Atanan ve Atanamayan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi


Oğuztekin E., Bektaş O., Karaca M.

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.10, no.18, pp.56-80, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

“Kamu Personeli Seçme Sınavı” kapsamında 2013 yılından itibaren uygulamaya konulan alan sınavına dair fen bilimleri öğretmenlerinin bakış açılarına yönelik yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmanın amacı; fen bilimleri öğretmenlerinin alan sınavına yönelik görüşlerin incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, nitel araştırma yönteminden fenomenoloji desenine dayalı olarak çalışma yürütülmüştür. Çalışmada alan sınavına girmiş olan öğretmenlerin atanma ve atanmama durumlarına göre katılımcılar belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre; çalışmaya konu olan atanan fen bilimleri öğretmenleri ile atanmayan fen bilimleri öğretmenlerinin alan sınavı hakkında ortak görüşlere sahip oldukları tespit edilmiştir. Yapılan görüşmelerde alan sınavının gerekli olduğu, “Kamu Personeli Seçme Sınavı” sadece alan sınavından oluşursa daha başarılı olacakları ve atanma durumlarına göre bu sınavın onlar açısından olumlu/olumsuz yansımaları belirlenmiştir. Ayrıca, alan sınavında yer alan eğitim sorularında zorlandıkları ve bu kısmı anlatacak kaynak kitapların yetersiz olduklarını savunmuşlardır. Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak önerilerde bulunulmuştur.