Projects

Enterik patojenlerin invazyonu esnasında hücresel yanıt, apopitoz ve kaspaz 4 ve 5 regülasyonu üzerine hücre ari süpernantların etkinliğinin belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - Continues

Lactobacillus plantarum postbiyotiğinin Salmonella Typhimurium büyüme kinetiği üzerine inhibisyon potansiyelinin belirlenmesi

AL S. (Executive), DIŞHAN A.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

Duramisinin Listeria monocytogenes invazyonu ve konak hücre yanıtı üzerine etkisinin belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

Çiğ Tavuk Etlerinden Elde Edilen Salmonella İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu ve Antibiyotik Dirençlilik Profillerinin Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

Kanatlı etlerinden izole edilmiş fosfomisin dirençli Enterobactericeaeların klonal yakınlıklarının belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2020

Mezbaha Atık Sularından Elde Edilen Listaria monocytogenes İzolatlarının Antimikrobiyel Dirençlilik Profilleri ve Klonal Yakınlıklarının Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

Sağlıklı ve Mastitisli İnek Sütlerinde Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae ve blaKPC blaNDM ve blaOXA48 Gen Varlığının Moleküler Karakterizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

Mezbaha Atık Sularında Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae Varlıgının Arastırılması ve blaKPC, blaNDM ve blaOXA-48 Dirençlilik Genlerinin Moleküler Karakterizasyonu