Club Kültürü ve İzmir Club Scene


KARŞICI G.

ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.121-127, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.121-127

Özet

Club kültürünün DJ, mekân, elektronik müzik, clubbing, event (club etkinlikleri) ve jargon gibi temel unsurlar na de inen bu makale 2004 y l nda zmir de gerçekle tirilen bir alan ara t rmas d r. Bu çal ma zmir club scene içinde yer alan organizatör, DJ ve clubber larla yap lan görü meler ve zmir de gerçekle tirilen event lerin gözlemlenmesi sonucunda ekillendi. Di er ehirlerle kar la t r ld nda farkl ve sürekli de i en bir yap s olan zmir club scene nin gelece iyle ilgili kesin bir eyler söylemek zor olsa da, clubber lar n bir yere ait olma dürtüsünden dolay ev partilerinin ve yaz aylar nda Çe me gibi zmir yak n ndaki tatil beldelerinde bu olgunun bir süre daha sürece ini tahmin edilmektedir. Belirli bir gruba ait özel dil biçiminde tan mlayabilece imiz jargon, bu kültürün yap ta lar ndand r. Bu nedenle metinde geçen ngilizce ya da jargon içinde yer alan özel sözcükler elden geldi ince Türkçe ye çevrilse de özgün biçimleri aynen b rak lm t r.