ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Nacaroğlu O., BEKTAŞ O.

the Journal of Academic Social Sciences, vol.73, no.73, pp.546-563, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 73 Issue: 73
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.16992/asos.13912
  • Title of Journal : the Journal of Academic Social Sciences
  • Page Numbers: pp.546-563

Abstract

Bu araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kullanılan ortaokul beşinci sınıf fen bilimleri ders kitabının fen bilimleri öğretmenlerinin görüşlerine göre değer-lendirilmesini amaçlamıştır. Çalışma, nicel araştırma yönteminin deseni olan tara-ma kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Malatya ilinde farklı ortaokul-larda görev alan 134 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada fen bilim-leri ders kitabı değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, alan yazın taraması ya-pılarak düzenlenmiş olup, tasarım-düzen, içerik, dil-anlatım ve değerlendirme bo-yutlarını içeren toplam 26 maddeden oluşmaktadır. Oluşturulan ölçeğe gerekli ge-çerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.941 olarak bulunmuştur. Verilerin analizi SPSS kullanılarak yapılmıştır. Yürütülen ista-tistiksel işlemler, beşinci sınıf fen bilimleri ders kitabının belirlenen boyutlara göre değerlendirilmesinde, cinsiyete ve mesleki kıdeme göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını, belirlenen boyutlara katılımcıların genel olarak orta düzeyde katıldıklarını göstermiştir. Elde edilen bulgular, ders kitabında soru sayı-sının arttırılmasını ve ünitelerdeki konulara ait kavram yanılgılarının ders kitabında verilmesi gerektiğini göstermektedir. Etkili bir fen bilimleri ders kitabı için öneri-lerde bulunulmuştur.