Education Information

Education Information

  • 2009 - 2017 Doctorate

    Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

  • 2000 - 2003 Postgraduate

    Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

  • 1996 - 2000 Undergraduate

    Istanbul Technical University, Turkey