YAĞ DOKU KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRENİN BÜYÜME FAKTÖRLERİ ETKİSİYLE İSKELET KAS HÜCRESİNE İNDÜKLENMESİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, -, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Büşra DOĞAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Harun Ülger

Eş Danışman: Dilek Kaan

Özet:

Bu çalışmada adipoz doku kaynaklı mezenkimal kök hücre (MKH)’lerin IGF1 ve FGF2 büyüme faktörlerinin etkisiyle iskelet kas hücrelerine farklılaşması myoblast belirleme proteini 1 (MyoD1) antibodisi ile boyanarak akım sitometrisi ile değerlendirildi.

MKH’leri 4 farklı gruba ayrıldı. I. grup hücreler (kontrol grubu) yalnızca miyojenik medium içinde, II. grup hücreler miyojenik mediuma 100 ng/ml FGF2 ilave edilerek, III. grup hücreler miyojenik mediuma 20 ng/ml IGF1 ilave edilerek ve IV. grup hücreler 100 ng/ml FGF2 ve 20 ng/ml IGF1 ilave edilerek inkübe edildi. Mezenkimal kök hücrelerin immunfenotiplendirilmesi için CD44, CD73, CD90 ve CD105 pozitif, CD45, CD34, CD11b, CD19 ve HLA-DR negatif markerlar kullanıldı. 28. gün sonunda miyojenik diferansiyasyon belirleme amacıyla MyoD1 antibodisi ile boyanan hücreler akım sitometri yardımıyla analiz edildi. Analizler sonucunda kontrol grubunun %11.5, FGF2 grubunun %39.2, IGF1 grubunun %23.1, IGF1+FGF2 grubunun %39.3 oranlarında farklılaşma gösterdiği tespit edildi. Kontrol grubu ile FGF2, IGF1 ve FGF2+IGF1 grupları karşılaştırıldığı her üç gruptaki miyojenik farklılaşmadaki artış anlamlı bulundu (p < 0,05). Yapılan bu çalışmanın sonuçları IGF1 ve FGF2’ nin MKH’lerin miyojenik farklılaşmaya olumlu katkısının olduğunu, kök hücrelerin rejenerasyon kapasitesi ve farklılaşma özelliğinin büyüme faktörleri ile desteklenmesinin kas hastalıkları ile ilgili çalışmalara ve bu hastalıkların tedavi edilmesine katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kök Hücre; Miyojenik Farklılaşma; Adipoz Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre; Büyüme faktörleri;  IGF; FGF