Ahmed Hayâtî-yi Elbitânî'nin Şerh-i Tuhfe-yi Vehbî Adlı Eseri (Şerhü Tuhfeti'l-Manzümeti'd-Düriyye fî-Lügati'l-Farsiye ve'd-Deriye)"


Öğrenci: Özlem Şahin

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Atabey KILIÇ