FoxP3'ün Nazofarenks Kanserinde Tümör Evresi, Tedavi Yanıtı, Nüks ve Sağkalıma Olan Etkisinin Araştırılması


KARA I. , ÇAĞLI S. , VURAL A. , YÜCE I. , GÜNDOĞ M. , DENİZ K. , et al.

39.Türk ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

FoxP3'ün Nazofarenks Kanserinde Tümör Evresi, Tedavi Yanıtı, Nüks ve Sağkalıma Olan Etkisinin Araştırılması


İrfan Kara1, Sedat Çağlı1, Alperen Vural1, İmdat Yüce1, Mete Gündoğan2, Kemal Deniz3, Kerem Kökoğlu4
1Erciyes Üniversitesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri
4Develi Devlet Hastanesi, Kayseri

AMAÇ:Nazofarenks karsinomu (NFK) tanısı alıp hastanemizde aynı protokol ile tedavi görmüş hastaların spesmenlerinin immünohistokimyasal yöntemlerle (anti-FoxP3 monoklonal antikoru) boyanan T regülatör (Treg) hücre yüzdesiyle hastalık evresi, sağkalım, nüks ve metastaz arasındaki ilişkinin ortaya konulması.
GEREÇ VE YÖNTEM:Çalışmaya Erciyes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünde nazofarenks biyopsisi yapılıp NFK tanısı alan klinik muayenesi ve klinik evrelemesi yapılmış ve Radyasyon Onkolojisi bölümünde aynı protokolle tedavi görmüş 60 hasta alındı. Hasta dosyaları retrospektif olarak incelenerek cinsiyet, yaş, evre, nüks, metastaz ve sağkalıma ait bulgular ve patoloji sonuçları kaydedildi. Ayrıca hastaların nazofarenks biopsilerine ait formalin fikse, parafin gömülü hazırlanan blokları immunohistokimyasal olarak Anti-FoxP3 monoklonal antikoru ile boyandı. Hastaların Anti-FoxP3 boyalı lamları aynı patolog tarafından değerlendirildi. Tümöral alanlar çevresindeki boyanan Treg lenfositleri incelendi. Bir büyük büyütme alanında boyanan Treg lenfosit yüzdesine göre immünohistokimyasal skorlama skalası dikkate alınarak hastalar gruplara ayrıldı. Bu gruplar hastalık evresi, tedavi yanıtı, sağkalım, nüks ve uzak metastazlar açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR:Çalışma grubu 42 erkek (%70) ve 18 kadın (%30) hastadan oluşmaktaydı. En küçük hasta yaşı 18, en büyük hasta yaşı 79 olmak üzere ortalama 47 ±14.9 idi. NFK alt tipi olarak 54 hastada (%90) indiferansiye non-keratinize tip, 4 hastada (%6.66) diferansiye non-keratinize tip, 2 hastada (%3.33) keratinize tip skuamöz hücreli karsinom (SCC) tespit edildi. Hastalar spesmenlerin anti-FoxP3 ile boyanan Treg hücre sayılarının, toplamın %20'sinden az veya çok olmasına göre iki gruba ayrıldı. İki grup, patolojik alt tip açısından karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Gruplar tümör evresi (T evresi için p= 0.36, N evresi için p= 0.122), erken evre geç evre (p=0.15), sağkalım (genel sağkalım için p=0.69), nüks (lokal nüks için p=0.2, bögesel nüks için p=0.37) ve uzak metastaz açısından (p=0.3) karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇ:Nazofarenks kanserinde, Treg hücrelerin tümöre karşı verilen immün yanıtta bir zaafiyete sebep oluyor mu sorusunu araştırmak amacıyla yürütülen çalışmamızda, boyanan spesmenlerde bu hücrelerin yoğunluğu ile hastalığın evresi, sağkalım, nüks ve uzak metastaz arasında anlamlı bir ilişki kurulamadı.


Anahtar Kelimeler: Nazofarenks Karsinomu, FoxP3, T regülatör hücre, Tedavi