, ABDULKADİR UZUNÖZ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.397-428, 2016

Hayat Bilgisi Dersinde Değer Eğitimi ve Uygulama Örnekleri

in: Hayat Bilgisi Öğretimi, SEMRA GÜVEN, SELAHATTİN KAYMAKCI, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.134-179, 2016

Öğretmenlik Meslek Etiği

in: Eğitim Bilimine Giriş, RECEP ÖZKAN, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.240-260, 2016

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sever Ramazan, Editor, Nobel, Ankara, pp.125-154, 2015

Sosyal Bilgilerin Tarihçesi ve Temel Eğitimdeki Yeri

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sever Ramazan, Editor, Nobel, Ankara, pp.25-48, 2015

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Siyasi Mekanlara Dayalı Öğrenme Ortamları

in: Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekansal Öğrenme Ortamları, Sever Ramazan, Koçoğlu Erol, Editor, Pegem A, Ankara, pp.79-118, 2015

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sever Ramazan, Editor, Nobel, Ankara, pp.411-453, 2015

Öğretmenlik Uygulama Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

in: Kuram ve Uygulamada Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, , Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.328-365, 2014

Metrics

Publication

117

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

2

Project

5

Thesis Advisory

16
UN Sustainable Development Goals