Mecmü’a-i Eş’ar (06 Hk 3232) (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım-Sözlük)


Öğrenci: Nesibe Han

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Atabey Kılıç

Klâsik Türk Edebiyatı'nın dikkate değer kaynaklarından biri olan mecmû'alar, mâziye ışık tutan bir rehber niteliğindedir. Mecmû'alarla ilgili birçok çalışma yapılmış, akademik çalışmalara katkıda bulunulmuştur. Mecmû'aların sunduğu muhtelif bilgiler ışığında, incelemesini yaptığımız Mecmû'a-yı Eş'âr; 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. yüzyıl şâirlerinin şiirlerini içermektedir.

Eserin ilk 22 varağında kısımında; Kerbelâ mersiyeleri, 50. varağı dinî-tasavûfî şiirler, 64'e kadar ise mektuplar ve tarihler (tarih düşürme) bulunmaktadır. Mecmû'adaki şiirlerbelirli bir düzen gözetmeksizin bir araya getirilmiş ve müstensih/câmî/mürettib tespitedilememiştir. Mersiye, ilâhî, gazel ve beyitler adı altında şiirler yazılmış; Fatih Sultan Mehmet ve Molla Câmî arasındaki bir mektuba yer verilmiştir. Eserde yer yer boş bırakılan varaklar bulunmaktadır.

Çalışma; mecmû'adaki şiirlerin incelemesi, şâirler hakkında bilgi, transkripsiyon, sözlük ve tıpkıbasımdan oluşmaktadır.