Education Information

Dissertations

  • 2006 Postgraduate

    Pîrî Paşa-zâde Cemâlî Mehmed b. Abdülbâkî, TUHFE-İ MİR [Tuhfe-i Şahidi Şerhi], (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Tıpkıbasım)

    Erciyes Üniversitesi, Rektörlük, Türk Dili Ve Edebiyatı / Eski Türk Ede.İyatı