FoxP3'ün Nazofarenks Kanserinde Tümör Evresi, Tedavi Yanıtı, Nüks ve Sağkalıma Olan Etkisinin Araştırılması


KARA I. , ÇAĞLI S. , VURAL A. , YÜCE I. , GÜNDOĞ M. , DENİZ K. , ...More

39.Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

Aim: To investigate the relationship between the cell percentage of T regulator (Treg) cells stained with immuno-histochemical methods (anti-FoxP3 monoclonal antibody) and disease severity, survivability, recurrence and metastasis in a patient who is diagnosed with nasopharyngeal carcinoma (NPC) treated with the same protocol as with other patients in our hospital.

Materials and Methods: In our study, we included 60 patients who underwent nasopharyngeal biopsy at the Ear Nose Throat Diseases Department of Erciyes University and diagnosed with NPC, had their clinical examination and clinical staging done and treated with the same protocol at the Department of Radiation Oncology. Patient files were reviewed retrospectively and their gender, age, stage, recurrence, metastasis, survival related findings as well as pathological results were recorded. In addition, sections obtained from formalin-fixed paraffin-embedded blocks of nasopharynx biopsies of the patients were stained immunohistochemically with anti-FoxP3 monoclonal antibody. Patients’s Anti-FoxP3 stained slides were evaluated by the same pathologist. Stained Treg lymphocytes were observed around the tumoral areas. Patients were divided into groups according to percentage of Treg lymphocyte stained as viewed in a large magnifying field while taking the immunohistochemical scoring scale into consideration. These groups were compared statistically in terms of disease progression, treatment response, survival, recurrence and distant metastasis.

Findings: The study group consisted of 42 male patients (70%) and 18 female patients (30%). The mean age was 47 ± 14.9, with the smallest patient aging 18 and the largest patient aging 79. NPC subtypes were among the patients were undifferentiated non-keratinized type in 54 patients (90%), differentiated non-keratinized type in 4 patients (6.66%) and keratinized type squamous cell carcinoma (SCC) in 2 patients (3.33%). Patients were divided into two groups according to their total anti-FoxP3-stained Treg cell counts; that is, less than 20% of the total or more than 20% of the total. When the two groups were compared in terms of pathological subtype there was no significant difference between the two groups. There was no significant difference between the 2 groups when compared and contrasted on the basis of tumor stage (p = 0.36 for T phase, p = 0.122 for N phase), early stage, late phase (p = 0.15), survival (p = 0.69 for general survival), recurrence (p = 0.2 for local recurrence, P = 0.37 for regional recurrence) and distant metastasis (p = 0.3).

Conclusion: In our thesis study conducted in order to investigate whether there is an immune response deficiency of Treg cells against the tumor in the nasopharyngeal carcinoma, there was no significant relationship between the density of these cells and disease progression, survival, recurrence and distant metastasis in the stained specimens.

Key words: Nasopharynx Carcinoma, FoxP3, T regulator cell, Therapy

FoxP3'ün Nazofarenks Kanserinde Tümör Evresi, Tedavi Yanıtı, Nüks ve Sağkalıma Olan Etkisinin Araştırılması


İrfan Kara1, Sedat Çağlı1, Alperen Vural1, İmdat Yüce1, Mete Gündoğan2, Kemal Deniz3, Kerem Kökoğlu4
1Erciyes Üniversitesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri
4Develi Devlet Hastanesi, Kayseri

AMAÇ:Nazofarenks karsinomu (NFK) tanısı alıp hastanemizde aynı protokol ile tedavi görmüş hastaların spesmenlerinin immünohistokimyasal yöntemlerle (anti-FoxP3 monoklonal antikoru) boyanan T regülatör (Treg) hücre yüzdesiyle hastalık evresi, sağkalım, nüks ve metastaz arasındaki ilişkinin ortaya konulması.
GEREÇ VE YÖNTEM:Çalışmaya Erciyes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünde nazofarenks biyopsisi yapılıp NFK tanısı alan klinik muayenesi ve klinik evrelemesi yapılmış ve Radyasyon Onkolojisi bölümünde aynı protokolle tedavi görmüş 60 hasta alındı. Hasta dosyaları retrospektif olarak incelenerek cinsiyet, yaş, evre, nüks, metastaz ve sağkalıma ait bulgular ve patoloji sonuçları kaydedildi. Ayrıca hastaların nazofarenks biopsilerine ait formalin fikse, parafin gömülü hazırlanan blokları immunohistokimyasal olarak Anti-FoxP3 monoklonal antikoru ile boyandı. Hastaların Anti-FoxP3 boyalı lamları aynı patolog tarafından değerlendirildi. Tümöral alanlar çevresindeki boyanan Treg lenfositleri incelendi. Bir büyük büyütme alanında boyanan Treg lenfosit yüzdesine göre immünohistokimyasal skorlama skalası dikkate alınarak hastalar gruplara ayrıldı. Bu gruplar hastalık evresi, tedavi yanıtı, sağkalım, nüks ve uzak metastazlar açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR:Çalışma grubu 42 erkek (%70) ve 18 kadın (%30) hastadan oluşmaktaydı. En küçük hasta yaşı 18, en büyük hasta yaşı 79 olmak üzere ortalama 47 ±14.9 idi. NFK alt tipi olarak 54 hastada (%90) indiferansiye non-keratinize tip, 4 hastada (%6.66) diferansiye non-keratinize tip, 2 hastada (%3.33) keratinize tip skuamöz hücreli karsinom (SCC) tespit edildi. Hastalar spesmenlerin anti-FoxP3 ile boyanan Treg hücre sayılarının, toplamın %20'sinden az veya çok olmasına göre iki gruba ayrıldı. İki grup, patolojik alt tip açısından karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Gruplar tümör evresi (T evresi için p= 0.36, N evresi için p= 0.122), erken evre geç evre (p=0.15), sağkalım (genel sağkalım için p=0.69), nüks (lokal nüks için p=0.2, bögesel nüks için p=0.37) ve uzak metastaz açısından (p=0.3) karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇ:Nazofarenks kanserinde, Treg hücrelerin tümöre karşı verilen immün yanıtta bir zaafiyete sebep oluyor mu sorusunu araştırmak amacıyla yürütülen çalışmamızda, boyanan spesmenlerde bu hücrelerin yoğunluğu ile hastalığın evresi, sağkalım, nüks ve uzak metastaz arasında anlamlı bir ilişki kurulamadı.


Anahtar Kelimeler: Nazofarenks Karsinomu, FoxP3, T regülatör hücre, Tedavi