Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Konsolide Mali Tablolar

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, no.10, pp.219-241, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hileli Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

XV. ULUSLARARASI MUHASEBE KONFERANSI, Nevşehir, Turkey, 13 - 15 September 2018, pp.721-740

KOBİ’lerde Bağımsız Denetim: Ülke Uygulamaları Açısından İnceleme

7.Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018

Sürdürülebilir Gelişme Bakımından Denetimin Önemi

Muhasebe ve Denetim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 September 2017, pp.1

Aile Anayasasının Oluşturulmasında Meslek Mensubunun Rolü

1. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu, Bursa, Turkey, 30 - 31 May 2015

İflas Erteleme Sürecindeki İşletmelerde Karşılaşılan İşletme Riskleri

14. Ulusaml İşletmecilik Kongresi, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.1182-1188

Bağımsız Denetimde İç Kontrol Eksikliklerinin Saptanması ve Bunların Yönetime Bildirilmesi (BDS 265)

MUFAD Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı, Yalova, Turkey, 25 April 2015

Üniversitelerde Lisans Düzeyinde Denetim Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

XXXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2013, pp.231-252

A Survey on Searching for Quality in Accounting Profession: The Case of Turkey

2 nd Balkans and Middle East Countries Conferance on Auditing and Accounting History (2 nd BMAC), İstanbul, Turkey, 15 - 18 September 2010 Creative Commons License

UFRS Uygulamalarında İç Denetimin Etkisi ve Önemi

XIII. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 November 2009 Creative Commons License

İç Denetim Mesleğinin Akademik Gelişimi

XIII. Türkiye İç Denetim Kongresi “Neo-Denetim”, İstanbul, Turkey, 06 November 2009 Creative Commons License

Türkiye’de Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Görünümü

1. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Edirne, Turkey, 11 - 14 June 2009, pp.143-162 Creative Commons License

Denetimde Kalite

I. Uluslararası Denetim Standartları Konferansı, İstanbul, Turkey, 14 - 17 May 2009

Financial Auditing in Turkey: Historical Context and Expectations

12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, Turkey, 20 - 24 July 2008, pp.1310-1328 Creative Commons License

Faaliyet Denetimine Genel Bakış

2nd International Symposium on Auditing in Turkey, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2008, pp.275-307 Creative Commons License

10 Years of Research on Auditing ın Turkey: A Literature Review

The Balkan Countries' 1st Internatıonal Conference on Auditing and Accounting, Turkey, 1 - 04 November 2007, pp.461-486

Türkiye’de Denetçi Bağımsızlığı

The 1st Annual International Accounting Conferance, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2004, pp.435-485

Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Sürecinde İhracat Teşviklerinin Etkinliği: Kayseri Mobilya Sanayiine Bir Uygulama

III. Ulusal Orta Anadolu Kongresi Bildirileri, Kırşehir, Turkey, 29 - 30 April 2004, pp.69-95

İç Denetimin Geleceği ve Yeni Eğilimler

XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2003, pp.205-231

Vergi Avantajları ve Kayseri’deki KOBİ’lerde Uygulanma Düzeylerinin Araştırılması

I. Orta Anadolu Kongresi Bildiriler, Nevşehir, Turkey, 18 - 21 October 2001, pp.335-345

Yolsuzlukların Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesinde Denetçilerin Sorumluluğu

V. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu Bildirileri, Antalya, Turkey, 2 - 06 May 2001, pp.235-259 Creative Commons License

Books & Book Chapters

İç Kontrol ve COSO Çerçevesi (Bölüm 11)

in: Denetim ve Güvence Hizmetleri, Seval Kardeş SELİMOĞLU,Yasemin KÖSE, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.335-366, 2021

Hile Risklerini Değerlendirme ve Karşılık Verme (Bölüm 10)

in: Denetim ve Güvence Hizmetleri, Kardeş Selimoğlu Seval, Köse Yasemin, Editor, Nobel, Ankara, pp.297-334, 2021

COVID-19 SÜRECİNİN ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi., Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Prof. Dr. Deniz Umut Doğan ve Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çetinkaya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.357-379, 2021 Sustainable Development

Relationship Between Fraud Auditing and Forensic Accounting

in: Auditing Ecosystem and Strategic Accounting in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities, Aksoy Tamer; Hacioglu Umit, Editor, Springer Nature, Cham, pp.127-146, 2021

