Projects

Pankreatikobiliyer malign neoplazmlarda DNA:RNA hibrid Rloop profili

Project Supported by Higher Education Institutions, 2024 - Continues

Deneysel Travmatik Beyin Hasarı Modelinde Beyinde Nöroplastin TRAF6, GluA1, GABAA reseptörü ve PMCA İfadeleri

Project Supported by Higher Education Institutions, 2024 - Continues

İmiquimod ile İndüklenen Jenerasyonel Kazanılmış Psoriasis Fare Modeli

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - Continues

DNA Metil Transferaz2 (Dnmt2) geninin cilt gelişimi ve yaşlanmasındaki olası rolünün araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - Continues

Oral kortikosteroid bağımlı kronik rinosinüzitnazal polipli eozinofilik ağır astım hastalarında mepolizumab tedavisinin serum sitokinleri ve smRNA profili üzerine etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - Continues

Otizmi Taklit Eden Primer Hipokampal Nöron Kültüründe 5 miRNA içeren Rekombinant AAV ile Gen Terapi Çalışması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

miR186'nın Nanotaşıyıcılarla Meme Kanseri Hücrelerine Taşınması ve Antikanser Rollünün Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues Sustainable Development

Tekrarlayan Kafa Travmasının Hipotalamus Hipofiz Adrenal (HPA) Aksında Neden Olduğu Telomer Disfonksiyonunun Nesiller Üzerine Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

Büyüme Hormonu Eksikliğinin Genom Stabilizasyonu Üzerine Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - Continues

Cc2d1a Genotiplerinin Otizm Fare Modellerinde Genom Çapında DNA/RNA Hibrid R-loop Profilleri

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2024

Tip 2 Diyabette Metabolik Hafızanın Mekanizmasında miRNAların Rolü

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2024 Sustainable Development

Lipozom siRNA ve TMZ İkili Tedavisinin Geliştirilmesi ve İn Vivo Fare Glioblastoma Modelinde Odaklanmış Ultrason (FUS) Aracılı İletimi ve Etkilerinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2024

Investigation of Changes in Semaphorin, Neuropilin and Plexin Expressions in a Traumatic Brain Injury Model

Kronik rinosinüzitnazal polipli geç başlangıçlı eozinofilik astımın T hücre immün fenotipleri periostin ve fibrinolotik sistem ile ilişkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

The Effect of Hypoxia Exposure in the Neonatal Period on Behavior and Molecular Phenotype

THE EFFECT OF NEONATAL PERIOD HYPOXIA EXPOSURE ON BEHAVIOR AND MOLECULAR PHENOTYPE

Expression profile in exosomes of autism associated microRNAs in experimental mice models

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

Tekrarlayan Hipogliseminin HipotalamusHipofizAdrenal Aksında DNA Metilasyon Paternine Etkisi

TAHERİ S. (Executive), DAL F.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

Serotonin ve Adenozin Bağımlı Respiratuar Plastisite Oluşumunda Hipoksik ve İnflamatuar Cevapların Karşılaştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2023

Metanol Zehirlenmesinde mikroRNA Profilinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

Effect of High Sugar Diet on miRNA Expression Levels and Behavioral Phenotype in Autistic Mouse Model

TUBITAK Project, 2021 - 2022

Travmatik Beyin Hasarı (TBH)'nın Paternal Genom Üzerine Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

İnsülin ile İndüklenen Tekrarlayan Hipogliseminin Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal (HPA)Aks Üzerine Olan Etkisi

TAHERİ S. (Executive), YORA S.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2021

Farelerde Travmatik Beyin Hasarının Akut Ve Kronik Dönemde Periferik Dokular Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı (ODPBH) 'nda Polikistin 1 (PKD1) ve Polikistin 2 (PKD2) Geni Mutasyonlarının Genom stabilizasyonu Üzerine Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

Şiddetli Kronik Hipoksi Boyunca Medullar Solunum Merkezleri Üzerinde İnflamatuar Sinyallerinin ve HIF–1 alpha Cevapları İle İnflamasyon Etkileşiminin Moleküler Mekanizmalarının Sıçanlarda Araştırılması

TUBITAK Project, 2018 - 2021

Oksalat nefropati oluşturulmuş hayvan modelinde SS31 Elamipretidein inflamazom oluşumu üzerine etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

Otistik Fare Beyin Dokularında LC3, Beclin ve p62 Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

Psoriasis etyopetogenezinde epidermal moleküler tetikleyicilerle fenotipin belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

Pulmoner Hipertansiyon Gelişmiş Konjenital Kalp Hastalarının Doku ve Kan Örneklerinde miRNA Düzeyinin Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

Telomer Uzunluğunun ve Telomeric Repeat Containing RNA (TERRA)'nın Psöriasis Etyolojisindeki Rolü

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

Otistik Fare Beyin Dokularında LC3, Beclin ve p62 Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması

TUBITAK Project, 2017 - 2020

Cushing sendromlu hastalarda kardiovasküler dermatolojik değişikliklerin belirlenmesi ve tedavi ile değişimi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

Beyin Travması Uygulanmış Sıçanların Hipofiz Hipotalamus ve Adrenal Dokularından Nöronal Hasar ve Nöronal Kök Hücre Yenilenmesi ile İlişkili Genlerin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

Açık Kalp Ameliyatlarında Otofaji Myokard Korunmasındaki Bir Belirteç midir?

