Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sıbyan Mekteplerinde Dil Öğretimi Notasında Manzum Sözlüklerden Sarf ve Nahiv Kitaplarına Geçiş

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 28 September - 01 October 2015, pp.1

Poetika’nın 18. Yüzyıla İki İzdüşümü: Senedü’ş-Şu’arâ ve Istılâhâtü’ş-Şi’riyye

V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hâtırasına) -Uluslararası-, Mardin, Turkey, 16 - 18 October 2009, pp.1

Seci’ Bağlamında Klâsik Türk Nesrinde Ritim

IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Hatırasına, Kayseri, Turkey, 4 - 05 May 2009, pp.1

Mesnevî’ye Cevrî’nin Manzum Şerhi Hall-i Tahkîkât

III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına), Kayseri, Turkey, 13 February 2009, pp.1

Kartal Âsitânesi Ma’rifî Şeyhi Sâbit’in Şiirleri

19. Yüzyıl Manisasında Bir Kültür Ocağı ENTEKKELİLER Sempozyumu, Manisa, Turkey, 15 November 2008, pp.1

Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 2095’te Kayıtlı Mevlevî Mecmuası Hakkında

Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlânâ Sempozyumu, Manisa, Turkey, 29 - 30 October 2007, pp.1

Şemsî’nin ‘Cevâhirü’l-Kelimât’ Adlı Manzum Sözlüğü

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 27 April 2007, vol.1, no.1, pp.429-437

Şâhidî Şerhlerinden Tuhfe-i Mîr’de Geçen Bedenle İlgili Unsurlar

Türk Kültüründe Beden Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 April 2007, pp.1

Tuhfe-i Şâhidî Şerhlerinden Tuhfe-i Mîr’in Şerh Metodu

Mevlana, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu, Manisa, Turkey, 30 September - 01 October 2006, pp.197-208

Metrics

Publication

10

Project

3