Audit Planning (Chapter 4)

in: Auditing, Seval Kardeş SELİMOĞLU, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.76-100, 2020

SBDS 2410 Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Bağımsız Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi Standardı

in: Güvence Hizmetleri Standartları: Teori ve Uygulamalı, Seval Kardeş Selimoğlu ve Serap Sebahat Yanık, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.71-106, 2020

Küçük Lokantaların Faaliyetlerinde İç Kontrolün Etkinliği: Yozgat İlinde Bir Araştırma

in: FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA TURİZM ARAŞTIRMALARI, Esra MANGAN, Editor, İKSAD YAYINEVİ, pp.4-46, 2018

Türkiye’de Bağımsız Denetim ve İlgili Yasal Düzenlemeler

in: Bağımsız Denetim Türkiye Denetim Standartlarıyla Uyumlaştırılmış, , Editor, Nobel, Ankara, pp.19-67, 2017

Denetim Süreci ve Planlama

in: Bağımsız Denetim Türkiye Denetim Standartlarıyla Uyumlaştırılmış, , Editor, Nobel, Ankara, pp.129-169, 2017

Bağımsız Denetim ve İç Kontrol

in: Bağımsız Denetim Türkiye Denetim Standartlarıyla Uyumlaştırılmış, , Editor, Nobel, pp.225-263, 2017

Bağımsız Denetim ve Risk Değerlendirme

in: Bağımsız Denetim Türkiye Denetim Standartlarıyla Uyumlaştırılmış, , Editor, Nobel, Ankara, pp.195-225, 2017

Ünite 4

in: Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Selimoğlu S. K., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2016

Döne Varlıkların Envanter İşlemleri-II (Stoklar ve Diğer Dönen Varlıklar)

in: Envanter ve Bilanço, Seval Selimoğlu, Ergün Kaya, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.70-100, 2016

Bağımsız Denetim ve Risk Değerlendirme

in: Bağımsız Denetim Türkiye Denetim Standartlarıyla Uyumlaştırılmış, , Editor, TÜRMOB, pp.245-282, 2015

Denetim Süreci ve Planlama

in: Bağımsız Denetim Türkiye Denetim Standartlarıyla Uyumlaştırılmış, , Editor, TÜRMOB, pp.159-209, 2015

Türkiye'de Bağımsız Denetim ve İlgili Yasal Düzenlemeler

in: Bağımsız Denetim Türkiye Denetim Standartlarıyla Uyumlaştırılmış, , Editor, TÜRMOB, pp.23-80, 2015

Bağımsız Denetim ve İç Kontrol

in: Bağımsız Denetim Türkiye Denetim Standartlarıyla Uyumlaştırılmış, , Editor, TÜRMOB, pp.283-326, 2015

""

in: Muhasebe Denetimi, 978-9944-165-74-7, Editor, Gazi Kitabevi, Selimoğlu S. K., Uzay Ş., 2014

III. TÜRKİYE SEKTÖREL MUHASEBE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

Kayseri Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Odası, Kayseri, 2013

Riskin değerlendirilmesi

in: Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, Cömert N., Uzay Ş., Selimoğlu, S., Uyar S., Editor, Saüsem, Sakarya, pp.145-405, 2013

KAYSERİ'DE MUHASEBENİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Kayseri, 2011

Comprasion Study in Ethic and Ethical Principles Between Turkish Accounting Practices and International Accounting Practices

in: Global Business & Economics Antholgy, selimoğlu, S., Editor, Business & Economics Society International, Newyork, pp.55-68, 2008

Türkiye’de Muhasebe Denetimi Alanında Yapılan Araştırmalar (1995-2005) ve Seçme Yazılar

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, İstanbul, 2007

Küreselleşmenin İşletmelerde Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkisi

in: Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası – Türkiye Geleceğin Neresinde, Doğan N., Kula F., Öcal M., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.155-181, 2007 Creative Commons License

Türk Vergi Sisteminde Teknoloji Geliştirme Teşvikleri

in: Üniversitelerdeki Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin İşlevselliği: Üniversite – Sanayi İşbirliğinin Yeniden Yapılandırılmasının Gereklilikleri, Yıldız R., Atik H., Editor, Detay Yayınevi, Ankara, pp.319-355, 2007 Creative Commons License