Postpartum Dönemindeki Kadınların Ruhsal Durum Ve Sosyal Destek


Kaplan Ö., Kaplan A.

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015, vol.1, no.314, pp.557-558

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.557-558
  • Erciyes University Affiliated: No

Abstract

POSTPARTUM DÖNEMİNDEKİ KADINLARIN RUHSAL DURUM VE SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ

Amaç: Bu çalışma postpartum dönemindeki kadınların ruhsal durum ve sosyal destek düzeylerini incelemek amacıyla tanımlayıcı bir araştırma olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, 2014 Temmuz ve Ağustos aylarında hastaneye başvuran postpartum dönemindeki kadınlar oluşturmakta olup örneklem seçim yöntemine gidilmemiş gönüllü 164 kadın araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan soru formu, Genel Sağlık Anketi ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, aritmetik ortalama, Chronbach alfa, bağımsız gruplarda t testi, One Way Anova, LSD post hoc ve pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların %50.7’sinin 16-25 yaş grubunda, %39.7’sinin bir çocuğa sahip olduğu, %4.1’inin kronik hastalığa sahip, %11’inin sigara kullandığı, %46.6’sının aile, %45.2’sinin de arkadaş ilişkisinin iyi olduğu belirlenmiştir. Kadınların ruhsal durumları 6.42±5.94 olup %50’sinin ruhsal durumunun normal, %50’sinin de riskli olduğu belirlenmiştir. Kadınların sosyal destek düzeyleri ise 49.85±16.92 olup yüksek olarak yorumlanmıştır. Katılımcıların ruhsal durumları ile yaş, eğitim düzeyi, aile ilişkisi, gebeliği isteme, psikolojik sorun yaşama ve psikolojik destek alma durumları arasında anlamlılık bulunmuştur (p<0.05). Kadınların sosyal destek düzeyleri ile eğitim düzeyi, maddi durum, gebeliği isteme durumu, son üç ayda hayatlarını olumlu yönde etkileyen olay varlığı, bebeklerine ve kendilerine bakacak birilerinin olma durumları arasında anlamlılık bulunmuştur (p<0.05). Kadınların ruhsal durumları ile sosyal destek düzeyleri arasında istatistiksel olarak bir ilişki olduğu saptanmış olup (p<0.001) ruhsal durumunda yükselme olduğunda sosyal destek düzeyi azalmaktadır. Sonuç ve Öneriler: Kadınların yarısının ruhsal durumlarının normal olmasına rağmen yarısının riskli olduğu, sosyal destek düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Kadınların bazı tanıtıcı özelliklerinin ruhsal durum ve sosyal destek düzeylerini etkilediği saptanmıştır. Bu özelliklerin postpartum dönemindeki kadınlarda ruhsal durum ve sosyal destek düzeyini nasıl etkilediğine ilişkin yeni çalışmalar yapılabilir. Ayrıca ruhsal durum konusunda sıkıntı yaşayan postpartum dönemindeki kadınlara aileleri ve sağlık personelleri tarafından daha fazla sosyal destek verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Pospartum, ruhsal durum, sosyal destek.