Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Süreç Yaklaşımı ve Metinsellik Ölçütleri Ekseninde Değerlendirilmesi (Niğde Üniversitesi Örneği)


Creative Commons License

Göçer A.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, cilt.18, ss.271-290, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 18 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.271-290

Özet

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerini kullanma durumlarını belirlemektir. Bu amaçla, öğrencilerden değişik zaman dilimlerinde beş ayrı konuda kompozisyon yazmaları istenmiş ve daha sonra kompozisyonlar incelenmiştir. İncelenen dokümanlar tüm çalışmalar arasından random (seçkisiz, rastlantısal) örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Kompozisyonlar yazma süreci bileşenleri ve metinsellik ölçütleri bağlamında incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre eğitim fakültesi öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmaları ürün odaklıdır. Bunun bir sonucu olarak kompozisyonlar metinsellik ölçütlerine kısmen sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, yazma becerisi, süreç yaklaşımı, metinsellik ölçütleri.

The purpose of this study is to determine situation in using of written expression skills of the education faculty students. For this purpose, was asked from students writing compositions, at different periods and five separate topics. Later, the compositions were examined. Documents, were chosen by way of random method from the inside total composition papers. The compositions were examined from the writing process components and from the criterions relevant to text point of view. According to results of the investigation, the education faculty students’ written expression studies focus on product. As a result of this the compositions have partly the criterions relevant to text. Key Words: Turkish teaching, writing skill, process writing, the criterions relevant to text.