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

Akromegali Hastalarında Görülen Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu OUASnda Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı CPAP Tedavisinin Hücre Yaşlanma Genleri Üzerine Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

iskemik serebrovasküler hastalıkta uyku apnesinin prokoagülan faktörler ve klinik üzerine etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

Cc2d1a Heterozigot Farelerde Neurl1 ve 5Htr1a Genleri ile miR-19a-1 ve miR-19b-1 Ekspresyon Seviyelerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında HIF1 ve IL1 Genlerinin Ekspresyonu ile Hipertansiyon Gelişimi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

İnsüline Bağlı Oluşturulan Hipogliseminin Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal Aks Üzerine Etkilerinin Mekanizması

Akut Apandisit hastalığında mikro RNA profilinin ve bu profilin hastalığın tanısında kullanılabilirliğinin belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

İnfarkt ile İlişkili Genetik Mutasyonların Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

Timokinon’un Meme Kanser Hücrelerinde Apoptozla İlişkili MikroRNA Profili Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

TUBITAK Project, 2015 - 2016 Sustainable Development

Yoğun Egzersizlerin Dayanıklılık, Oksidatif Stress, İmmün Sistem ve Enerji Metabolizmasındaki Genlerin Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2016

OTİSTİK FARE MODELİNİN OLUŞTURULMASINDA MİKRORNA LARIN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

TUBITAK Project, 2013 - 2016

İdiyopatik Hirsutizmli hastalarda Östrojen ve Androjen Metabolizmasında Görevli Genlerin mRNA Ekspresyonlarının Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında (ODPBH) MicroRNA Seviyelerinin Hastalığın Seyrine Olan Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

Otizm Spektrum Bozukluklarında Saldırganlık, Öfke Ve Ağrıya Duyarsızlık İle İlişkili Genlerin Araştırılması

TUBITAK Project, 2014 - 2015

TRAVMATİK BEYİN HASARI GEÇİREN HASTALARDA AKUT VE KRONİK DÖNEMDE PERİFERİK KANDAN mikroRNA PROFİLİNİN BELİRLENMESİ ve HİPOFİZ YETMEZLİĞİ PATOGENEZİNDEKİ ROLÜ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

Düşük doz ve Yüksek Doz Gonadotropinler ile Ovulasyon İndüksiyonu Yapılan Kötü Over Yanıtlı Hastalarda Luteinize Granüloza Hücrelerinde Survivin Gen Ekspresyonunun, Embriyo Kalitesi ve Gebelik Oranlarına Etkilerinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

Deneysel kafa travması oluşturulan sıçanlarda pentoksifilin ve 2-metoksiestradiol’ün HIF-1alfa, TNF-alfa, apopitozis ve telomeraz aktivitesi ile ilişkili genler üzerine etkilerinin araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

Holştayn Irkı Sığırlarda Süt Verimi İle İlgili Olduğu Düşünülen Markır Genlerinin Promotor Polimorfizmleri Ve Gen Ekspresyonlarının Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

KARACGĞERGN KRONGK PARANKGM HASTALIKLARINDA VE PRGMER MALGGN TÜMÖRLERGNDE EGF KODON 61 A/G GEN POLGMORFGZMGNGN PREDGKTGF DEĞERG VAR MIDIR?

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

Akromegali Hastalarında DNA Dizi Analizi ile aryl hydrocarbon receptor (AHR)–interacting protein (AIP) Geni Mutasyonlarının Türkiye’deki Prevalansının Araştırılması ve Klinik Etkilerinin İncelenmesi

TUBITAK Project, 2013 - 2014

AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA 06-METİLGUANİN DNA TARNFERAZ VE MULT HOMOLOG 1 DNA TAMİR GENLERİNİN PROMTOR METİLSAYONUNUN ARAŞTIRILMASI

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2014

Alveoler Yarıkların Onarımında Kök Hücre Uygulamaları: Deneysel Çalışma

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

Otistik Bozukluklu Çocuk Hastalarda VDR Gen Polimorfizmi, VDR Gen Ekspresyonu ve VDR Geni Promotor Metilasyonunun Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013

Psöriazisli hastaların kanlarında TNF alfa gen ekspresyonunun araştırılması ve klinik iyileşme ve şiddetle ilişkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

Meme kanserinde PIWIL-2, PIWIL-1, DDX4, DICER1 gen düzeylerinin araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013 Sustainable Development

SEPSİSTE TLR-2, TLR-4 GEN POLİMORFİZMLERİ VE mRNA EKSPRESYONU

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

İnsan Meme Epitel Hücrelerinin, Göğüs Kanseri Kök Hücrelerine Transisyonunda Piwil2 Rolünün Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013 Sustainable Development

NON-ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALARINDA SERUM MİKRO RNA DÜZEYLERİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012