General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fak., Işletme, Yönet.Ve Organizas.