Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pîrî Paşazâde Mehmed b. Cemâlî’nin Tuhfe-i Şâhidî Şerhi: Tuhfe-i Mîr

TURKISH STUDIES, cilt.2, ss.296-312, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sıbyan Mekteplerinde Dil Öğretimi Notasında Manzum Sözlüklerden Sarf ve Nahiv Kitaplarına Geçiş

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 28 Eylül - 01 Ekim 2015, ss.1

Poetika’nın 18. Yüzyıla İki İzdüşümü: Senedü’ş-Şu’arâ ve Istılâhâtü’ş-Şi’riyye

V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hâtırasına) -Uluslararası-, Mardin, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2009, ss.1

Seci’ Bağlamında Klâsik Türk Nesrinde Ritim

IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Hatırasına, Kayseri, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2009, ss.1

Mesnevî’ye Cevrî’nin Manzum Şerhi Hall-i Tahkîkât

III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına), Kayseri, Türkiye, 13 Şubat 2009, ss.1

Kartal Âsitânesi Ma’rifî Şeyhi Sâbit’in Şiirleri

19. Yüzyıl Manisasında Bir Kültür Ocağı ENTEKKELİLER Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 15 Kasım 2008, ss.1

Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 2095’te Kayıtlı Mevlevî Mecmuası Hakkında

Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlânâ Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 29 - 30 Ekim 2007, ss.1

Şemsî’nin ‘Cevâhirü’l-Kelimât’ Adlı Manzum Sözlüğü

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2007, cilt.1, no.1, ss.429-437

Şâhidî Şerhlerinden Tuhfe-i Mîr’de Geçen Bedenle İlgili Unsurlar

Türk Kültüründe Beden Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2007, ss.1

Tuhfe-i Şâhidî Şerhlerinden Tuhfe-i Mîr’in Şerh Metodu

Mevlana, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 30 Eylül - 01 Ekim 2006, ss.197-208